Medicinsk invaliditet Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Uppdaterad 2020-03-10

Medicinsk invaliditet

Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning för medicinsk invaliditet. Om besvären är från en trafikskada är våra tjänster vanligtvis kostnadsfria då fordonets trafikförsäkring ersätter ett juridiskt ombud. Våra juridiska ombud har över 25 års erfarenhet och varje år företräder vi 100 tals personer i trafikskadeärenden. Få hjälp direkt här!

Medicinsk invaliditet uppstår i samband med personskador vid såväl olyckor som sjukdomar. Vi skall nedan reda ut vad det innebär och hur ersättningarna beräknas.

Termen medicinsk invaliditet är vanligt förekommande i försäkringssammanhang. För ersättning krävs att du har nedsatt rörlighet, att du upplever smärta eller har nedsatt styrka. Kort sagt kan alla former av kvarstående besvär, både fysiska och psykiska klassas som medicinsk invaliditet.

Hur definieras medicinsk invalidtet?

Med medicinsk invaliditet menas ”Ett tillstånd med bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen utan hänsyn till yrke och fritidsintressen”. Dina besvär måste alltså vara bestående. Du kan inte få invaliditetsersättning för besvär som är temporära. För att försäkringsbolagen skall vara säkra på att besvären är bestående måste det passera minst ett år från det att skadan uppkom eller att senaste behandling utfördes. Om du genomgått en operation måste du ofta vänta minst ett år från det att operationen genomfördes innan en eventuell medicinsk invaliditet kan fastställas. Detta för att se hur skadan läker. Man kan ej heller få ersättning för för besvär som ej ännu uppstått. Gällande barn och ungdomsförsäkringar vill försäkringsbolagen ibland vänta till att den skadade uppnått vuxen ålder, 18 till 25 år. Det kan naturligtvis kännas påfrestande för den som skadats att behöva vänta så länge på ersättning.

Vad är lyte och men?

Till att börja med behöver man fastställa att det finns en personskada  innan ersättning kan fastställas och utbetalas. Man kan dock inte vända sig till skadeståndslagen då begreppet personskada saknar en definition. En enkel beskrivning är en fysisk eller psykisk defekt hos en skadelidande individ som en direkt följd av en skadehandling.

Ersättning för lyte och men avser ersättning för bestående skada resten av livet. Det görs en bedömning kring att en person kommer drabbas av personligt lidande och obehag under invaliditetstid. Man får alltså en permanent skada från en händelse. Hit hör såväl fysiska som psykiska skador. Nytt från 2002 är även att den skadade kan få ersättning för anspänning i hushållsarbete såsom skötsel av bil och hus, samt i eventuellt arbete.

Lyfte är ett kroppsfel, något som kan ses av utomstående. Det beskriver exempelvis fysiska ärr, om man haltar eller förlorar en kroppsdel som arm, ben, fot, öga eller någon annan kroppsdel. Lyte innebär alltså en skada som orsakas av en händelse som syns på kroppen och som är permanent.

Men, benämns även som medicinsk invaliditet (se nedan), ersätter skador då någon får en nedsatt förmåga av någonting som tidigare fungerat. Det kan vara att man tappar eller får nedsatt förmåga på syn, lukt, hörsel och smak. Svårighet att röra sig eller smärtor vid rörelse hör till denna kategori. En person kan också ha fått nedsatt kognitiv förmåga som minnes- och koncentrationssvårigheter samt bestående psykisk skada som följd på en händelse.

Ersättning för lyte och men beror på när skadan har skett. Det finns nya regler kring skador som inträffat efter 1 januari 2002. Medicinska rådgivare fastställer invaliditetsgraden för att storlek på ersättningen ska kunna bestämmas. Man utgår från invaliditetsgraden samt den skadades ålder vid invaliditetstidpunkt. För att fastställa detta har man schabloner att ta hjälp av.

Det är viktigt att veta att lyte och men skiljer sig från sveda och värk som innebär fysisk och/eller psykisk lidande och obehag under skadans läkningstid, så kallad akut sjuktid.

När har man rätt till ersättning för medicinsk invaliditet?

För att ha rätt till ersättning vid medicinsk invaliditet behöver man till att börja med säkerställa att man har rätt försäkring som täcker personskador. Medicinsk invaliditet innebär en permanent skada och kan vara fysisk såväl som psykisk. Det kan handla om nedsatt kognitiv förmåga eller bestående men. Synbara skador som förlust av lem innebär att den skadade har drabbats av medicinsk invaliditet. Likaså om en olyckshändelse har lett till nedsatt hörsel, lukt eller syn har svårt att röra sig eller har svåra smärtor vid rörelse. Olycksfall kan leda till att man drabbas av talfel, minnes- och koncentrationssvårigheter. Oförmåga eller sämre möjligheter att utföra fritids- och hobbyverksamheter kan falla under medicinsk invaliditet.

Skadan ska ha skett vid en plötslig och oförutsedd händelse. Det måste finnas ett samband med skadan och den medicinska invaliditeten. Man ska alltså kunna visa att besvären man söker ersättning för har skett i samband med en olyckshändelse. Viktigt är att man söker vård så snart som möjligt vid en skada för att kunna visa upp journaler vid skadeanmälan.

Tabellverket ”Gardering av medicinsk invaliditet 2013” visar att invaliditeten är 30% vid total förlust av sexuell förmåga på grund av endokrin skada, ryggmärgsskada, anatomiska skador på bäcken och genitalorgan eller omfattande buktrauma. Vid sexuella skador och invaliditet ska man även beakta övriga psykiska symptom som den skadade kan drabbas av.

Amputationsskador bedöms utefter en särskild tabell fastställd av Trafikskadenämnden i december 1997. Denna tabell anpassas till penningvärdeförändringen, liksom alla andra tabeller.

Vissa typer av skador har ingen invaliditetsgrad utan ett bestämt belopp som man utgår efter. Exempelvis ersätts förlust av luktsinne med 63 000 kronor, förlust av smaksinne ersätts med 79 000 kronor och förlossningshinder ersätts med 52 000 kronor. Om en skadad individ blir blind betalas en ersättning ut på 73 9000 kronor, detta exkluderar sveda och värk. Dessa ersättningsnivåer avser gamla och nya skador.

Medicinsk invaliditet

Hur bedöms medicinsk invaliditet?

Invaliditetsgrad är en procentuell grad som ska motsvara dina besvär. Försäkringsbolagens medicinska rådgivare gör en bedömning om du har medicinsk invaliditet och hur hög invaliditetsgraden är. Baserat på dina sjukjournaler och ett eventuellt invaliditetsintyg kommer rådgivaren att bedöma hur många procent som dina besvär motsvarar i medicinsk invaliditet. Rådgivaren använder också ett så kallat medicinskt tabellverk som riktlinje för att bedöma invaliditetsgraden. I tabellen står till exempel att demens motsvarar 99% medicinsk invaliditet medan ett amputerat pekfinger motsvarar 7%.

Läs mer om gradering av invaliditeten här.

Här finner du gällande tabellverk avseende sjukdomar och olyckor.

Vad är mätbar medicinsk invaliditet?

Det är inte alla skador och besvär som ger någon invaliditetsgrad. Man pratar om ”mätbar invaliditet”. Många skadade blir nekade ersättning beroende på att försäkringsbolaget bedömer att deras besvär inte uppgår till 1%, som alltså är den lägsta medicinska invaliditeten som ersätts. Är dina besvär mindre än 1% kommer du inte få någon ersättning för medicinsk invaliditet.

Ju högre invaliditetsgrad du har, desto högre ersättning får du. Det är därför mycket viktigt att du får en korrekt invaliditetsgrad, annars kommer din ersättning bli fel. Tyvärr gör försäkringsbolagens medicinska rådgivare  bedömningar som ej delas av den som skadats. En vanligt förekommande anledning är att alla besvär inte finns med eller är korrekt beskrivna. Det är viktigt då man besöker läkare för att i journal eller vid upprättande av invaliditetsintyg att alla besvär finns med och är korrekt beskrivna. Vi rekommenderar att man alltid inför läkarbesök noggrant skriver ned alla besvär man har samt hur och när de yttrar sig. Smärta beskrivs vanligtvis på en skala från 1 till 10, där 1 är lägst.

Hur upprättas ett invaliditetsintyg för rätt ersättning gällande medicinsk invaliditet

Läkaren kan vara stressad eller det kan även vara en läkare som inte tidigare träffat den skadade tidigare och då underlättar en skriven besvärsbeskrivning läkarens arbete. Vi rekommenderar även att man efter besöket läser igenom journalen och invaliditetsintyget för att se att allt finns med samt att det är korrekt beskrivet.

Felaktiga eller ofullständiga underlag resulterar i att du som skadelidande får en allt för låg ersättning.

Vi på Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

När bedöms den medicinska invaliditeten?

Enligt Försäkringskassans regler räknas inte akut sjuktid i skadeståndssammanhang som sjukskrivningstid. I dessa sammanhang anges akut sjuktid ha upprört när den akuta behandlingen har avslutats och läkning har skett. Det kan också räknas från det att det medicinska tillståndet blivit stationärt. Det krävs att den skadade är sjukskriven för att sveda och värk ska kunna ersättas.

Den akuta sjuktiden kan pågå trots att den skadade har återgått till arbete, om de fortfarande lider av skadorna. När det gäller psykiska besvär kan det gynna behandlingen om den skadade inte är sjukskriven utan ör aktiv för att läkandet ska ske.

Vid vissa händelser förblir en person skadad och besvären varar livet ut, vilket påverkar individens arbetsförmåga ända till 65 års åldern. När detta tillstånd uppstår övergår akut sjuktid till medicinsk invaliditet. Vid invaliditet upphör ersättning för sveda och värk, där lyte och men istället ersätts då de avser långvariga skador. Detta gäller såväl fysiska såväl som psykiska skador.

Medicinsk invaliditet kan inte bedömas direkt vid en skadehändelse då det är omöjligt att säkerställa att ett ärr eller annan typ av skada kommer vara bestående vid inledande utredning. Eftersom man ska bedöma att en skada är permanent inleds en utredning som tidigast ett år efter skadehändelsen. Under den akuta sjuktiden, det som kallas för läkningstiden, kan man ha rätt till ersättning för kostnader, inkomstförlust samt sveda och värk. Skadan ska ha skett inom de senaste tio åren.

Vissa har flera liv- och personförsäkringar som täcker sveda och värk. I vissa fall kan ersättningen betalas ut dubbelt om den försäkrade har flera olycksfallsförsäkringar.

Det kan finnas tillfällen då medicinsk invaliditet kan bedömas vid skadehändelsen. Vid riktigt svåra skador som till exempel förlamningsskador eller förslut av syn fastställs invaliditeten omedelbart efter skadetillfället. Den skadade kan som led av detta lida av psykiska besvär under kortare eller längre tid och ha rätt till ersättning för sveda och värk.

Kan man begära omprövning av medicinsk invaliditet?

Om man inte är nöjd med den försäkringsbolagets bedömning kan man begära omprövning. Viktigt är att vanligtvis måste man begära omprövning inom 6 månader från beslutsdatum annars preskriberas ärendet.

Omprövningen sker i olika steg

 • Beslutet omprövas av försäkringsbolaget, vanligtvis med annan medicinsk rådgivare. Det är viktigt att före omprövningen gå igenom alla underlag i ärendet för att se att den medicinska rådgivaren får rätt underlag. Historien visar på många ärenden där underlagen varit felaktiga eller saknats.
 • Ärendet bedöms av Trafikskadenämanden.
 • Skadelidande stämmer försäkringsbolaget i Tingsrätten.

Om man är missnöjd med bedömning av den medicinska invaliditeten har man rätt att överklaga, men det gäller både försäkringsbolaget och försäkringstagaren.

Oftast sker omprövning av ersättning för inkomstförlust, även om man har rätt att söka omprövning av ideell skada och kostnader. Fastställd ersättning som rör ett engångsbelopp kan inte omprövas för att sänkas. Det finns särskilda regler kring ändring av skadeståndslivränta när det rör penningvärdet, här nedan följer några förutsättningar:

 • Ersättningsfrågan ska ha avgjorts genom avtal, oftast sker det genom ett skaderegleringsbeslut mellan försäkringsbolag och den som söker ersättning för en skada. Ibland kan frågan ha avgjorts genom ett domslut.
 • Den som har fått ett beslut kan begära att få den omprövad flera gånger, förutsatt att det tillkommit nya förutsättningar enligt ovan.
 • Ersättning i form av ett engångsbelopp får inte sänkas vid omprövning.
 • En ny bedömning får enbart göras om det tillkommit något nytt som kan påverka tidigare beslutsunderlag. Man kan alltså inte begära ersättning på samma underlag som tidigare som låg till grund för ersättningens bestämmande.

Det är ovanligt att försäkringsbolag begär omprövning, men även de har rätt till omprövning. Vid dessa scenarion måste man skapa ärenden enligt Trafikskadenämndens reglemente. Ett försäkringsbolag kan inte ensidigt besluta att en löpande livränta ska upphöra utan ett yttrande måste göras från Trafikskadenämnden.

När det gäller rätt till omprövning av inkomstförlust måste denna vara under en viss period. Försäkringsbolagen kan kräva i sina villkor att inkomstförlusten eller arbetsoförmågan ska vara bestående. Den ska alltså vara permanent där man anser att den skadade inte kommer återfå tidigare inkomst eller arbetsförmåga.

När det gäller omprövning av ideell ersättning och kostnader finns det olika regelverk huruvida skadorna har uppkommit nyligen eller om de är gamla. För skador som uppkommit före ändringarna genom 1977 års lagstiftning krävs det att de medicinska förhållanden ändrats väsentligt. Vid sådana situationer kan alla punkter omprövas.

Hur går bedömning av medicinsk invaliditet till?

En skadehandläggare hanterar ett skadeärende i en inledande utredning medan bedömning görs av försäkringsbolagets medicinska rådgivare. Ofta är det läkare med särskild utbildning som får bedöma kring fall med medicinsk invaliditet eftersom det kräver mycket medicinsk kunskap och erfarenhet. Dessa personer har ofta arbetat länge som läkare innan de får lov att jobba som medicinsk rådgivare. De fastställer en invaliditetsgrad efter hur stor skadan är och den skadades ålder. Försäkringsbeloppet man har sätter grunden för ersättningen då det betalas ut ett visst belopp av den beroende på hur stor skadan är i procent. Exakt hur stor ersättning som betalas ut är olika från fall till fall och man kan inte på förhand bedöma beloppet. Vid det fall då flera kroppsdelar skadas bedömer man enligt en särskilt tabell.

Några exempel för bedömning av medicinsk invalidtet

Tabell medicinsk invaliditet

Nedan länk till gällande tabellverk avseende olyckor:

Klicka här

NACKDISTORSIONER (WAD) BEDÖMNING ENLIGT PUNKTEN 2.1.6 I TABELLVERKET

Medicinsk diagnos Aktuella symtom och funktionsnivå Bedömning
Nackdistorsion. Intermittent nackvärk samt stelhetskänsla nacke och axlar. 2 %
Nackdistorsion. Palpationsöm i paravertebrala muskulaturen mellan skulderbladen. Ingen inskränkt rörlighet men rör sig stelt och försiktigt. Intermittent nackvärk. 4 %
Nackdistorsion. Kvarstående konstant lokal smärta i nacken trots regelbunden medicinering med paracetamol, öm och spänd över nackmuskulaturen, men med god rörlighet i nacken. Bra kraft i armarna och ingen sensibilitetsnedsättning. 5 %
Nackdistorsion. Mycket spänd i övre trapezius, levator scapulae med övervikt åt höger sida samt kraftigt spänd i nackrosetten åt höger. Inskränkt rotation och exion. Sömnstörande smärta. 7 %
Nackdistorsion. Initiala besvär av värk i nacke och utstrålning i vänster skuldra. Vid utfärdande av invaliditetsintyg noteras subjektivt rapporterade besvär av smärta VAS 8-10, sömnstörning och minnespåverkan. Som objektiva fynd i status noteras viss rörelsebegränsning i nacke. 9 %
Nackdistorsion.  Smärta och stelhet i nacken med utstrålning i båda armarna trots behandling med TCA (Saroten). Ömmar vid palpation av trapeziusmuskulatur. Sensibilitet ua. Huvudvärk. 10 %
Nackdistorsion. Huvudvärk lokaliserad till bakhuvudet strålande mot pannan, illamående och ljuskänslig. Smärta i halsryggen med utstrålning vänster arm ut till handen, svårbedömt om neuropatisk smärta föreligger. Statusfynd enligt intyg talar mot neuropatisk komponent. Sömnstörning pga hög smärtintensitet. Nedsatt grov kraft i armar bedöms bero på hög smärtintensitet. I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter. Stora svårigheter att klara dagliga aktiviteter. 12 %
Nackdistorsion Smärta i nacke, utstrålning mot axlar, skuldror och bröstrygg. Spänningshuvudvärk. Smärtan skattas som sämst 100/100 på VAS skalan och som lindrigast 60/100. Domningskänsla i en hand/arm. Daglig yrsel och illamående. Ljud och ljuskänslig. Sömnsvårigheter. I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter. 12 %
Nackdistorsion Ständig molande värk med tyngdkänsla i höger nack-skulder och axelparti. Dagliga bekymmer med yrsel och ostadighetskänsla. Svaghet och domningar i höger arm, betydande rotationsinskränkning i nacken. Ofta huvudvärk, trötthet, illamående och koncentrationsproblem. I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter. Sömnsvårigheter. Tinnitus. 15 %
Nackdistorsion Uttalad inskränkt rörlighet i halsryggen. Huggande, molande smärta till höger i halsryggen strålande upp mot bakhuvudet. Ofta huvudvärk med smärtutstrålning från nacken. Ständig yrsel och ostadighet. Ljuskänslig. Kognitiv påverkan med försämrad minnesfunktion. Klumpkänsla i halsen. Tinnitus. Svaghet i höger arm med bortfall av bicepsre ex. Sömnstörande värk, har behandlats på smärtkliniken utan någon förbättring. Stresskänslig. 18 %

Sammanställning av några referensfall gällande diagnos och invaliditetsgrad för medicinsk invaliditet.

AXEL referensfall Medicinsk Invaliditet 1-7 Inv.grad Sida

 1. Axelluxation 2% 4
 2. AC-ledsluxation 3% 5
 3. Recidiverande axelluxationer 4% 6
 4. Rotatorcuffruptur 10% 7
 5. Axelluxation med efterföljande frozen shoulder 10% 9
 6. Axelluxation med tuberculum majusfraktur och axillarisnervskada 12% 10
 7. Axelluxation 15% 11

ÖVERARM referensfall 1-11 – Medicinsk Invaliditet

 1. Distal humerusdiafysfraktur 1% 12
 2. Suprakondylär disclocerad humerusfraktur 2% 13
 3. Diafysär humerusfraktur 3% 14
 4. Glenoidalfraktur och luxation av caput humeri

i humeroscapularleden 3% 15

 1. Proximal humerusfraktur 7% 16
 2. Proximal humerusfraktur 7% 18
 3. Proximal humerusfraktur 20% 19
 4. Collum chirurgicumfraktur 7% 20
 5. Collum chirurgicumfraktur (op. med halvprotes) 8% 21
 6. Collum chirurgicumfraktur med avlöst
  tuberculum majus fragment 10% 22
 7. Collum chirurgicumfraktur 20% 23

Hur bedöms den medicinsk invaliditeten vid axelskador?

Referensfall Medicinsk Invaliditet axel nr 1 Aktuell skada:

Hoppat i en crosstävling, Ramlat och höger axel hoppar ur led.

Medicinsk diagnos: Axelluxation höger.
Axeln reponerades under narkos. Fick härefter slynga och kunde inte på något sätt röra axeln under sex veckor.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Har smärtor i höger axel, särskilt när han arbetar med höger arm över axelnivå. Kan även ha vilosmärtor, kan även ha ont när han ligger på höger axel, svårt att arbeta högt över sitt huvud. Är snickare men kan trots sina smärtor och stelhet i axeln arbeta heltid på ett i stort sett normalt sätt.

Status:

Opåverkad. Axelkonturen är normal och på samma sätt som på vänster sida. Kan ektera i höger axelled till normalt utslag men under smärta i ytterställning. Har extensionsdefekt på 20° pga. stelhet och smärtor. Kan utåtrotera i höger axel till minus 10° varefter det inträder smärtor och patienten måste sluta. Inåtrotering i stort sett normal. Kan få båda händerna till nacken. Kan få vänster hand 10 cm högre upp än höger hand. Bicepsmuskeln mäter på båda sidor 32 cm, 11 cm ovan armbågen. Inga neurologiska bortfall.

Sammanfattning:

Efter höger axelluxation i stort sett normalt rörelseomfång. Smärta i ytterläge och ibland vilovärk.

Bedömning: 2 % medicinsk invaliditet.

Referensfall Medicinsk Invaliditet axel nr 2 Aktuell skada:

Cykelolycksfall, landade på axeln och huvudet. Medicinsk diagnos: AC-ledsluxation höger.
Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Opererad med s.k. Weaver- Dunn-teknik och avlastning med Hockplatta. I efterför- loppet utvecklat infektion och behandlades med antibiotika och omläggningar vid upprepade tillfällen.

Har inte full rörlighet exion eller extension samt abduktion är inte fullgod och känner sig stel och har ömhet. Vid belastning får han molvärk som ger störd nattsömn och i området som är opererat har han ingen känsel. Vid rörelser upplever han att det brakar och smäller till, vilket gör att han blir påmind om detta dagligen. Huden drar även ihop sig så att det nästan blir som en grop och även detta känner han av.

Status:

Har ej fullgod exion, abduktion eller extension. Vid avlägsnande av plattan gjordes en upprensning av keloidärret men det har nästan blivit värre andra gången när det läkt ihop totalt.

Sammanfattning:

Ej fullgod rörelse. Molvärk vid belastning och vissa saker som han inte kan göra. Tillståndet stationärt. Ingen ytterligare kirurgi är planerad.

Bedömning: 3 % medicinsk invaliditet.

Referensfall Medicinsk Invaliditet axel nr 3

Aktuell skada:

Spelat brännboll och fått höger axel luxerad. Opererad 5 år senare då axeln luxerat cirka tio gånger.

Medicinsk diagnos: Recidiverande axelluxation höger.
Vid operationen fann man att labrum var avlöst från under bicepssenan ner till klock- an 4, bicepssenan utan anmärkning, subscapularis utan anmärkning, medelstor Hill Sach-skada, kuff utan anmärkning. Efteråt inga luxationen men kvarstående besvär i form av osäkerhetskänsla vid utåtrotation.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Har ont, vaknar på nätterna av den. Äter Citodon ibland för smärta. Svårt att lyfta saker ovanför huvudet. Fått sluta med all form av bollspel pga. axeln. Går däremot på gym. Jobbar i butik, men har även ont i jobbet. Är inte nöjd med sin axel. Rädd för hastiga rörelser, får då en känsla av osäkerhet och sträckning i den opererade axeln. Uppger att hon trots att axeln inte luxerat ånyo är rädd för att den är instabil och överrörlig. Uppger att axeln är sämre än innan operation trots att den inte längre går ur led.

Status:

Rörelseomfång: Inåtrotation: Höger ThV, vänster Th VI
Flexion: 150° bilateralt, Abduktion: 180°bilateralt,
Utåtrotation hängande arm: 80° bilateralt, Utåtrotation abducerad arm: 100° bilateralt Apprehension: Positiv höger sida, ej reverserbar, vänster sida utan anmärkning
Jerk ́s test: Utan anmärkning bilateralt. Cross body test: Utan anmärkning bilateralt. Belly press: Utan anmärkning bilateralt. Impingement: Utan anmärkning bilateralt. Palm up: Höger ont, vänster utan anmärkning. Sulcus. Höger 2, vänster 1

Inspektion utifrån:

Supraspinatus, infraspinatus: Palpera bilateralt lika och med samma muskelbuk. Deltoideus: Ser mindre ut på höger än vänster. Abduktion mot motstånd: Svagare höger än vänster. Övriga leder: Översträckta armbågar, översträckta knän.

Sammanfattning:

Efter operation inga luxationer men hon har stora kvarvarande besvär i form av
värk och ostadighetskänsla. Vid undersökning nner man att patienten har multilax komponent i sina leder och likaså båda axlarna, men det är bara den opererade högra axeln som krånglar.

Bedömning: 4 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet axel nr 4 Aktuell skada:

Halkat och fallit på höger axel.

Medicinsk diagnos: Rotatorcuffruptur höger axel.
Vid undersökning fann man supraspinatusruptur som opererades. Under rehabilite- ring en blir patienten försämrad med smärta och man konstaterade att operationen misslyckats, Supraspinatussenan är permanent skadad och någon ytterligare operativ behandling är inte aktuell.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Subjektiva besvär: Uttalade besvär med sin ADL. Patienten är högerhänt. Klarar inte att arbeta med höger arm ovanför brösthöjd. Kan inte borsta eller blåsa håret eller sminka sig. Har bytt till eltandborste. Behöver hjälp vid duschning, tvätta rygg, hår etc. Klarar inte att knäppa halsband, bh eller kjol. Använder stövlar och skor med kardborreband. Klarar ej att klippa och måla naglar då ”armen inte når fram”. Kan inte bära axelväska på högersida då axeln hänger samt att det orsakar smärta. Kan inte längre cykla då kraften i armen saknas. Klarar inte längre av trädgårdsarbete ss gräsklippning och snöskottning. Behöver hjälp i hemmet med dammsugning, piska mattor, byta gardiner, byta sängkläder mm. Kan inte ligga i sängen och läsa en bok då hon inte orkar hålla den med höger hand/arm. Kan inte ligga på höger sida pga. smärta, har störd nattsömn då hon vaknar med domningar och smärta varje natt.

Status:

Objektiva fynd: Skulderleder

Abduktion grader Elevation framåt/uppåt

Når bakom rygg
Når med hand till nacke Armbågsleder

dx
105
85 aktivt
95 passivt distinkt stopp
L IV
Ja
Full sup/pron
70 % styrka jmfrt sin biceps

sin 180 180

ThIV
Ja
Full sup/pron 100%

Underarm, handled, hand liksidig full rörlighet. Höger hand dock svagare än vänster.

Gripkraft
Omkrets överarm Omkrets underarm Inåtrotation hängande Inåtrotation upplyft läge Sensibilitet med syn

15 kg
26 cm
23 cm
25 grader 5 grader nedsatt

38 kg 31cm
24 cm
90 grader 90 grader bra

Har en uttalad hyperestesi lateralt höger överarm ned till armbågen samt upp över trapezius och deltoideus. Smärta för beröring samt lätt tryck. Kyla och värme liksidigt höger samt vänster.

Övrigt:

Har en uttalad muskelatro och svaghet i höger arm jmf med vänster. Subluxation- stendens framåt i ytterlägen utåt, inåt rotation vilket saknas på vänster sida. Rejält palpationsöm över axelleden höger ingen tydlig svullnad men generellt ömmande kapsel. Stora besvär med postfunktionell värk och är rejält påverkad e er under- sökningen.

Sammanfattning:

Stora besvär e er muskelruptur vid fall. Misslyckad operation och ett kroniskt tillstånd med uttalad påverkan på ADL. Svåra sömnstörningar med smärta.

Bedömning: 10 % medicinsk invaliditet.

Sensibilitet utan syn Opposition dig I-II Opposition dig I-III Opposition dig I-IV Opposition dig I-V Slitmärken/valkar

Sensibilitet:

dålig bra bra bra dålig bra dålig bra bra bra saknas saknas

Referensfall medicinsk Invaliditet axel nr 5 Aktuell skada:

Knuffad utför en trappa.

Medicinsk diagnos: Rotatorcuffruptur höger axel. Axelluxation höger med efterföljande frozen shoulder.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Beskriver kroniskt smärttillstånd och använder receptförskrivet läkemedel. Uppger klart reducerat rörelseomfång av höger arm. Domningskänsla som plötsligt kan yttra sig i uttalad svaghet i höger arm med följd att han tappar föremål.

Status:

Abduktion reducerad till 90° (kan ej kvarhålla). Handklättring mot vägg ca 100° kan ej kvarhålla utan armen faller spontant. Bakåt exion u.a. Framåt exion reducerad till 70-80°, kan ökas med passiv hjälp till 90-100°, därefter helt stopp.

Höger armbågsled: klart begränsad supination samt exion (omfång ej gradveri erat).

Röntgen: Hills-Sachs impression samt avlöst fragment från tuberkulum majus. Ingen rotatorkuffruptur.

Nevrogra /EMG-undersökning: Slitskada som drabbat både plexus brachialis och cervikala rötter. Nervskadan är av tillräcklig grad för att kunna förklara en tydligt nedsatt kraft vid skuldran och avseende armbågs exion-vilket patienten har.

Sammanfattning:

Höger axelluxation som reponerats. I efterförloppet långvarig regelbunden sjukgym- nastisk behandling. Har smärtproblematik samt klart reducerat rörelseomfång höger skuldra/arm samt höger armbågsled.

Bedömning: 10 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet axel nr 6 Aktuell skada:

Ramlat i samband med snowboardåkning.

Medicinsk diagnos:

Axelluxation (främre) med tuberculum majus fraktur och en axillarisnervskada sinister.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Upplever vissa besvär när hon ska tvätta sig, sköta håret, knäppa knappar, vid bilkörning och hantera bestick.

Status:

Deltoideusatro med möjligen aktivitet enl. MRC M1 (skala M0-M5). Långt ärr inskränkt rörlighet och känselnedsättning på ett axialt område strax nedom vänster skuldra på 12×9 cm och ett område runt detta område med lite nedsatt känsel (mätande 24x11cm) där det nns en domning och utstrålning (kan subjektivt t o m stråla ner i handen). Höger skulderblad står högre än vänster. Förändrad kontur dorsalt överarm vänster med ”ödemutseende utan ödem”. Kraft i abduktion M3; Biceps brachii, triceps brachii och lattissimus dorsi alla M5.

Rörlighet: Abduktion höger 170° och vänster 40° (passivt 70°); Flexion hö 170° och vä 85° (passivt 120°); Utåtrotation hö 80° och vä 25° (=passivt); Inåtrotation fullt både hö och vä; Extension hö 70° och vä 25°.

Sammanfattning:

Vänstersidig axelluxation med skada på tuberkulum majus samt axillarisnervskada. Initial reponering och senare transferering av n.radialis till n.axillaris men ingen reinnervation. Kvarstående besvär med nedsatt rörelseinskränkning, sensibilitet samt viss smärta.

Bedömning: 12 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet axel nr 7 Aktuell skada:

Ramlat och fått höger arm under sig varvid höger axel hoppade ur led.

Medicinsk diagnos: Axelluxation höger.
Axeln reponerades i narkos. Under vårdtiden på ortopedkliniken fått luxation och i efterförloppet reluxerat ett ertal gånger men efterhand själv lärt sig få axelleden på plats.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Axelleden luxerar fortfarande med lätthet men alltmer sällan eftersom patienten nu har så kraftigt ont vid alla rörelser att han håller axeln stilla och inte rör den så mycket. Har ett mycket begränsat rörelseomfång pga. smärta och får våldsamma smärthugg när han överskrider dessa gränser som t ex när han klär sig, tvättar sig eller utför småsysslor i hemmet. Tycker sig blivit vänsterhänt, äter och skriver med vänster hand. Sover dåligt pga. smärtor då han vänder sig i sängen.

Status:

Nedsatt grov kraft höger hand, muskelatro er i både över- och underarm höger sida. Skulderled: Elevation framåt-uppåt 80° höger och 130° vänster, elevation utåt-uppåt 30° höger och 150° vänster. Når med höger hand bakom rygg till S1 jmf. med vänster Th10.

Höger arm omkrets är 26,5 cm jmf. med vänster 28,5 cm och höger underarm är 26 cm jmf. med vänster 27 cm.

Sammanfattning:

Patient med luxationstendens och artros höger axel efter fall. Kraftigt inskränkt rörlighet pga. smärta. Muskelatro i höger arm. Nedsatt rörlighet avseende exion, extension, pronation och supination pga. att dessa rörelser medför smärta i höger axel.

Bedömning: 15 % medicinsk invaliditet.

Hur bedöms den medicinsk invaliditeten vid armskador?

Referensfall medicinsk Invaliditet överarm nr 1

Aktuell skada:

Höll på med armbrytning och ådrog sig en överarmsfraktur. Initialt behandlad med ortos men efter två veckor opererad med platta och skruvar. Plattan togs bort efter sex månader då frakturen var läkt.

Medicinsk diagnos: Distal humerusdiafysfaktur vänster. Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare skador.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Har vissa besvär med överarmen och från armbågsregionen framför allt med domningar som sträcker sig ut i vänster lill- och ring nger. Har noterat ökad lätt uttröttbarhet och känslighet i armbågen. Kan vid mycket små stötar mot armbågen få smärtor som sträcker sig ända ut till lill ngerspetsen. Arbetar fullt ut i arbete som elektriker.

Status:

Vid inspektion syns ett 16 cm långt ärr på överarmens baksida, detta är breddökat,
ca 1 cm brett. I övre delen av ärret nns sammanväxning mellan hud och underlig- gande vävnad, s.k. dermodes. Rörelseomfånget i axel, armbåge samt handled är helt normalt och liksidigt med andra sidan. Överarmens omfång är 35 cm på vänster sida och 36 cm på höger sida. Underarmen 30 cm på vänster sida och 32 cm på höger sida. Är höger hänt. Normal känsel. Grov kraft i handen, mätt med Jamar, är 68 kg höger hand och 65 kg vänster hand. Tinel positiv över sulcus ulnaris i vänster armbåge, då upplevs parestesier ut mot lill ngret.

Sammanfattning:

Idag kvarstår problem med domningar som kommer framförallt nattetid samt att han snabbt blir trött i armen. Intakt känsel och full rörlighet.

Bedömning: 1 % medicinsk invaliditet.

Referensfall – Medicinsk Invaliditet överarm nr 2 Aktuell skada:

Utförde handvolter, landade fel och tog emot med vänster arm.

Medicinsk diagnos:

Vänstersidig suprakondylär dislocerad humerusfraktur.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axel- eller armbågsproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Subjektiva besvär: Har ingen konstant värk. Får smärtor i armbågen av måttlig grad om hon tar i väldigt hårt eller slagit i denna eller stött emot den. Besväras mest av att armen är svagare och att hon har sekundär värk kring axeln.

Status:

Normal och smärtfri rörlighet i alla riktningar utan sidoskillnad avseende axelleder. Lätt inskränkt rörlighet i armbågsled vänster. Pro- och supination lika och går till 95° vardera på båda sidor.
Rörelseomfång i vänster armbågsled uppgår till 10°-150° och på höger sida till

-15° – 155°.

Sammanfattning:

Normal känsel. Ingen säker kraftnedsättning som objektivt kan mätas. Bedömning: 2 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet överarm nr 3 Aktuell skada:

Cykelolycka

Medicinsk diagnos: Diafysär humerusfraktur vänster. Spiralfraktur med två fragment.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare olycksfall.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Inskränkt rörlighet. Lokal smärta som stör sömnen vid tryck eller om han kommer emot. Upplever nedsatt styrka och smärta då han lyfter tyngre, exempelvis matkasse.

Status:

Vänster axel abduktionsdefekt 20° jämfört med höger. Extensionsdefekt 20° jämfört med höger. Stramare axelled vänster jämfört höger. 2 cm ömmande resistens belägen motsvarande biceps. Vänster armbåge böjdefekt 10-15°.

Sammanfattning:

Överarmsfraktur som gipsbehandlats. Ortos. Röntgenkontroll visade felställning och till slut läkning. Haft förlängd ortosbehandling. Upplever obehag här, sveda mot utsidan, förvärras vid kyla/ansträngning.

Bedömning: 3 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet överarm nr 4 Aktuell skada:

Föll vid skridskoåkning, slog i vänster axel.

Medicinsk diagnos:

Glenoidalfraktur och luxation av caput humeri vänster humeroscapularled.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Får kraftig värk efter ansträngning. Jobbar i lag där andra personer delvis får sköta vissa arbetsuppgifter. Kan inte sova på sin vänstra axel. Har ibland en smärta som hugger till vid vissa lägen och ger värk och stör nattsömnen. Får ta ganska mycket smärtstillande om han ska dämpa smärtan när den uppkommer. Känner sig tröttare i den vänstra armen betydligt fortare och har fått en köldkänsla ut i vänster hand. Kan inte simma längre, varken crawl eller ryggsim, dessa rörelser nns inte med till den nivån. Har varit aktiv med skidåkning, paddling, klättring men kan inte utföra detta längre utan har en lägre aktivitetsnivå.

Status:

AT gott. Rör sig opåverkat. Klär av sig ytan större besvär.

Lokalstatus vänster axel: Har ett 8,5 cm långt ärr deltopectoralt, välläkt. Elevation framåt 160°, abduktionsförmåga 155°, inåtrotation med tummen till L:1, utåtrotation med armen efter sidan till 55°.

Lokalstatus höger axel: elevation framåt 180°, abduktion 180°, inåtrotation med tummen till Th:8, utåtrotation 65°.

Armbågsled höger och vänster: 0-140°, pro-och supination90-90°.

Sammanfattning:

Luxationsfraktur som rekonstruerats med skruv xation i leden. Utvecklat ett smärt- tillstånd med lätt rörelseinskränkning.

Bedömning: 3 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet överarm nr 5 Aktuell skada:

Fallskada i samband med ombordgående på buss.

Medicinsk diagnos:

Proximal humerusfraktur höger.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Lymfödem engagerande samtliga fyra extremiteter, mest uttalat i benen. Behandlas med diuretica. Förnekar tidigare skador mot höger eller vänster arm.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Upplever kraftnedsättning i höger arm och hand. Svårt att hålla i saker, svårt att skjuta ifrån alternativt att dra sig upp med höger arm.

Återkommande smärtor kring höger axel och höger överarm som ibland strålar ned mot handen. Smärtorna kommer framför allt vid belastning och ansträngning av armen. Vilosmärtor förekommer också men i mindre omfattning. Nattliga smärtor fö- rekommer några gånger per vecka som ibland att patienten får tar mild smärtlindring i tablettform.

Nedsatt rörlighet höger axel och hon har svårighet att komma upp med armen över horisontalplan.

Patienten anger sina besvär som oförändrade under åtminstone senaste halvåret.

Status:

Allmäntillståndet opåverkat i vila. För yttar sig med permobil men kan gå korta sträckor med stöd. Använder normalt rollator vid kortare för yttning.

Lokalstatus höger axel: På utanskriften ingen felställning, inga uppenbara muskela- tro er. Rörelseomfång höger axel: Elevation framåt 90°höger, 170°vänster. Abduk- tion/utåtförning 120°höger, 160°vänster. Aktivt = passivt rörelseomfång. Abduktion och elevation mot motstånd lätt nedsatt kraft höger jämfört med vänster men inte så uttalat. Inåtrotation sidlik kraft, utåtrotation sidlik kraft höger/vänster. Rörelseom- fång armbåge och underarm oinskränkt höger = vänster. Böjning i armbågsled sidlik god kraft. Sträckning armbågsled med lätt nedsatt kraft höger jämfört med vänster. Handkraft med dynamometer 15 höger, 45 vänster. Överarmsomfång 9 cm ovan armbågsvecket 41 cm höger =vänster, underarmsomfång 9 cm nedom armbågsvecket 30,5 cm höger =vänster.

Patienten anger nedsatt känsel på handryggsidan av tummen och tumvecket höger, i övrigt anges normal känsel i hand och ngrar. Patienten uppvisar normal motorisk funktion avseende nervus ulnaris, radialis och medianus höger och vänster sida. Vid passivt och aktivt rörelseuttag i axeln anger patienten smärtor i ändlägen vid exion och abduktion.

Sammanfattning:

Tidigare lymfödemproblematik. Korta gångsträckor med hjälpmedel, i övrigt permobil. Vänsterhänt.

Kvarvarande funktionsnedsättning i den högra armen i form av inskränkt rörlighet, nedsatt kraft i arm och hand samt smärtor vid aktivitet mer sällan i vila. Den ganska uttalade kraftnedsättningen i den högra handen är något mer än vad man normalt skulle förvänta sig efter denna typ av skada. Någon ytterligare behandling planeras inte.

Bedömning: 7 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet  överarm nr 6 Aktuell skada:

Gångtra kant påkörd av bilist på övergångsställe.

Medicinsk diagnos:

Proximal humerusfraktur höger.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Tidigare fotfraktur.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Har belastningsrelaterad smärta och en kraftigt inskränkt rörlighet i höger axel. Ingen vilovärk. Tar analgetika vid behov. Svullen i höger arm och framförallt ner mot hand- leden. Svårt att använda höger hand som exempelvis vid toalettbesök och dylikt och även svårt att knäppa knappar och dra upp dragkedjor. På grund av smärtan och den kraftigt inskränkta rörligheten har patienten till stor del varit tvungen att använda vänster hand där patienten tidigare använde höger eftersom patienten är högerhänt.

Status:

Lokalstatus höger axel: Framåt exion 0-90°aktivt och 100° passivt. Abduktion
0-80° aktivt och 90° passivt. Utåtrotation vid abduktion 0°, 10° aktivt och 20°passivt. Posterior inåtrotation till glutealregionen. Hawkins modi erade impingementsign positiv grad 1. Palpationsöm runt caput. Grov kraft höger och vänster hand u.a.

Sammanfattning:

Tillståndet är stationärt och någon ytterligare behandling planeras inte. Bedömning: 7 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet överarm nr 7 Aktuell skada:

Föll när hon höll i rullatorn som gick sönder.

Medicinsk diagnos:

Högersidig proximal humerusfraktur.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Har ständiga smärtor vid alla rörelser i höger axel. Kan inte ligga på höger sida pga. axelsmärta.

Status:

Saknar helt aktiv rotation i höger axel och kan endast elevera armen 20°.

Sammanfattning:

Frakturen har inte läkt. Kvarstående invaliditetstillstånd med smärta och oförmåga till aktiv elevation samt aktiv rotation.

Bedömning: 20 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet överarm nr 8 Aktuell skada:

Halkat i en trapp och ådragit sig en axelskada vänster.

Medicinsk diagnos:

Collum chirurgicum-fraktur vänster.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Har värk och rörelseinskränkning. Kan inte lyfta och bära med vänsterarmen. Om hon är aktiv med armen få hon domningar ner i handen, framförallt på lill ngersidan. Överbelastar nu högerarmen. Har svårt att utföra hushållsarbete, även av enklare sort, kan inte dammsuga, inte putsa fönster. Klarar att lägga i och ta ur tvätt ur tvättmaskin men inte att hänga upp den. Kan inte stå längre stunder vid diskbänken med arbete i midjehöjd. Klarar inte inköp och matlagning.

Status:

Axelleden i samma höjd, ingen framåtlutning av axelleden. Stramhet i muskulaturen och hårdhet upp mot nacken vänster sida längs trapezius. Abducerar aktivt till 90° på vänster sida jämfört med 180° på höger sida. Flekterar till 95° jämfört 180° på höger sida. Extension sidolikt. Svaghet vid exion och abduktion med smärta i vänster axel. Är distinkt ömmande över tuberculum majusområdet samt under akromion ventralt/lateralt. Perifer neurologi och motorik normal.

Vid impingementtest Neer positiv vid 95°, Hawkins positiv vid 100°, lift- offtest negativ.

Sammanfattning:

Påtaglig funktionsinskränkning med både rörelseinskränkning och värk i vänster axel som kräver smärtstillande receptbelagd medicin. Tränat med sjukgymnast.

Bedömning: 7 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet överarm nr 9 Aktuell skada:

Halkat utomhus och slagit i vänster axel.

Medicinsk diagnos:

Collum chirurgicumfraktur vänster. Opererad med halvplastik.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om någon tidigare armskada.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Har vilovärk och rörelsesmärta vid insidan av överarmen – vid operationsområdet. Har dagliga besvär. Kan inte ligga på vänster sida mer än max fem minuter.
Kan inte utföra enkla sysslor samt t ex sätta upp håret eller lyfta upp lite tyngre saker. Har svårigheter att ta av och på kläderna. Smärtlindrande vid behov.

Status:

Välläkt operationsärr. Svullnad i armhålan med ökad kärlinjicering. Muskelatro . Palpations- och kompressionsöm över muskulaturen och axelleden framför allt medialt. Stelt rörelseomfång med smärtbegränsad rörlighet och nedsatt kraft. Kan inte nå huvudet med vänster hand. Lyfter ca 75°, abduktion 65°, utåtrotation 20°. Har ca hälften av hö armens rörlighet vid bakåtföring respektive uppåtlyft av vä arm. I inåtrotation når hon till klinkan. Re exer svårare utlösta på vä sida jämfört med hö. Klarar inte att hålla armen rakt ut i horisontalplanet.

Sammanfattning:

Överarmsfraktur som opererats med halvprotes. Har vilovärk och rörelsesmärta. Dagliga besvär att ta av och på kläder och att lyfta lite tyngre saker.

Bedömning: 8 % medicinsk invaliditet.

Status:

Rörlighet axelleder Höger Elevation framåt 180° Elevation bakåt 40° Abduktion 180° Utåtrotation 50° Inåtrotation till Th5

Vänster
70°
10° -passivt 30° 50°- passivt 60° 10°- passivt 40° L4

Kommer upp med höger hand i nacken. På vänster sida sker det med stor möda och framåtvinklad armbåge och framåtbockat huvud =HIN 1 (HIN 5 = normalt)

Nedsatt kraft i triceps. Biceps utan anmärkning.

Inåtrotation nedsatt på vänster sida och utåtrotation svag. Abduktion likaså svag på vänster sida.

Grov kraft mätt med dynamometer 40 kPa 25 kPa Patienten är höger hänt

Sammanfattning:

Fyrfragmentsluxationsfraktur som opererats med hemiartroplastik. Kvarstående besvär med värk efter ansträngning samt inskränkt rörlighet och svaghetskänsla.

Bedömning: 10 % medicinsk invaliditet.

Referensfall medicinsk Invaliditet överarm nr 10 Aktuell skada:

Halkat utomhus och föll på vänster axel.

Medicinsk diagnos:

Collum chirurgicum fraktur vänster med avlöst tuberculum majus fragment som är lateraldislocerat.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter om några tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Subjektiva besvär: Värk efter ansträngning. Får värk om hon ligger på vänster sida. Smärtor vid ansträngning, när hon sitter med hängande arm och även vid rörelser. Stel i vänster axel och svaghetskänsla.

Referensfall medicinsk Invaliditet överarm nr 11 Aktuell skada:

Halkat på ett stengolv och slog i vänster axel.

Medicinsk diagnos:

Dislocerad collum chirugicum fraktur vänster.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Väsentligen frisk, inga tidigare axelproblem.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Behöver hjälp för att ta på vissa klädesplagg samt att sköta sitt hår. Klarar inte längre att laga mat och har svårt att lyfta saker ur hyllor som ligger ovan armbågens höjd. Har värk och smärtor kring axelleden.

Status:

Försämrad rörlighet har medfört en betydande funktionsnedsättning och behov i dagliga aktiviteter. Ärr vänster axel efter operation. Tunnare muskulatur kring vänster axel jmf. med höger. Betydande rörelseinskränkning, elevation 20° höger 180°. Abduktion 40°, höger 180°. Utåtrotation 30°, höger 80°. Smärta vid passiv rörelse över detta gradtal även smärta vid abduktion och utåtrotation mot motstånd. Armbåge och händer u.a

Sammanfattning:

Betydande rörelseinskränkning och kvarvarande värk. Bedömning: 20 % medicinsk invaliditet.

Hur bedöms den medicinska invaliditeten vid armbågsskada?

Referensfall medicinsk Invaliditet armbåge nr 1 Aktuell skada:

Kört omkull vid skidåkning.

Medicinsk diagnos:

Distal intraartikulär humerusfraktur vänster. Opererad med skruv xation samt plattor.

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Tidigare väsentligen frisk.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Har ont nattetid eller om hon använt armen mycket.

Status:

Ingen sidoskillnad i exion jämfört med höger. Saknar 5° extension jämfört med höger. Pro- och supination utan anmärkning. Distalstatus utan anmärkning.

Sammanfattning:

Överarmsfraktur som läkt i gott läge. Besväras av värk nattetid och om hon använt armen mycket.

Bedömning: 2 % medicinsk invaliditet.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack