Frågor och Svar

Ansvarsskada – Fallolycka Blogg

Publicerad

Hej

Jag är tränare på en idrottsanläggning. För en tid sedan trillade jag på en ojämnhet vilket har lett till operationer etc, vilket har inneburit att jag ej kunnat fullfölja mitt arbete med ungdomarna på anläggningen. Detta har inneburit direkta kostnader och missade inkomster.Anläggningens försäkringsbolag har accepterat skadan som ansvarsskada. Tilläggas kan att jag är pensionär.

 

Då du har en accepterasdansvarssakad har du rätt till sveda och värk, kostnader, inkomstförlust, medicinsk invaliditet och ärr. Att du är pensionär spelar ingen roll då du gått miste om intäkter. Läs mer på vårt infocenter om din rätt till ersättning. Jag förslår att du skickar med kontraktet /avtalet för ditt arbete, gärna med några utbetalningar från idrottsklubben till försäkringsbolaget så att du kan styrka din förlorade inkomst.

I sammanhanget vill vi påpeka att du har rätt till 180 dagars sjukersättning från Försäkringskassa.

Ingen ersättning trots skada Blogg

Publicerad

Hej

Jag skadades i en trafikolycka och fick ingen ersättning från försäkringsbolaget. Helt galet. Jag var tuff och jobbade på trots att jag hade smärtor och tacken man får är avslag på ersättning när kroppen klappar ihop.

Tyvärr är det inte ovanligt att försäkringsbolagen nekar ersättning om man är ”tuff” och inte sjukskriver sig och arbetar vidare. Det innebär att man då mister möjligheten till ersättning för att bolaget då hävdar att man varit skadefri under tiden och hävdar att besvären inte kommer från olyckan. Det saknas underlag för besvärskontinuitet. Det finns exempel på då den skadade ordinerats kraftiga smärtstillande, t.o.m. vanebildande läkemedel under ett halv år. När receptet tar slut återkommer smärtorna och då har bolagen ibland med framgång hävdat att den värk som då kvarstår ej har samband med skadan, baserat på deras medicinske rådgivares bedömning. Min bedömning i dessa ärenden är inte i linje med försäkringsbolagen.

Ej sjukskriven vid trafikskada Blogg

Publicerad

Skadade mig vid en trafikolycka. Då jag är en kämpe asade jag mig till arbetet dagen efter och arbetade sedan i en vecka innan jag bröt ihop. Försäkringbolaget vill nu inte ersätta min inkomstförlust då de menar att jag varit skadefri efter olyckan och att mina skador beror på någon annan anledning. Kan de göra så?

Tyvärr så kan de göra en sådan bedömning och du bör begära att de omprövar sitt beslut. Det är viktigt att du ser till att den finns journaler från besök på vårdinrättning som styrker dina besvär. Det bästa är om du har journal från akutmottagningen i samband med olyckan.

Din situation är tyvärr inte ovanlig och det är en risk att inte sjukskriva sig vid olyckstillfället då man har bevisbördan gällande att visa att skadan härhör, har samband med olyckan.

Vi kan hjälpa dig med omprövningen hör av dig.

Försäkringsbolaget vill avsluta mitt ärende gällande min trafikskada. Blogg

Publicerad

Jag har fått brev från försäkringsbolaget nu, ca 6 månader efter olyckan, att de vill avsluta mitt ärende. De skriver att om jag har några bestående besvär ett år efter olyckan kan jag återkomma och få dem bedömda då. Vad skall jag göra?

 

 

Om du har några som helst besvär fysiska eller psykiska besvär till följd av olyckan skall du inte acceptera att de avslutar ditt ärende. De har ingen rätt att avsluta ärendet om dina skador ej bedömts. Tyvärr har vi dåliga erfarenheter av försäkringsbolag som avslutat ärenden, då de inte senare vill ta upp ärendet igen för bedömning, med bl.a. hänvisning till 6 månaders regeln gällande preskription. Det är tyvärr inte heller ovanligt att man inte kontinuerligt besökt läkare under tiden. Försäkringsbolaget kan då hävda att bristen på regelbunden dokumentation är bevis på att du inte lidit av din skada och att det som du upplever som kvarstående besvär har annan orsak. För att bolaget inte skall neka samband mellan dina besvär och olyckan är det viktigt att du kan bevisa att du haft en kontinuerlig vårdprocess. D.v.s att du regelbundet besökt vårdgivare och att dessa besök är dokumenterade. Försäkringsbolagen väljer ofta att inte upplysa sina kunder om detta vilket försvårar möjligheten att få ersättning.

Läs mer om trafikskador här.

Glöm inte att det är du som skadad som har bevisbördan!

 

Ersättning medicinsk invaliditet trafikolycka Blogg

Publicerad

Jag skadades vid en trafikolycka för några år sedan och jag har fått en del ersättningar. Jag behandlas fortfarande för mina skador och undrar när ersättning för medicinsk invaliditet utbetalas?

Tack för att ni kontaktar oss i ert skadeärende och vi beklagar att du drabbats av en personskada.

Folketsombud är en fristående juristbyrå för personer som drabbats av personskador. Varje år handlägger vi ca 500 ärenden varav ca 450 är trafikskador.

Den medicinska invaliditeten bedöms vanligtvis 1 till 2 år efter det att skadeläget bedöms som stabilt.

Det betyder att om man fortsatt genomgår behandlingar kan denna tidpunkt skjutas framåt i tiden.

Man kan då begära en delbetalning baserat på vad den lägsta medicinska invaliditeten bedöms till.

 

I det fall skadan förvärras, vad benämns som väsentligt försämring, skall det styrkas med läkarintyg inom 10 år från det att beslutet togs från föräkringsbolaget gällande den medicinska invaliditeten.

Du kan läsa mer om medicinsk invaliditet här.

 

 

Nackskada syns inte på röntgen Blogg

Publicerad

Jag har drabbats av en nackskada eller Whiplash som många kallar det efter en trafikskada där jag blev påkörd bakifrån. Har genomgått vanlig röntgen och magnetröntgen med det syns inget. Har hört talas om DMX som skall vara en metod för att se denna typ av skador. Var kan man få en sådan undersökning gjord?

Det är korrekt som du skriver att denna typ av skada ofta inte kan diagnostiseras med traditionell s.k. slät- eller magnetröntgen. DMX betyder Dynamic X-Ray och innebär att den skadade rör sig under det att genomlysningen sker och man kan då se att t.ex. kotorna i nacken inte rör sig på ett normalt sätt. I Sverige har sjukvården till dags datum 2018, av för oss obegripliga skäl, valt att inte använda sig av denna ganska enkla teknik för att diagnostisera nackskador. Däremot så finns tekniken i vårt grannland Danmark på Specialistklinikken Rehbild, City Centret 29, 9530, Støvring, Danmark. www. Specialklinikkenrebild.dk  Tel:+4544610000  En undersökning kostar 2 700 Dkr. Man bör kunna få undersökningen ersatt av Försäkringskassan enligt gällande regler. Dock kan det krävas en del arbete för att få ersättningen från Försäkringskassan. Väntetiden för en undersökning är ca 1,5 månader. Närmaste flygplats är Ålborg.

2 700 Dkr är en låg kostnad för denna typ av undersökning då andra kliniker i Europa och USA begär betydlig högre ersättning.

Vi har nyligen besökt Specialistklinikken Rehbild då vi är intresserade av tekniken och för att inleda ett samarbete. Återkom gärna till oss om du genomför undersökningen så vi får ta del av resultatet.

Fotoperation Blogg

Publicerad

Efter operation av halux vagus har jag fått en utbuktning av fot benet ut fotens mitt vilket är smärtsamt. Jag har även en stor ärr kvar i samband med operationen och smärta när jag står eller går.

 

Hej

Tack för ditt meddelande till oss på Folkets Ombud.

Folkets Ombud är ett av Sveriges ledande juristbolag som hjälper ca 400

privatpersoner med personskador att få rätt ersättning från

försäkringsbolag.

 

Varje år drabbas 1000-tals personer av misstag som görs inom vården.

Patient/vårdskador kan vara krävande att få ersättning för. Det måste

styrkas att fel gjorts vid vård och det är LÖF som fattar beslut. För att

vi skall handlägga en patient/vårdskada måste den vara godkänd av LÖF.

Om du inte anmält din skada kan du göra det på:

http://lof.se/patient/anmalan/innan-skadeanmalan/

Om det är en privat klinik så skall skadan anmälas till klinikens ansvarsförsäkring och du får kontakata kliniken så att så sker.

 

På körd i Danmark Blogg

Publicerad

Hej

Under en cykeltur i Danmark blev jag påkörd. Nu säger försäkringsbolaget att det inte är en trafikolycka???

Min bedömning av den ringa redogörelse du lämnat är att du blev på körd av en bil som ej var registrerad i Sverige. Det är bilens hemlands trafikförsäkring som kan ersätta dig beroende på de regler som gäller för det landet. Om det var en danskregistrerade bil så skall du nog kontakta det försäkringsbolag där bilen var trafikförsäkrad. Om det inte var, ett vad vi kalla trafikförsäkringspliktigt fordon, ex en cykel, som körde på dig, så är det din olycksfallsförsäkring som kan lämna ersättning.

Vi handlägger bara trafikskadeärenden gällande svenskregistrerade bilar.

När och hur bedömer man medicinsk invaliditet efter en trafikskada? Blogg

Publicerad

Jag skadades i en trafikolycka och jag undrar hur man bedömer den medicinska invaliditeten?

Medicinsk invaliditet innebär att du har nedsatt rörlighet, att du upplever smärta eller har nedsatt styrka. Alla former av kvarstående besvär, både fysiska och psykiska klassas som medicinsk invaliditet.

Medicinsk invaliditet bedöms vanligtvis 1 år efter det att man bedöms som färdigbehandlad och skadeläget är stabilt. Vissa försäkringbolag vill bedöma efter 18 månader och andra efter två år. Om den skadade är ung kan försäkringbolaget begära att vänta med bedömning till dess att skadelidande fyller 20 eller i vissa fall 25. Anledning är att försäkringsbolaget vill ha möjlighet att följa skadeutvecklingen då man bedömer att skadeläget kan förbättras. Det är naturligtvis påfrestande för skadelidande att varken få ut ersättning eller veta hur ärendet kommer att bedömas. Det finns då en möjlighet att begära en delbedömning, d.v.s. en bedömning av vad den framtida skadan minst bedöms bli.

Den medicinsk invaliditeten är en definition av hur stora bestående besvären är. Besvär under själva läke- eller behandlingsprocessen bedöms inte. Det är långt ifrån alla skador som har några bestående besvär.

Den medicinska invaliditeten fastställs utifrån läkarjournaler och andra underlag. Vi mer omfattande skador kan försäkringsbolaget begära att ett invaliditetsintyg upprättas. Det är förenat med kostnader som försäkringsbolaget vanligtvis ersätter.

Försäkringsbolaget tillställer, vad de bedömer som relevanta handlingar till sin medicinske rådgivare. Invaliditeten bedöms utifrån Trafikskadenämndens tabell. Klicka här för att komma till tabellen. Om man har flera skador vägs de tillsammans efter en formell då man inte kan få mer än 100%. Det händer att handläggaren gör vad man kallar, tjänstemannabedömmning och själv bedömer den medicinska invaliditeten utan att tillfråga en medicinsk rådgivare. Om man inte är nöjd med bedömningen kan man begära omprövning av i första hand försäkringsbolaget och i andra hand av Trafikskadenämnden.

Är man inte nöjd kan man även begära prövning i domstol.

Om skadan förvärras har man rätt att begära omprövning inom 10 år från det att den medicinske invaliditeten bedömdes i beslut från försäkringsbolaget.

Påkörd av okänd bil Blogg

Publicerad

Här om natten skulle jag gå över gatan då en bil körde på mig och jag blev skadad. Bilen smet från platsen. Kan jag får någon ersättning?

 

Om du vill ha ersättning skall du först anmäla din skada till Trafikförsäkringsförening. De ersätter personskador där ett oförsäkrat eller okänt trafikförsäkringspliktigt fordon är ersättningsskyldigt. För anmälan klicka här.

När det är gjort kan du vända dig till oss så skall utreda om vi kan hjälpa dig att utan kostnad för dig, få rätt ersättning för din skada. Du skriver inte vilka skador du har så vi kan inte ge dig information om vilka ersättningar som är relevanta. Är du osäker kan du ringa oss på 010-1500535 eller mail igen till info@folketsombud.se

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack