Second Opinion

Utmaningar med samband vid personskador i följd av trafik Blogg

Publicerad

Vi har vid ett antal tillfällen berört de medicinska rådgivarna som anlitas av försäkringsbolagen för bedömning av personskador.

 

Vi har på senare tid börjat se en trend där handläggaren på försäkringsbolaget skickar underlag bl.a. läkarjournaler till medicinska rådgivare för att de skall bedöma huruvida sjukskrivning och besvären har samband med olyckan.

Vid antal tillfällen har läkarna trots att skadelidande

 • ej hade några besvär före olyckan
 • fortfarande är sjukskriven
 • för samma besvär som dokumenterades vid olyckstillfället

begränsat eller helt avvisat tiden för sjukskrivning och avvisat vidare samband. Försäkringsbolaget har då gått på de medicinska rådgivarnas linje och bedömt att samband ej föreligger.

Är detta rimligt?

Vår bedömning är att det inte är rimligt. Vi har haft framgång i Trafikskadenämnden där deras bedömning blev att samband förelåg och att ersättning därmed skall utgå. Försäkringsbolaget valde att följa Trafikskadenämndens bedömning.

Vi kommer att fortsätta att verka för skadades rätt till ersättning och kommer att försöka påverka de medicinska rådgivarnas bedömningar.

Det finns ett ordspråk. Om terrängen och kartan inte stämmer överens så är det terrängen som gäller. Terrängen måst vara skadelidandes situation och det är den som gäller.

4 tips vid omprövning trafikskada Blogg

Publicerad

Vad skall man tänka på vid om- eller nyprövning av försäkringsbolagets beslut gällande en trafikskada?
Igår blev jag kontaktad av en yngre person vars ärende bedömts för medicinsk invaliditet och han var inte nöjd med bedömningen.
I brevet från försäkringsbolaget med beslutet angavs ”om man inte var nöjd med beslutet så skulle man i första hand kontakta försäkringsbolget för omprövning”
Han valde tyvärr det alternativet.
Läs mitt svar till honom nedan.
Hej
Försökte ringa dig men jag tolkar det som att du ej vill svara, vilket jag inte har något problem med.
Men bedömning är att det inte är en bra idé att begära omprövning utan att ha juridisk hjälp.
Gången gällande personskadeärenden hos försäkringsbolag är följande.
– Försäkringsbolaget bedömer om skadan är i följd av trafik och om det finns samband mellan personskadan och olyckan.
– Initialt lämnas ersättning för sveda och värk, kostnader samt inkomstförlust lämnas.
– Ca ett år efter det att skadeläget bedöms som stabilt bedöms ersättning för Medicinsk invaliditet och ärr, vilket nu gjort i ditt ärende där du enligt uppgift fick X%.
– Man kan begära ny eller omprövning av beslutet gällande medicinsk invaliditet en gång. Därefter skall ärendet om man vill gå vidare bedömas i Trafikskadenämnden som i princip alltid dömer till försäkringbolagens fördel. Dessutom ersätts vanligtvis endast 5 timmar för juridisk hjälp vilket vanligtvis inte är tillräckligt för ett ärende där ombudet ej tidigare är insatt.
Det är därför viktigt att om- eller nyprövning blir korrekt. Om du begär ny prövning utan att gå igenom vilka underlag försäkringbolaget, samt vilka frågor denne ställt till den medicinske rådgivare, samt bedömt om den medicinske gjort en korrekt bedömning och ej tillfört ovidkommande information, så kommer bedömnings sannolikt att bli densamma. Du har därmed försuttit din chans då nästa steg är Trafikskadenämnden.
Jag är 67 år och när jag var ung så hette det att god man reder sig själv. Det var fel.
Återkom om du vill ha kunnig hjälp i ditt ärende och i annat fall önskar jag dig lycka till.

Det är skillnad på omprövning som även populärt kallas ”Second opinion” och ny prövning. Vid ny prövning har ärendet kompletterats med nya underlag och vid omprövning används endast de tidigare underlagen.

Om man vill ha omprövning kan man begära det och då görs det med samma underlag, man kan med fördel be att omprövning skall ske med en annan medicinsk rådgivare som ej får se den tidigare läkararens bedömning.

Om du vill pröva ärendet på nytt själv kan du göra så här:

 1. Skriv ned alla dina besvär som är knutna till olyckan. Vi benämner det en besvärsbeskrivning.

Det är en utförlig beskrivning av dina kvarvarande besvär, hur skadan påverkar dig både i ditt arbete och ditt dagliga liv. Beskriv vad du inte kan göra, vad du kan göra men med smärta, om du inte kan röra dig fullt ut etc. Här är lite ledord:

 • var på kroppen/vilka kroppsdelar
 • vilken/vilka kroppsfunktioner har blivit begränsade eller helt nedsatta
 • när får du känningar
 • vad utlöser dessa
 • i vilket form ger känningarna sig till känna
 • hur länge varar det
 • när och vilka känningar är kämpigast för dig

 

Uppge gärna smärta på en skala från 1-10 (10 = outhärdlig smärta)

Känningar kan vara t ex: smärta, huggande smärta, värk, krypningar, domningar, stickningar, utstrålningar, vilovärk, svullnad, ömhet, felställning etc.

svårighet har med sömn, koncentrationer, minne, yrsel, nedsatt balans etc.

Psykisk påverkan, tex oro, ångest, nervositet, nedstämdhet etc.

2. Kontakta försäkringsbolaget och meddela att du vill att ärendet skall omprövas, men innan så sker vill du ha kopior på de underlag som skickades med i bedömningen, samt den medicinske rådgivarens anteckningar.

3. När du fått dem så gå igenom och se att alla dina besvär finns med.

4. Begär omprövning med annan medicinsk rådgivare och bilägg din besvärsbeskrivning

Avvakta bedömningen.

Läs med om bedömning av medicinsk invaliditet här

Är man tvungen att tillkalla polis vid trafikolycka? 10 tips! Blogg

Publicerad

Är man tvungen att tillkalla polis vid trafikolycka? Vid en trafikolycka ställs man inför en situation man kanske inte varit med om för ut.  Men vad gäller?

 

Så vad skall man göra? Man är inte tvungen att tillkalla Polis men vi rekommendera att man gör det i det fall man känner sig osäker. Situationen kan bli hotfull och då är Polisen bra att ha på plats. Nedan har vi sammanställt en lathund som kan vara till hjälp.

 1. Stäm av skadeläget hos passagerarna i ditt eget fordon. Om någon skadad som behöver eller misstänks behöva vård, ring 112 och be ambulans och polis komma till platsen.
 2. Om möjligt gå ur bilen, se upp för andra fordon i rörelse runt dig och gör samma åtgärd gällande skadeläget gällande personer i det andra fordonet. Oavsett vem som kan vara vållande är det viktigt att man behåller lugnet. Det är ovanligt att någon uppsåtligen skapar en trafikolycka.
 3. Ta bilder på situationen med fordonen och miljön runt omkring för framtida dokumentation.
 4. Fatta beslut om du känner dig osäker i situationen och och tillkalla i så fall Polis
 5. Bedöm om det går att flytta på fordonen om
  • de står i vägen
  • det går att göra utan att riskera att någon skadad kan uppleva besvär
 6. Ta fram skadeanmälans blanketten som man vanligtvis har i handsfacket och fyll i det tillsammans med den motparten i den bil du kolliderat med. Du skall inte lämna platsen innan så skett och dokumentet skall vara signerat av dig och motparten. Här kan uppstå olika uppfattningar om hur olyckan gått till och i så fall skall du tillkalla Polis.
 7. Invänta eventuell bärgare och vidtag nödvändiga åtgärder gällande medpassagerare, personliga tillhörigheter i bilen och  fortsatt färd.
 8. Vid behov uppsöka vård! Det är viktigt att personskador dokumenteras i samband med händelsen.  Folkets Ombud  har tyvärr erfarenhet av att om man väntar bara ett par dagar så hävdar försäkringsbolaget att uppkomna skador ej har samband med trafikolyckan.
 9. Vid uppsökande av vård, se till att alla besvär dokumenteras! Ej dokumenterade besvär riskerar att ej bli ersatta av försäkringsbolaget.
 10. Anmäl skadan till bilens försäkringsbolaget och andra försäkringsbolag där du har olycksfallsförsäkringar samt till Afa om det gällde en resa under, till eller från arbetet.

Folkets Ombud kan hjälpe dig att få rätt ersättning för dina personskador, vanligtvis kostnadsfritt då trafikförsäkringen ersätter juridiskt ombud vid trafikolyckor.

Läs mer här!

Du kan även kontakta oss och ställa frågor här!

Det är inte ovanligt att man vid en trafikolycka drabbas av en chock och då är det bra att kontakt anhörig eller när vagn som kan hjälpe till. Det kan uppstå en rad praktiska problem som uppstått. Hur hämtas barnen på dagis? Hur kommer jag hem från jobbet? Om man är på resa kanske utomlands, uppkommer ytterligare saker som måste lösas. Det kan gälla vad gör man med den havererade bilen? Har jag rätt till hyrbil eller annan transport för att fortsätta resan eller för hemresa. Då bör man kontakta försäkringsbolaget för hjälp och råd.

Vid resa utomlands är ersättningsreglerna för kostnader i samband med trafikolyckor omfattande och vi rekommenderar år det kraftigaste att man ser till att tecken en bra reseförsäkring före avresa. Att tänkta på då man tecknar en reseförsäkring är att invaliditets- eller försäkringsbeloppet bör var minst 40 prisbasbelopp dvs runt 1 800 000 kr. Det är det beloppet som multipliceras med den procentsats som ens personskada bedömts till. Tex 10% innebär att man erhåller 180 000 kr i medicinsk invaliditet. Vissa kortförsäkringar som man kan tecken om man köper en flygbiljett kan ha ett invaliditetsbelopp på 200 000 kr och då blir ersättning 20 000 kr. En viss skillnad alltså.

Om man hyr bil utomlands så är det det land där bilen är trafikförsäkrad som styr ersättningen. Det är ofta komplicerat att kommunicera med ett försäkringsbolag på ett språk som man ej behärskar och som alltid så har man som skadad bevisbördan!

 

 

 

Gäller försäkringen om man varit påverkad? Blogg

Publicerad

Det har inkommit en fråga om man kan få ersättning från försäkringen (fordonsförsäkringen) om man varit påverkad och eller framfört fordonet olovligt, d.v.s. saknade körkort?

Svaret är ja.

Om man framfört fordonet utan körkort bör försäkringen gälla full ut. I det fall man varit påverkad av drog eller alkohol så finns risk att ersättningsbeloppen sätts vanligtvis ned med 1/3, 1/2 eller 2/3, beroende på graden av påverkan och andra faktorer som kan anses ha samband.

Därför bör man anmäla sin skada och begära ersättning även om man saknade körkort eller varit påverkad.

Avslag från försäkringsbolag Blogg

Publicerad

Tyvärr är det många som hör av sig till oss då skadorna redan är bedömda och dessutom varit i Trafikskadenämnden som följt försäkringsbolagets beslut.Det gäller att man inkommer med rätt underlag från början om man skall ha en bra chans. Bolagen har kompetenta medarbetare som kan reglerna och som privatperson har man sannolikt oftast ingen aning om vilka ersättningar man har rätt till och ännu mindre om hur de skall beräknas.Tyvärr är det så att man som skadad har bevisbördan och det gäller att bevisa att man har rätt till ersättning. Det gäller inte att man vet.Bolagen är inte heller särskilt bra på att informera om rätten till kostnadsfritt juridiskt ombud och vissa mindre bolag lämnar sällan ersättning vilket gör det svårt för den som skadats.Det gäller att man är noggrann då man väljer försäkring.

Bedömning med medicinsk rågivare Blogg

Publicerad

Nu är det höst och det är dags med nya tag. Under våren avhandlades de medicinska rådgivarnas roll och de stora konsekvenser som deras bedömningar får i skadeärenden.

Det finns två områden som kräver stor noggrannhet i samband med bedömning av medicinska rådgivare. 

 1. Det gäller att se till att rätt underlag är med vid bedömningen. Om underlaget inte är komplett kan bedömningen bli fel. Därför skall man kontrollera underlagen både innan och efter. Efter bedömningen skall ta in den medicinska rådgivarens anteckningar och där finns en förteckning över underlagen och även de frågor som försäkringsbolagets ställt och läkarens svar.
 2. Man måste granska de medicinska rådgivarens svar. Det händer, tyvärr för ofta, att ej relevanta kommentarer från läkaren smyger sig in som inte är effekt av olyckan och ibland direkta fel. Fel kan vara att läkaren skriver att ” det var ringa krockvåld, vilket inte kan förorsaka skadorna”. Läkaren har då missat att bilen totalförstördes och skrotades efter olyckan. 

Den medicinska råggivarens roll Blogg

Publicerad

Under en tid har diskuterats de medicinska rådgivarnas roll och hur det upplevs av de, vars skador de bedömer. Många finner det stötande att en person de aldrig träffat skall bedöma deras skador som ligger till grund för i princip alla ersättningar.

Mycket kritik riktas mot bedömningarna av till hur lång tid den akuta sjuktiden vara, som styr ersättning för sveda och värk. Här upplevs av många som om bedömningarna görs slentrianmässigt utan att hänsyn tas till ärendets särart.

Min personliga uppfattning är att större vikt borde läggas vid den behandlandes läkares bedömningar då denne behandlat skadelidande och kan även känna till hälsoläget före en olycka.

Tyvärr finns, så vitt kan bedömas inga förändringar gällande detta förfaringssätt. 

Bedömning och ersättning för medicinsk invaliditet Blogg

Publicerad

Vilken är ersättning för medicinsk invaliditet vid nackskada / Whiplash

Vi får ofta frågor gällande vilken ersättning för medicinsk invaliditet som lämnas vid nackskador / Whiplash. Den medicinska invaliditeten bedöms utifrån Trafikskadenämnden tabellverk. För att förtydliga presenterar vi nedan några referensärenden som publiceras på Svensk Försäkrings hemsida.

Den procent som anges är den procent som man söker i Trafikskadenämndens tabell för den ålder man har och på så sätt där man beloppet.

Nedan fall är samtliga nackdistorsion där det inte förekommer andra sjukdomar, olycksfall eller skador, d.v.s. inga konkurrerande besvär. Samtliga referensfall har sin utkomst i en trafikolycka.

Samtliga referensfall finns på Svensk Försäkrings hemsida : https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/publikationer/medicinska-tabellverk/

Läs mer om medicinsk invaliditet här.

Vill du ha mer information och hjälp gällande rätt ersättning för medicinsk invaliditet, klicka här!

Som framgår av numreringen på fallen nedan redogör vi ej för alla fall.

Fall 1 – Aktuella symtom och funktionsnivå:

Intermittent nackvärk samt stelhetskänsla nacke och axlar.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 2 %.

 

Fall 3 – Aktuella symtom och funktionsnivå:

Kvarstående konstant lokal smärta i nacken trots regelbunden medicinering med paracetamol, öm och spänd över nackmuskulaturen, men med god rörlighet i nacken. Bra kraft i armarna och ingen sensibilitetsnedsättning.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 5 %.

 

Fall 6 – Aktuella symtom och funktionsnivå:

Smärta och stelhet i nacken med utstrålning i båda armarna trots behandling med TCA (Saroten). Ömmar vid palpation av trapeziusmuskulatur. Sensibilitet ua. Huvudvärk.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 10 %.

Fall 9 – Aktuella symtom och funktionsnivå:

Ständig molande värk med tyngdkänsla i höger nack-skulder
och axelparti. Dagliga bekymmer med yrsel och ostadighetskänsla. Svaghet och domningar i höger arm, betydande rotationsinskränkning
i nacken. Ofta huvudvärk, trötthet, illamående och koncentrationsproblem. I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter. Sömnsvårigheter. Tinnitus.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 15 %.

Somatiskt eller psykiskt besvär Blogg

Publicerad

Om ett besvär inte är somatiskt, måste det då vara psykiskt?

I samband med Nackskadeförbundets seminarium i Gävle för ett par år sedan var psykiatrikern Tor Jakob Moe en av fördragshållarna.

Han menade att en av psykiatrikerns roll är att utesluta psykiska sjukdomar samt att nackskada inte är en psykiatrisk sjukdom.

Han hävdar dock att psykiatriska diagnoser ställs av bl.a. försäkringsbolagens medicinska rådgivare trots att de ej är psykologer eller psykiatriker. Anledning till att diagnosen ställa är att man via de undersökningar som ställs ej hittar något somatiskt fel (nervsystemet) så måste det vara psykiskt. Vi håller inte med!

Ersättning inkomstförlust tar lång tid för att få beslut. Blogg

Publicerad

Försäkringsbolaget drar ut på mitt besked om inkomstförlust gällande mitt trafikärende. Kan de göra så, vad gäller?

Vår strävan är naturligtvis att våra klienter skall få den ersättning de har rätt till. Varje ärende är unikt och som du förstår kan vi inte kommentera ett specifikt ärende i publika sammanhang. Grundprincipen gällande inkomstförlust är att den ekonomiska situationen vid en trafikskada skall vara den samma före som efter olyckan. Det är dock ingen hemlighet att försäkringsbolagen drivs som bolag med lönsamhetskrav. Ersättningar för skador är en kostnadspost där granskning dagligen sker genom att handläggare noggrant nagelfar varje ersättningspost. Dessutom är handläggningstiderna långa hos försäkringsbolagen vilket naturligtvis ytterligare påverkar humöret hos våra kunder och hos oss på Folkets Ombud. Försäkringssystemet bygger på att den skadade skall bevisa sin rätt till ersättning och det räcker inte med att veta att man har rätt, det gäller att bevisa det, annars ingen ersättning. Vi arbetar hela tiden med för att se till att ersättningarna blir korrekta och det ingen hemlighet, att enligt min bedömning kan försäkringsbolagen beslut vara uppåt väggarna, där skadelidande behöver gå till domstol för att få igenom sin rätt till ersättning. Vad gäller inkomstförlust specifikt, så skall försäkringsbolaget initialt genomföra en sambandsbedömning. Dvs om den skada man fått beror på olyckan. Ibland kan sambandsbedömningen ta år innan en enda krona betalas ut och det innebär naturligtvis enorma påfrestningar för den som skadats. Personligen hade jag gärna sett ett annat system som snabbare fattar beslut. Om du har någon specifikt du undrar över är du välkommen att kontakta mig direkt på 0705-467510 För övrigt är du välkommen att dela med dina av dina tankar, som jag tror delas av många, inte minst av mig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack