Arbetsskada

Medicinsk invaliditet

Termen medicinsk invaliditet är vanligt förekommande i försäkringssammanhang. Medicinsk invaliditet innebär att du har nedsatt rörlighet, att du upplever smärta eller har nedsatt styrka. Kort sagt kan alla former av kvarstående besvär, både fysiska och psykiska klassas som medicinsk invaliditet.

Med medicinsk invaliditet menas ”Ett tillstånd med bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen utan hänsyn till yrke och fritidsintressen”. Dina besvär måste alltså vara bestående. Du kan inte få invaliditetsersättning för besvär som är temporära. För att försäkringsbolagen skall vara säkra på att besvären är bestående måste det passera minst ett år från det att skadan uppkom eller att senaste behandling utfördes. Om du genomgått en operation måste du ofta vänta minst ett år från det att operationen genomfördes innan en eventuell medicinsk invaliditet kan fastställas. Detta för att se hur skadan läker.

 

Invaliditetsgrad och invaliditetsintyg

Invaliditetsgrad är en procentuell grad som ska motsvara dina besvär. Försäkringsbolagens medicinska rådgivare gör en bedömning om du har medicinsk invaliditet och hur hög invaliditetsgraden är. Baserat på dina sjukjournaler och ett eventuellt invaliditetsintyg kommer rådgivaren att bedöma hur många procent som dina besvär motsvarar i medicinsk invaliditet. Rådgivaren använder också ett så kallat medicinskt tabellverk som riktlinje för att bedöma invaliditetsgraden. I tabellen står till exempel att demens motsvarar 99% medicinsk invaliditet medan ett amputerat pekfinger motsvarar 7%.

Läs mer om gradering av medicinsk invaliditet här.

Här finner du gällande tabellverk avseende sjukdomar och olyckor:

Det är inte alla skador och besvär som ger någon invaliditetsgrad. Man pratar om ”mätbar invaliditet”. Många skadade blir nekade ersättning för medicinsk invaliditet beroende på att försäkringsbolaget bedömer att deras besvär inte uppgår till 1%. 1% är alltså den lägsta medicinska invaliditeten som ersätts. Är dina besvär mindre än 1% kommer du inte få någon ersättning för medicinsk invaliditet.

Ju högre invaliditetsgrad du har, desto högre ersättning får du. Det är därför mycket viktigt att du får en korrekt invaliditetsgrad, annars kommer din ersättning bli fel. Tyvärr gör försäkringsbolagens medicinska rådgivare allt för ofta felaktiga bedömningar när det kommer till medicinsk invaliditet, vilket resulterar i att du som skadelidande får en allt för låg ersättning.

Vi på Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack