Frågor och Svar

Ersättning vid kejsarsnitt Barnskador

Publicerad

Vad gäller för ersättning vid kejsarsnitt vid förlossning. Får man ersättning för ärr e.t.c.

 

 

Troligen hör du av dig till oss för att du vill veta om du kan få ersättning för dina besvär.

För att så skall ske finns två möjligheter.

Det ena kräver att du vid födseln hade en hvandeskapsförsäkring. Du kan då få ersättning från den enligt dess villkor.

Den andra möjligheten är att kjesarsnittet eller behandlingen vid födseln bedöms som en vårdskada. D.v.s. att vården gjorde fel vid förlossningen. Du kan då vända dig till LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, som utreder och ersätter.

 

Hoppas detta hjälper dig.

Kan man få ersättning för vård utomlands? Blogg

Publicerad

Tyvärr är vården i Sverige gällande diagnostik och behandling gällande nack- och ryggskador inte på samma nivå som många andra länder. Det innebär att många vill söka sig utomlands för att få hjälp.

 

Enligt EU får man söka vård inom EU om vården inte kan erbjudas i hemlandet. Tyvärr lever inte Sverige inte upp till detta. Försäkringskassan skall godkänna och ersätt vården med de nekar för närvarande till vad vi vet till i princip all vård utomlands. En del personer har själv bekostat vården och i vissa fall har Försäkringskassan i efterhand godkänt och ersatt vården.

Det är dock inget vi rekommenderar om man inte kan stå risken att bli utan ersättning.

 

Ett annat aber är att det finns ärenden där man genomfört en operation utomlands. Efter en tid hemma har en skruv eller liknande lossnat. Den svenska vården har då vägra att undsätta i ärendet. Enligt vår bedömning är det ur svensk vård ett tveksamt förhållningssätt.

 

Det finns dock indikationer på att Försäkringskassan kommer att bli tvingade att ändra sin inställning till ersättning för utlandsvård. Enligt våra källor skulle det kunna ske i slutet av detta år, 2022, med det är alldeles för tidigt att ta ut segern i förskott.

Vill du vet mer om rygg- och nackskador? Lyssna till och träffa internationell expertis!  Blogg

Publicerad

Nackskadeförbundet är en ledande och viktigt ideell förening för dig som drabbats av rygg- och nackskador. Grundaren och ordföranden Bert Magnusson har lagt ned ett långt och gediget arbete med att hjälpa skadade till rätt vård samt att påverka läkare, politiker, försäkringsbolag, Försäkringskassan, andra myndigheter och organisationer för en mer rättvis diagnostik och behandling.

Sjukvården i Sverige inom detta område, är enligt vår bedömning långt efter den internationella.

Om du är intresserad av att veta vad som sker utanför Sveriges gränser och ta del av ledande forskare och läkare är du välkommen att deltaga på ett unikt seminarium den 5:e november på Scandic Star i Sollentuna.

Jag, Henrik Grotte deltog själv i det tidigare seminariet för ett par år sedan och det var minst sagt en ögonöppnare.

OBS senaste anmälningsdag den 22:a oktober.

Anmäl görs genom insättning av 1200 kr eller 1000 Kr för medlemmar i Nackskadeförbundet eller klienter hos Folkets Ombud genom insättning på BG 744-4136 eller PG 424849-8. Ange ditt namn och Seminarium.
OBS! Seminariet är helt ideellt!

 

 

Besvikelsen Blogg

Publicerad

Besvikelsen

Vi får många samtal varje dag från personer som drabbats av personskador.

Jag talade med en kund till oss här om dagen. Han var djupt besviken på sitt försäkringsbolag.

Han blev skadad i en trafikolycka där han ej var vållande. Den som körde på honom misstänks för ovarsamhet och vållande till kroppsskada. Vår kund, som varit kund hos försäkringsbolaget länge (ett av de större i Sverige), kontaktade försäkringsbolaget med förväntningen att han skulle känna trygghet och få hjälp att få rätt ersättning då han var helt oskyldig till händelsen.

Tyvärr blev det inte som han tänkt. Han upplever tvärt om att han blev misstänkliggjord och inte fick något stöd i si svåra situation då han blev sjukskriven och hade stora både fysiska och psykiska besvär till följd av olyckan. Han beskrev att då han inte varit med om en olycka innan hade han ingen aning om vilka ersättningar som man har rätt till och ännu mindre hur de skall beräknas. Till saken hör att han hade ett extra arbete vid sidan om som timanställd. Försäkringsbolaget upplyste honom inte om att han kunde få inkomstförlust även för det utan vi uppmärksammade det vid vår preliminära genomgång av ärendet.

Vad som störde honom mest var dock besvikelsen över att som han upplevde det, bli motarbetad och att verkligheten var i bjärt kontrast med den fina reklamen som bolaget visar upp. Tyvärr är denna situation inte ovanlig.

När skall man gå tillbaka till arbetet efter en personskada i följd av trafik? Blogg

Publicerad

Om man blir sjukskriven efter en trafikolycka kan det vara svårt att bestämma sig för när man skall gå tillbaka till arbetet.  Frågan är när?

Det korta svaret är när man bedömer att ens skadeläge är så pass stabilt att man kan, utan att riskera att skadeläget försämras igen.

Både arbetsgivare, Försäkringskassan och försäkringsbolaget vill naturligtvis att man återgår till arbetet så fort som möjligt för att bidra till verksamheten och att man inte skall ligga samhället och försäkringsbolaget till last. Därför är det viktigt att man som skadad själv bedömer när och i vilken takt man känner att de fungerar och att risken för att försämring är underkontroll.

 

Att vara en stark person och eventuellt inte sjukskriva sig alls eller återgå till arbetet för tidigt kan vara en mycket dålig metod. Om man inte sjukskriver sig alls i början utan efter ett tag inte orkar arbeta, är risken stor att försäkringsbolaget kommer att bedöma att besvären mer sannolikt kommer från något annat än från olyckan. De nekar därmed samband och ersättning kan helt utebli. Samma sak gäller om man återgår till arbetet och skadeläget förvärras. Även här kan bedömningen bli att de förvärrade besvären bedöms mer sannolikt bero på något annat än olyckan och ersättning framgent uteblir.

 

Därför skall man själv känna hur man vill göra och inte låta sig påverkas av extern påtryckning. Vid skada i följd av trafik har man rätt till ersättning för inkomstförlust. D.v.s man skall ha samma ekonomiska situation efter olyckan som före. Om man måste byta arbete och därmed får en lägre lön skall skillnaden ersättas.

Man skall alltså inte bli lidande ekonomisk för effekterna av trafikolyckan.

 

Vår erfarenhet är tyvärr att det inte alltid blir på det sättet trots vårt idoga arbete med att argumentera för de skadades rätt. Det är så att man som skadad har bevisbördan och det räcker inte med att veta att man har rätt, det gäller att kunna bevisa det.

Utmaningar med samband vid personskador i följd av trafik Blogg

Publicerad

Vi har vid ett antal tillfällen berört de medicinska rådgivarna som anlitas av försäkringsbolagen för bedömning av personskador.

 

Vi har på senare tid börjat se en trend där handläggaren på försäkringsbolaget skickar underlag bl.a. läkarjournaler till medicinska rådgivare för att de skall bedöma huruvida sjukskrivning och besvären har samband med olyckan.

Vid antal tillfällen har läkarna trots att skadelidande

 • ej hade några besvär före olyckan
 • fortfarande är sjukskriven
 • för samma besvär som dokumenterades vid olyckstillfället

begränsat eller helt avvisat tiden för sjukskrivning och avvisat vidare samband. Försäkringsbolaget har då gått på de medicinska rådgivarnas linje och bedömt att samband ej föreligger.

Är detta rimligt?

Vår bedömning är att det inte är rimligt. Vi har haft framgång i Trafikskadenämnden där deras bedömning blev att samband förelåg och att ersättning därmed skall utgå. Försäkringsbolaget valde att följa Trafikskadenämndens bedömning.

Vi kommer att fortsätta att verka för skadades rätt till ersättning och kommer att försöka påverka de medicinska rådgivarnas bedömningar.

Det finns ett ordspråk. Om terrängen och kartan inte stämmer överens så är det terrängen som gäller. Terrängen måst vara skadelidandes situation och det är den som gäller.

Skadad på jobbet som ej blir godkänd arbetsskada? Blogg

Publicerad

Enligt mångas uppfattning finns ett stort problem med personskador som uppkommer på arbetsplatser som inte blir accepterade som arbetsskador och där ersättning för arbetsskada ej utgår.

 

Ett tydligt exempel på detta uppmärksammades vi på här om dagen där en person, vi kallar henne Anna, hon heter något annat i verkligheten, går till arbetet en vanlig dag och får lämnat arbetet i ambulans!

 

Anna 51 år arbetar på ett äldreboende och skall flytta en person. När hon lyfter denna person uppstår en mycket smärtsam skada i hennes rygg som gör henne mer eller mindre paralyserad och blir hämtad av ambulans och förd till akuten där ett större diskbrock diagnostiseras. Hon kommer aldrig att på långa vägar bli kvitt sina besvär och är med sitt handikapp ytterst begränsad i vad gäller gå, stå eller sitta under längre tid än ca 15- 20 minuter.

AFA bedömer att det inte är en arbetsplatsolycka då det inte är en plötslig, yttre oförutsedd händelse och det gör även hennes privata olycksfallsförsäkring, som dessutom gör gällande att skadan uppkom på arbetstid vilket den privata olycksfallsförsäkringen inte täcker.

Anna blir dessutom utförsäkrad från Försäkringskassan efter 180 dagar och hänvisas till Arbetsförmedlingen som meddelar att med hennes handikapp kan man sannolikt inte vara anställningsbar.

Detta innebär att Anna inte erhåller någon ersättning för sveda och värk, begränsade ersättningar för kostnader, ingen ersättning för inkomstförlust eller för bestående besvär.

Hon har dock rätt till sjukvård och övriga ersättningar enligt vårt sociala system men det är långt ifrån den ersättning som arbetshästen Anna hade före incidenten och är nu förpassad till ett helt annat liv.

Tyvärr är detta något som inträffar på arbetsplatser där någon utför en uppgift som ett lyft eller en sträckning, vilket ens fysik inte klarar i t.ex. butiker, på lager, i verkstäder och inom vården. Ett vanligt lyft av en brukare utan någon oväntad händelse är alltså inget olycksfall i försäkringens mening, även om du skadar ryggen.

För att det skall klassas som en arbetsplatsolycka krävs att det är en plötslig, oförutsedd yttre händelse. Vår erfarenhet är tyvärr att det även är svårt att påvisa att långa förslitningar ger rätt till ersättning.

 

4 tips vid omprövning trafikskada Blogg

Publicerad

Vad skall man tänka på vid om- eller nyprövning av försäkringsbolagets beslut gällande en trafikskada?
Igår blev jag kontaktad av en yngre person vars ärende bedömts för medicinsk invaliditet och han var inte nöjd med bedömningen.
I brevet från försäkringsbolaget med beslutet angavs ”om man inte var nöjd med beslutet så skulle man i första hand kontakta försäkringsbolget för omprövning”
Han valde tyvärr det alternativet.
Läs mitt svar till honom nedan.
Hej
Försökte ringa dig men jag tolkar det som att du ej vill svara, vilket jag inte har något problem med.
Men bedömning är att det inte är en bra idé att begära omprövning utan att ha juridisk hjälp.
Gången gällande personskadeärenden hos försäkringsbolag är följande.
– Försäkringsbolaget bedömer om skadan är i följd av trafik och om det finns samband mellan personskadan och olyckan.
– Initialt lämnas ersättning för sveda och värk, kostnader samt inkomstförlust lämnas.
– Ca ett år efter det att skadeläget bedöms som stabilt bedöms ersättning för Medicinsk invaliditet och ärr, vilket nu gjort i ditt ärende där du enligt uppgift fick X%.
– Man kan begära ny eller omprövning av beslutet gällande medicinsk invaliditet en gång. Därefter skall ärendet om man vill gå vidare bedömas i Trafikskadenämnden som i princip alltid dömer till försäkringbolagens fördel. Dessutom ersätts vanligtvis endast 5 timmar för juridisk hjälp vilket vanligtvis inte är tillräckligt för ett ärende där ombudet ej tidigare är insatt.
Det är därför viktigt att om- eller nyprövning blir korrekt. Om du begär ny prövning utan att gå igenom vilka underlag försäkringbolaget, samt vilka frågor denne ställt till den medicinske rådgivare, samt bedömt om den medicinske gjort en korrekt bedömning och ej tillfört ovidkommande information, så kommer bedömnings sannolikt att bli densamma. Du har därmed försuttit din chans då nästa steg är Trafikskadenämnden.
Jag är 67 år och när jag var ung så hette det att god man reder sig själv. Det var fel.
Återkom om du vill ha kunnig hjälp i ditt ärende och i annat fall önskar jag dig lycka till.

Det är skillnad på omprövning som även populärt kallas ”Second opinion” och ny prövning. Vid ny prövning har ärendet kompletterats med nya underlag och vid omprövning används endast de tidigare underlagen.

Om man vill ha omprövning kan man begära det och då görs det med samma underlag, man kan med fördel be att omprövning skall ske med en annan medicinsk rådgivare som ej får se den tidigare läkararens bedömning.

Om du vill pröva ärendet på nytt själv kan du göra så här:

 1. Skriv ned alla dina besvär som är knutna till olyckan. Vi benämner det en besvärsbeskrivning.

Det är en utförlig beskrivning av dina kvarvarande besvär, hur skadan påverkar dig både i ditt arbete och ditt dagliga liv. Beskriv vad du inte kan göra, vad du kan göra men med smärta, om du inte kan röra dig fullt ut etc. Här är lite ledord:

 • var på kroppen/vilka kroppsdelar
 • vilken/vilka kroppsfunktioner har blivit begränsade eller helt nedsatta
 • när får du känningar
 • vad utlöser dessa
 • i vilket form ger känningarna sig till känna
 • hur länge varar det
 • när och vilka känningar är kämpigast för dig

 

Uppge gärna smärta på en skala från 1-10 (10 = outhärdlig smärta)

Känningar kan vara t ex: smärta, huggande smärta, värk, krypningar, domningar, stickningar, utstrålningar, vilovärk, svullnad, ömhet, felställning etc.

svårighet har med sömn, koncentrationer, minne, yrsel, nedsatt balans etc.

Psykisk påverkan, tex oro, ångest, nervositet, nedstämdhet etc.

2. Kontakta försäkringsbolaget och meddela att du vill att ärendet skall omprövas, men innan så sker vill du ha kopior på de underlag som skickades med i bedömningen, samt den medicinske rådgivarens anteckningar.

3. När du fått dem så gå igenom och se att alla dina besvär finns med.

4. Begär omprövning med annan medicinsk rådgivare och bilägg din besvärsbeskrivning

Avvakta bedömningen.

Läs med om bedömning av medicinsk invaliditet här

Är man tvungen att tillkalla polis vid trafikolycka? 10 tips! Blogg

Publicerad

Är man tvungen att tillkalla polis vid trafikolycka? Vid en trafikolycka ställs man inför en situation man kanske inte varit med om för ut.  Men vad gäller?

 

Så vad skall man göra? Man är inte tvungen att tillkalla Polis men vi rekommendera att man gör det i det fall man känner sig osäker. Situationen kan bli hotfull och då är Polisen bra att ha på plats. Nedan har vi sammanställt en lathund som kan vara till hjälp.

 1. Stäm av skadeläget hos passagerarna i ditt eget fordon. Om någon skadad som behöver eller misstänks behöva vård, ring 112 och be ambulans och polis komma till platsen.
 2. Om möjligt gå ur bilen, se upp för andra fordon i rörelse runt dig och gör samma åtgärd gällande skadeläget gällande personer i det andra fordonet. Oavsett vem som kan vara vållande är det viktigt att man behåller lugnet. Det är ovanligt att någon uppsåtligen skapar en trafikolycka.
 3. Ta bilder på situationen med fordonen och miljön runt omkring för framtida dokumentation.
 4. Fatta beslut om du känner dig osäker i situationen och och tillkalla i så fall Polis
 5. Bedöm om det går att flytta på fordonen om
  • de står i vägen
  • det går att göra utan att riskera att någon skadad kan uppleva besvär
 6. Ta fram skadeanmälans blanketten som man vanligtvis har i handsfacket och fyll i det tillsammans med den motparten i den bil du kolliderat med. Du skall inte lämna platsen innan så skett och dokumentet skall vara signerat av dig och motparten. Här kan uppstå olika uppfattningar om hur olyckan gått till och i så fall skall du tillkalla Polis.
 7. Invänta eventuell bärgare och vidtag nödvändiga åtgärder gällande medpassagerare, personliga tillhörigheter i bilen och  fortsatt färd.
 8. Vid behov uppsöka vård! Det är viktigt att personskador dokumenteras i samband med händelsen.  Folkets Ombud  har tyvärr erfarenhet av att om man väntar bara ett par dagar så hävdar försäkringsbolaget att uppkomna skador ej har samband med trafikolyckan.
 9. Vid uppsökande av vård, se till att alla besvär dokumenteras! Ej dokumenterade besvär riskerar att ej bli ersatta av försäkringsbolaget.
 10. Anmäl skadan till bilens försäkringsbolaget och andra försäkringsbolag där du har olycksfallsförsäkringar samt till Afa om det gällde en resa under, till eller från arbetet.

Folkets Ombud kan hjälpe dig att få rätt ersättning för dina personskador, vanligtvis kostnadsfritt då trafikförsäkringen ersätter juridiskt ombud vid trafikolyckor.

Läs mer här!

Du kan även kontakta oss och ställa frågor här!

Det är inte ovanligt att man vid en trafikolycka drabbas av en chock och då är det bra att kontakt anhörig eller när vagn som kan hjälpe till. Det kan uppstå en rad praktiska problem som uppstått. Hur hämtas barnen på dagis? Hur kommer jag hem från jobbet? Om man är på resa kanske utomlands, uppkommer ytterligare saker som måste lösas. Det kan gälla vad gör man med den havererade bilen? Har jag rätt till hyrbil eller annan transport för att fortsätta resan eller för hemresa. Då bör man kontakta försäkringsbolaget för hjälp och råd.

Vid resa utomlands är ersättningsreglerna för kostnader i samband med trafikolyckor omfattande och vi rekommenderar år det kraftigaste att man ser till att tecken en bra reseförsäkring före avresa. Att tänkta på då man tecknar en reseförsäkring är att invaliditets- eller försäkringsbeloppet bör var minst 40 prisbasbelopp dvs runt 1 800 000 kr. Det är det beloppet som multipliceras med den procentsats som ens personskada bedömts till. Tex 10% innebär att man erhåller 180 000 kr i medicinsk invaliditet. Vissa kortförsäkringar som man kan tecken om man köper en flygbiljett kan ha ett invaliditetsbelopp på 200 000 kr och då blir ersättning 20 000 kr. En viss skillnad alltså.

Om man hyr bil utomlands så är det det land där bilen är trafikförsäkrad som styr ersättningen. Det är ofta komplicerat att kommunicera med ett försäkringsbolag på ett språk som man ej behärskar och som alltid så har man som skadad bevisbördan!

 

 

 

Trafikskada utomlands Blogg

Publicerad

En person hörde av sig som skadats i en trafikolycka utomlands för ca 10 år sedan.

Vid en trafikolycka utomlands med t.ex. en hyrbil registrerad i landet där olyckan inträffade, så är det den bilens försäkring samt eventuella egens olycksfall och reseförsäkringar som gäller.

Generellt är preskriptions tiden vid skador vid en trafikhändelse med svensk registrerat fordon 10 år i enlighet med Trafikskadelagen. Då gäller att det var ett svensk registrerat fordon man skadas av eller i.

Den preskriptionstid som gäller vid olycksfallsförsäkringar eller reseförsäkringar framgår av villkoren i den aktuella försäkringen, men kan vara 3 år. Man behöver kontrollera preskriptionstiden.

Ett annat aber är att i det fall man fått ersättning så har man vanligtvis 6 månader på sig att begära omprövning, annars kan ärendet preskriberas. I det fall skadan blivit värre har man vanligtvis 10 år på sig att begära ersättning. Det skall vara en väsentlig försämring och bör styrkas med läkarintyg.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack