Second Opinion

Ökad medicinsk invaliditet! Blogg

Publicerad

20240426 Nedan en redogörelse för ökad medicinsk invaliditet i ett av våra ärenden från ett av våra excellenta ombud.

Ni kanske minns den unge kille på försäkringsbolaget som lade vårt ärende åt sidan, för att jobba med andra mer intressanta ärenden och där jag skrev till personskadechefen för försäkringsbolaget och bad hen förklara varför gör ni på detta viset… Man fick då eld i baken och satte ihop ett PM till nämnden där invaliditeten angavs till 2% gastroenterologiskt och 8% ortopediskt, alltså 10% och prövning i TSN. Detta föreföll enligt undertecknad underligt lågt och begäran om second opinion ingavs.

Idag meddelar försäkringsbolaget att medicinsk rådgivare inom gastroenterologi säger 8% efter second (och third) bedömning. Second ortopedbedömning gav 12%. Kumulerat alltså 19% invaliditet, d v s nästan en fördubbling. Alla bedömande läkare har haft samma underlag….

Kan man få nackskada vid kollision i låg hastighet? Blogg

Publicerad

Ja, det är möjligt att drabbas av nackskada vid en kollision i låg hastighet. Nackskada kan uppstå vid en kollision även om hastigheten var låg, särskilt om kollisionen sker från en oväntad riktning eller om huvudet utsätts för en plötslig rörelse vid kollisionen.

En vanlig typ av nackskada som kan uppstå vid en kollision är whiplash, som orsakas av en snabb och plötslig rörelse i nacken. Whiplash kan orsaka smärta, stelhet och andra obehagliga symtom i nacken, axlarna och ryggen, samt huvudvärk, yrsel och koncentrationssvårigheter.

Det är därför viktigt att ta allvarligt på eventuella symtom efter en kollision, även vid låga hastigheter. Om man upplever några symptom efter en kollision är det viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt för att få en korrekt diagnos och behandling.

Vid en kollision i låg hastighet är det vanligt att man undersöker om det har uppstått några skador på personerna som var inblandade i kollisionen. Här är några vanliga undersökningar som kan utföras:

 1. Klinisk undersökning: En läkare kan undersöka personens nacke, rygg och andra delar av kroppen för att bedöma om det har uppstått några skador.
 2. Röntgenundersökning: En röntgenundersökning kan utföras för att undersöka om det har uppstått några frakturer eller andra skador på skelettet.
 3. Datortomografi (CT): En CT-undersökning kan användas för att undersöka om det har uppstått några skador på hjärnan eller ryggmärgen.
 4. Magnetisk resonanstomografi (MRT): En MRT-undersökning kan användas för att undersöka om det har uppstått några skador på mjukdelar såsom muskler, senor och ligament.
 5. Elektromyografi (EMG): En EMG-undersökning kan utföras för att undersöka om det har uppstått några nervskador.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om man upplever några symtom efter en kollision i låg hastighet, även om det inte verkar vara allvarligt. En läkare kan hjälpa till att bedöma om det har uppstått några skador och rekommendera lämplig behandling.

Det finns flera forskningsstudier som har undersökt personskador vid kollision i låg hastighet. Här är några exempel:

 1. En studie från 2017 publicerad i tidskriften Traffic Injury Prevention undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 15 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för nackskador, inklusive whiplash, jämfört med personer som inte var inblandade i kollisioner.
 2. En annan studie från 2013 publicerad i tidskriften Accident Analysis and Prevention undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 10 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för nackskador och andra muskuloskeletala skador.
 3. En studie från 2001 publicerad i tidskriften Spine undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 8 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för whiplash-skador.

Dessa studier visar på att personskador vid kollisioner i låg hastighet kan vara vanligt förekommande och att det är viktigt att ta eventuella symtom på allvar och söka medicinsk hjälp.

Får försäkringsbolagen ha representanter i Trafikskadenämnden? Blogg

Publicerad

Fick denna fråga från en klient: Får försäkringsbolagen ha representanter i Trafikskadenämnden?

Mitt svar nedan:

Jag förstår din huvudbry.

Trafikskadenämnden skall  bestå av representanter som skall värna om att en korrekt bedömning görs.

Läs här gällande sammansättning av nämnden: https://www.trafikskadenamnden.se/om-oss/#Link12154

Där ingår representanter från försäkringsbolagen. De får dock inte deltaga i ärenden som rör det egna bolaget. En handläggare från ett försäkringsbolag få således inte bedöma sina egna ”kunder” eller andra ”kunder” från det försäkringsbolag där man tjänstgör.

Kan man få ersättning för vård utomlands? Blogg

Publicerad

Tyvärr är vården i Sverige gällande diagnostik och behandling gällande nack- och ryggskador inte på samma nivå som många andra länder. Det innebär att många vill söka sig utomlands för att få hjälp.

 

Enligt EU får man söka vård inom EU om vården inte kan erbjudas i hemlandet. Tyvärr lever inte Sverige inte upp till detta. Försäkringskassan skall godkänna och ersätt vården med de nekar för närvarande till vad vi vet till i princip all vård utomlands. En del personer har själv bekostat vården och i vissa fall har Försäkringskassan i efterhand godkänt och ersatt vården.

Det är dock inget vi rekommenderar om man inte kan stå risken att bli utan ersättning.

 

Ett annat aber är att det finns ärenden där man genomfört en operation utomlands. Efter en tid hemma har en skruv eller liknande lossnat. Den svenska vården har då vägra att undsätta i ärendet. Enligt vår bedömning är det ur svensk vård ett tveksamt förhållningssätt.

 

Det finns dock indikationer på att Försäkringskassan kommer att bli tvingade att ändra sin inställning till ersättning för utlandsvård. Enligt våra källor skulle det kunna ske i slutet av detta år, 2022, med det är alldeles för tidigt att ta ut segern i förskott.

Utmaningar med samband vid personskador i följd av trafik Blogg

Publicerad

Vi har vid ett antal tillfällen berört de medicinska rådgivarna som anlitas av försäkringsbolagen för bedömning av personskador.

 

Vi har på senare tid börjat se en trend där handläggaren på försäkringsbolaget skickar underlag bl.a. läkarjournaler till medicinska rådgivare för att de skall bedöma huruvida sjukskrivning och besvären har samband med olyckan.

Vid antal tillfällen har läkarna trots att skadelidande

 • ej hade några besvär före olyckan
 • fortfarande är sjukskriven
 • för samma besvär som dokumenterades vid olyckstillfället

begränsat eller helt avvisat tiden för sjukskrivning och avvisat vidare samband. Försäkringsbolaget har då gått på de medicinska rådgivarnas linje och bedömt att samband ej föreligger.

Är detta rimligt?

Vår bedömning är att det inte är rimligt. Vi har haft framgång i Trafikskadenämnden där deras bedömning blev att samband förelåg och att ersättning därmed skall utgå. Försäkringsbolaget valde att följa Trafikskadenämndens bedömning.

Vi kommer att fortsätta att verka för skadades rätt till ersättning och kommer att försöka påverka de medicinska rådgivarnas bedömningar.

Det finns ett ordspråk. Om terrängen och kartan inte stämmer överens så är det terrängen som gäller. Terrängen måst vara skadelidandes situation och det är den som gäller.

4 tips vid omprövning trafikskada Blogg

Publicerad

Vad skall man tänka på vid om- eller nyprövning av försäkringsbolagets beslut gällande en trafikskada?
Igår blev jag kontaktad av en yngre person vars ärende bedömts för medicinsk invaliditet och han var inte nöjd med bedömningen.
I brevet från försäkringsbolaget med beslutet angavs ”om man inte var nöjd med beslutet så skulle man i första hand kontakta försäkringsbolget för omprövning”
Han valde tyvärr det alternativet.
Läs mitt svar till honom nedan.
Hej
Försökte ringa dig men jag tolkar det som att du ej vill svara, vilket jag inte har något problem med.
Men bedömning är att det inte är en bra idé att begära omprövning utan att ha juridisk hjälp.
Gången gällande personskadeärenden hos försäkringsbolag är följande.
– Försäkringsbolaget bedömer om skadan är i följd av trafik och om det finns samband mellan personskadan och olyckan.
– Initialt lämnas ersättning för sveda och värk, kostnader samt inkomstförlust lämnas.
– Ca ett år efter det att skadeläget bedöms som stabilt bedöms ersättning för Medicinsk invaliditet och ärr, vilket nu gjort i ditt ärende där du enligt uppgift fick X%.
– Man kan begära ny eller omprövning av beslutet gällande medicinsk invaliditet en gång. Därefter skall ärendet om man vill gå vidare bedömas i Trafikskadenämnden som i princip alltid dömer till försäkringbolagens fördel. Dessutom ersätts vanligtvis endast 5 timmar för juridisk hjälp vilket vanligtvis inte är tillräckligt för ett ärende där ombudet ej tidigare är insatt.
Det är därför viktigt att om- eller nyprövning blir korrekt. Om du begär ny prövning utan att gå igenom vilka underlag försäkringbolaget, samt vilka frågor denne ställt till den medicinske rådgivare, samt bedömt om den medicinske gjort en korrekt bedömning och ej tillfört ovidkommande information, så kommer bedömnings sannolikt att bli densamma. Du har därmed försuttit din chans då nästa steg är Trafikskadenämnden.
Jag är 67 år och när jag var ung så hette det att god man reder sig själv. Det var fel.
Återkom om du vill ha kunnig hjälp i ditt ärende och i annat fall önskar jag dig lycka till.

Det är skillnad på omprövning som även populärt kallas ”Second opinion” och ny prövning. Vid ny prövning har ärendet kompletterats med nya underlag och vid omprövning används endast de tidigare underlagen.

Om man vill ha omprövning kan man begära det och då görs det med samma underlag, man kan med fördel be att omprövning skall ske med en annan medicinsk rådgivare som ej får se den tidigare läkararens bedömning.

Om du vill pröva ärendet på nytt själv kan du göra så här:

 1. Skriv ned alla dina besvär som är knutna till olyckan. Vi benämner det en besvärsbeskrivning.

Det är en utförlig beskrivning av dina kvarvarande besvär, hur skadan påverkar dig både i ditt arbete och ditt dagliga liv. Beskriv vad du inte kan göra, vad du kan göra men med smärta, om du inte kan röra dig fullt ut etc. Här är lite ledord:

 • var på kroppen/vilka kroppsdelar
 • vilken/vilka kroppsfunktioner har blivit begränsade eller helt nedsatta
 • när får du känningar
 • vad utlöser dessa
 • i vilket form ger känningarna sig till känna
 • hur länge varar det
 • när och vilka känningar är kämpigast för dig

 

Uppge gärna smärta på en skala från 1-10 (10 = outhärdlig smärta)

Känningar kan vara t ex: smärta, huggande smärta, värk, krypningar, domningar, stickningar, utstrålningar, vilovärk, svullnad, ömhet, felställning etc.

svårighet har med sömn, koncentrationer, minne, yrsel, nedsatt balans etc.

Psykisk påverkan, tex oro, ångest, nervositet, nedstämdhet etc.

2. Kontakta försäkringsbolaget och meddela att du vill att ärendet skall omprövas, men innan så sker vill du ha kopior på de underlag som skickades med i bedömningen, samt den medicinske rådgivarens anteckningar.

3. När du fått dem så gå igenom och se att alla dina besvär finns med.

4. Begär omprövning med annan medicinsk rådgivare och bilägg din besvärsbeskrivning

Avvakta bedömningen.

Läs med om bedömning av medicinsk invaliditet här

Är man tvungen att tillkalla polis vid trafikolycka? 10 tips! Blogg

Publicerad

Är man tvungen att tillkalla polis vid trafikolycka? Vid en trafikolycka ställs man inför en situation man kanske inte varit med om för ut.  Men vad gäller?

 

Så vad skall man göra? Man är inte tvungen att tillkalla Polis men vi rekommendera att man gör det i det fall man känner sig osäker. Situationen kan bli hotfull och då är Polisen bra att ha på plats. Nedan har vi sammanställt en lathund som kan vara till hjälp.

 1. Stäm av skadeläget hos passagerarna i ditt eget fordon. Om någon skadad som behöver eller misstänks behöva vård, ring 112 och be ambulans och polis komma till platsen.
 2. Om möjligt gå ur bilen, se upp för andra fordon i rörelse runt dig och gör samma åtgärd gällande skadeläget gällande personer i det andra fordonet. Oavsett vem som kan vara vållande är det viktigt att man behåller lugnet. Det är ovanligt att någon uppsåtligen skapar en trafikolycka.
 3. Ta bilder på situationen med fordonen och miljön runt omkring för framtida dokumentation.
 4. Fatta beslut om du känner dig osäker i situationen och och tillkalla i så fall Polis
 5. Bedöm om det går att flytta på fordonen om
  • de står i vägen
  • det går att göra utan att riskera att någon skadad kan uppleva besvär
 6. Ta fram skadeanmälans blanketten som man vanligtvis har i handsfacket och fyll i det tillsammans med den motparten i den bil du kolliderat med. Du skall inte lämna platsen innan så skett och dokumentet skall vara signerat av dig och motparten. Här kan uppstå olika uppfattningar om hur olyckan gått till och i så fall skall du tillkalla Polis.
 7. Invänta eventuell bärgare och vidtag nödvändiga åtgärder gällande medpassagerare, personliga tillhörigheter i bilen och  fortsatt färd.
 8. Vid behov uppsöka vård! Det är viktigt att personskador dokumenteras i samband med händelsen.  Folkets Ombud  har tyvärr erfarenhet av att om man väntar bara ett par dagar så hävdar försäkringsbolaget att uppkomna skador ej har samband med trafikolyckan.
 9. Vid uppsökande av vård, se till att alla besvär dokumenteras! Ej dokumenterade besvär riskerar att ej bli ersatta av försäkringsbolaget.
 10. Anmäl skadan till bilens försäkringsbolaget och andra försäkringsbolag där du har olycksfallsförsäkringar samt till Afa om det gällde en resa under, till eller från arbetet.

Folkets Ombud kan hjälpe dig att få rätt ersättning för dina personskador, vanligtvis kostnadsfritt då trafikförsäkringen ersätter juridiskt ombud vid trafikolyckor.

Läs mer här!

Du kan även kontakta oss och ställa frågor här!

Det är inte ovanligt att man vid en trafikolycka drabbas av en chock och då är det bra att kontakt anhörig eller när vagn som kan hjälpe till. Det kan uppstå en rad praktiska problem som uppstått. Hur hämtas barnen på dagis? Hur kommer jag hem från jobbet? Om man är på resa kanske utomlands, uppkommer ytterligare saker som måste lösas. Det kan gälla vad gör man med den havererade bilen? Har jag rätt till hyrbil eller annan transport för att fortsätta resan eller för hemresa. Då bör man kontakta försäkringsbolaget för hjälp och råd.

Vid resa utomlands är ersättningsreglerna för kostnader i samband med trafikolyckor omfattande och vi rekommenderar år det kraftigaste att man ser till att tecken en bra reseförsäkring före avresa. Att tänkta på då man tecknar en reseförsäkring är att invaliditets- eller försäkringsbeloppet bör var minst 40 prisbasbelopp dvs runt 1 800 000 kr. Det är det beloppet som multipliceras med den procentsats som ens personskada bedömts till. Tex 10% innebär att man erhåller 180 000 kr i medicinsk invaliditet. Vissa kortförsäkringar som man kan tecken om man köper en flygbiljett kan ha ett invaliditetsbelopp på 200 000 kr och då blir ersättning 20 000 kr. En viss skillnad alltså.

Om man hyr bil utomlands så är det det land där bilen är trafikförsäkrad som styr ersättningen. Det är ofta komplicerat att kommunicera med ett försäkringsbolag på ett språk som man ej behärskar och som alltid så har man som skadad bevisbördan!

 

 

 

Gäller försäkringen om man varit påverkad? Blogg

Publicerad

Det har inkommit en fråga om man kan få ersättning från försäkringen (fordonsförsäkringen) om man varit påverkad och eller framfört fordonet olovligt, d.v.s. saknade körkort?

Svaret är ja.

Om man framfört fordonet utan körkort bör försäkringen gälla full ut. I det fall man varit påverkad av drog eller alkohol så finns risk att ersättningsbeloppen sätts vanligtvis ned med 1/3, 1/2 eller 2/3, beroende på graden av påverkan och andra faktorer som kan anses ha samband.

Därför bör man anmäla sin skada och begära ersättning även om man saknade körkort eller varit påverkad.

Avslag från försäkringsbolag Blogg

Publicerad

Tyvärr är det många som hör av sig till oss då skadorna redan är bedömda och dessutom varit i Trafikskadenämnden som följt försäkringsbolagets beslut.Det gäller att man inkommer med rätt underlag från början om man skall ha en bra chans. Bolagen har kompetenta medarbetare som kan reglerna och som privatperson har man sannolikt oftast ingen aning om vilka ersättningar man har rätt till och ännu mindre om hur de skall beräknas.Tyvärr är det så att man som skadad har bevisbördan och det gäller att bevisa att man har rätt till ersättning. Det gäller inte att man vet.Bolagen är inte heller särskilt bra på att informera om rätten till kostnadsfritt juridiskt ombud och vissa mindre bolag lämnar sällan ersättning vilket gör det svårt för den som skadats.Det gäller att man är noggrann då man väljer försäkring.

Bedömning med medicinsk rågivare Blogg

Publicerad

Nu är det höst och det är dags med nya tag. Under våren avhandlades de medicinska rådgivarnas roll och de stora konsekvenser som deras bedömningar får i skadeärenden.

Det finns två områden som kräver stor noggrannhet i samband med bedömning av medicinska rådgivare. 

 1. Det gäller att se till att rätt underlag är med vid bedömningen. Om underlaget inte är komplett kan bedömningen bli fel. Därför skall man kontrollera underlagen både innan och efter. Efter bedömningen skall ta in den medicinska rådgivarens anteckningar och där finns en förteckning över underlagen och även de frågor som försäkringsbolagets ställt och läkarens svar.
 2. Man måste granska de medicinska rådgivarens svar. Det händer, tyvärr för ofta, att ej relevanta kommentarer från läkaren smyger sig in som inte är effekt av olyckan och ibland direkta fel. Fel kan vara att läkaren skriver att ” det var ringa krockvåld, vilket inte kan förorsaka skadorna”. Läkaren har då missat att bilen totalförstördes och skrotades efter olyckan. 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack