Frågor och Svar

Bristfällig ersättning för personskada med E-Scooter eller E-cykel Blogg

Publicerad

Vad gäller för försäkring vid personskada me E-scooter?

Under den senaste tiden har s.k. E-Scooters börjat dyka upp i allt fler städer i Sverige.

En intressant fråga är vilka ersättningsregler som gäller vid en olycka med en E-Scoooter eller en el-cykel om inget trafikpliktigt fordon varit inblandat. Skillnaden mellan dessa fordom och en vanlig cykel är att de enklare accelererar och kommer upp i högre hastigheter än en genomsnittlig cyklist. Det innebär förändringar trafikrytmen och E-Scootern framförs tyvärr ofta på trottoarer och torg, i strid med gällande trafikordning. Varken E-Scootern eller el-cykeln är försäkringspliktiga fordon, till skillnad från en t.ex. en moped. Det innebär att ersättning för personskada ej utgår enligt Trafikskadelagen och ingen ersättning utgår om inte försäkring tecknats på frivillig basis.

Vad vi kan utläsa av de användarvillkor som finns tillgängliga tillhandhåller uthyraren ingen ansvarsförsäkring för föraren och tredje part.Vi har begärt men ej fått svar från ett av bolagen.

För försäkringspliktiga fordon t.ex. moped, gäller vid personskada att ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust, medicinsk invaliditet samt ärr kan utgå.

Det finns två huvudområden som bör beaktas. Föraren skadas vi en olycka eller en tredje person skadas genom E-Scooterns framfart.

I det fall som E-Scooterns förare skadas kan ersättning endast utgå från försäkring som tecknats på frivillig basis. Det kan vara en barn och ungdomsförsäkring, olycksfall genom hemförsäkring eller annan olycksfallsförsäkring.

Om tredje person skadas, blir t.ex. påkörd, som ej är vållande, måste denne ha eget försäkringsskydd för att få ersättning. Ersättning kan sannolikt ej lämnas från förarens försäkring. Det som återstår för den skadade är att begära ersättning från föraren personligen och då gäller det att bevisa att föraren varit vårdslös. Om inte föraren accepterar en uppgörelse återstår stämning i domstol.

 

Vår bedömning är att lagstiftningen bör ses över och att El-cyklar och E-Scooters bedöms som trafikförsäkringspliktiga.

Krockat på väg till jobbet. Blogg

Publicerad

På väg till jobbet krockade jag och skadade mig så att jag blev sjukskriven. Vad jag förstår så är det en arbetsskada. Det råder delade meningar om ersättning för inkomstförlust ersätts. Vad gäller? Vad gäller om man kör en el-skoter, sådan som nyligen blivit så populära?

Hej

Din skada definieras som färdolycksfall, dvs skadan inträffade på väg till eller från arbetet med ett trafikpliktigt fordon. Det är viktigt att man inte gjort några avvikelser på resan då det kan bedömas att man inte var på färd till eller från arbetet.  Det finns rättsfall där avbrott i resan gjort, för att handa på ett shoppingcenter på hemvägen, där ersättning för inkomstförlust ej ersatts.

Betonas skall att ersättning för inkomstförlust endast utgår vid händelse med trafikpliktigt fordon. Om man tex cyklar eller går och trillar, utan inblandning av trafikpliktigt fordon utgår ingen ersättning för inkomstförlust, utan ersätts som en arbetsskada enligt gällande regler.

Vad gäller de ny el-skotrarna som du nämner, så är de inte trafikpliktiga, vilket innebär att vid en olycka på fritiden eller på väg till eller från arbetet, utgår ingen ersättning för inkomstförlust. Om man inte har en olycksfallsförsäkring, privat eller via sin arbetsgivare så utgår ingen ersättning överhuvudtaget. Samma ska gäller om man blir påkörd av en el-scooter. Här täcker endast privata försäkringar. Kan fastställas att föraren som kört på dig varit ovarsam kan skadestånd utgå. Det kan vara en lång och komplicerad process där ovissheten är stor gällande utfallet.

Folkets Ombudsbedömning bedömning är att el-cyklar och skoters bör klassas som trafikpliktiga så att ersättning för skadade kan utgå på samma sätt som för en moped. Vi känner till en olycka med dödlig utgång, det kan finnas fler.

Att som oskyddad trafikant färdas i trafiksystemet i drygt 20 km per timme är en olycksrisk.

Ny diagnosmetod för nackskador godkänd av Försäkringskassan. Blogg

Publicerad

Före jul gick vi ut med ett meddelande om att Dynamic W-ray, DMX nu fanns tillgänglig i Scandinavien, närmare bestämt i Danmark.

Vi har nu fått besked från personer där Försäkringskassan godkänner och bekostar undersökningen på Specialistklinikken Rehbild strax söder om Tuborg.

Metoden innebär att den skadade står eller sitter ned, samt rör sig under det att genomlysningen sker. Man kan då se att t.ex. kotorna i nacken inte rör sig på ett normalt sätt. Vid en vanlig röntgen eller magnetröntgen ligger patienten ned och allt ser då normalt ut.

För att få godkännande för undersökningen från försäkringskassan skall din läkare skriva att det är ”medicinskt påkallande” eller annan formulering som styrker behovet av en DMX undersökning.

Specialistklinikken Rehbild finns i City Centret 29, 9530, Støvring, Danmark. www. Specialklinikkenrebild.dk  Tel:+4544610000  En undersökning kostar 2 700 Dkr om man inte får undersökningen ersatt av Försäkringskassan.

https://sv-se.facebook.com/specialklinikkenrebild/

Dr J. Erling Pedersen-Bach genomför för närvarande en klinisk studie för att öka kunskapen i Skandinavien gällande DMX diagnostik. Vi hoppas att en liknande studie snart även genomförs i Sverige.

Utförsäkrad från Försäkringskassan Blogg

Publicerad

Hej

 Vad gäller egentligen vid en trafikskada då man blir utförsäkrad från Försäkringskassan? Vad jag förstår så blir Försäkringskassan tuffare och tuffare vad gäller sjukskrivningarna. Om man nu blir utförsäkrad vad gäller då?

Tyvärr så är det vanligt att Försäkringskassan avslutar ersättningsperioden för sjukskrivningen efter 180 dagar. I vissa fall kan Försäkringskassan godkänna längre perioder. Ersättningsperioden längd kan tyvärr variera beroende på vilken Försäkringskassa och vilken handläggare som gör bedömningen.

Då ersättningsperioden tar slut måste man samma dag skriva in sig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, dvs att man står till arbetsmarknadens förfogande. Det kan mycket väl vara så att man fortfarande är sjukskriven av läkare och oförmögen att arbeta. Arbetsförmedlingen utreder dina möjligheter till annat arbete. Det är viktigt att du fortsätter att ha intyg från läkare att du är fortsatt sjukskriven. Om du inte är inskriven som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen, oavsett ditt välmående så riskerar du med stor sannolikhet att bli av med ersättningen. Alltså även om du tycker att det känns meningslöst att vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att du upplever att du är för skadad för att överhuvudtaget arbeta, så måste du vara inskriven som aktivt arbetssökande för att du ska få ersättning!

 För ersättning för inkomstförlust gäller då att under ersättningsperioden från Försäkringskassan, så skall försäkringsbolaget ersätta dig för skillnaden mellan den lön du hade före olyckan och den ersättning du erhåller från Försäkringskassan.

Samma ersättning gäller då ditt ärende tas över av Arbetsförmedlingen. Försäkringsbolaget skall ersätta dig för din inkomstförlust. Du måste dock tillse att minimera skadan och det gör du genom att vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Ansvarsskada – Fallolycka Blogg

Publicerad

Hej

Jag är tränare på en idrottsanläggning. För en tid sedan trillade jag på en ojämnhet vilket har lett till operationer etc, vilket har inneburit att jag ej kunnat fullfölja mitt arbete med ungdomarna på anläggningen. Detta har inneburit direkta kostnader och missade inkomster.Anläggningens försäkringsbolag har accepterat skadan som ansvarsskada. Tilläggas kan att jag är pensionär.

 

Då du har en accepterasdansvarssakad har du rätt till sveda och värk, kostnader, inkomstförlust, medicinsk invaliditet och ärr. Att du är pensionär spelar ingen roll då du gått miste om intäkter. Läs mer på vårt infocenter om din rätt till ersättning. Jag förslår att du skickar med kontraktet /avtalet för ditt arbete, gärna med några utbetalningar från idrottsklubben till försäkringsbolaget så att du kan styrka din förlorade inkomst.

I sammanhanget vill vi påpeka att du har rätt till 180 dagars sjukersättning från Försäkringskassa.

Ingen ersättning trots skada Blogg

Publicerad

Hej

Jag skadades i en trafikolycka och fick ingen ersättning från försäkringsbolaget. Helt galet. Jag var tuff och jobbade på trots att jag hade smärtor och tacken man får är avslag på ersättning när kroppen klappar ihop.

Tyvärr är det inte ovanligt att försäkringsbolagen nekar ersättning om man är ”tuff” och inte sjukskriver sig och arbetar vidare. Det innebär att man då mister möjligheten till ersättning för att bolaget då hävdar att man varit skadefri under tiden och hävdar att besvären inte kommer från olyckan. Det saknas underlag för besvärskontinuitet. Det finns exempel på då den skadade ordinerats kraftiga smärtstillande, t.o.m. vanebildande läkemedel under ett halv år. När receptet tar slut återkommer smärtorna och då har bolagen ibland med framgång hävdat att den värk som då kvarstår ej har samband med skadan, baserat på deras medicinske rådgivares bedömning. Min bedömning i dessa ärenden är inte i linje med försäkringsbolagen.

Ej sjukskriven vid trafikskada Blogg

Publicerad

Skadade mig vid en trafikolycka. Då jag är en kämpe asade jag mig till arbetet dagen efter och arbetade sedan i en vecka innan jag bröt ihop. Försäkringbolaget vill nu inte ersätta min inkomstförlust då de menar att jag varit skadefri efter olyckan och att mina skador beror på någon annan anledning. Kan de göra så?

Tyvärr så kan de göra en sådan bedömning och du bör begära att de omprövar sitt beslut. Det är viktigt att du ser till att den finns journaler från besök på vårdinrättning som styrker dina besvär. Det bästa är om du har journal från akutmottagningen i samband med olyckan.

Din situation är tyvärr inte ovanlig och det är en risk att inte sjukskriva sig vid olyckstillfället då man har bevisbördan gällande att visa att skadan härhör, har samband med olyckan.

Vi kan hjälpa dig med omprövningen hör av dig.

Försäkringsbolaget vill avsluta mitt ärende gällande min trafikskada. Blogg

Publicerad

Jag har fått brev från försäkringsbolaget nu, ca 6 månader efter olyckan, att de vill avsluta mitt ärende. De skriver att om jag har några bestående besvär ett år efter olyckan kan jag återkomma och få dem bedömda då. Vad skall jag göra?

 

 

Om du har några som helst besvär fysiska eller psykiska besvär till följd av olyckan skall du inte acceptera att de avslutar ditt ärende. De har ingen rätt att avsluta ärendet om dina skador ej bedömts. Tyvärr har vi dåliga erfarenheter av försäkringsbolag som avslutat ärenden, då de inte senare vill ta upp ärendet igen för bedömning, med bl.a. hänvisning till 6 månaders regeln gällande preskription. Det är tyvärr inte heller ovanligt att man inte kontinuerligt besökt läkare under tiden. Försäkringsbolaget kan då hävda att bristen på regelbunden dokumentation är bevis på att du inte lidit av din skada och att det som du upplever som kvarstående besvär har annan orsak. För att bolaget inte skall neka samband mellan dina besvär och olyckan är det viktigt att du kan bevisa att du haft en kontinuerlig vårdprocess. D.v.s att du regelbundet besökt vårdgivare och att dessa besök är dokumenterade. Försäkringsbolagen väljer ofta att inte upplysa sina kunder om detta vilket försvårar möjligheten att få ersättning.

Läs mer om trafikskador här.

Glöm inte att det är du som skadad som har bevisbördan!

 

Ersättning medicinsk invaliditet trafikolycka Blogg

Publicerad

Jag skadades vid en trafikolycka för några år sedan och jag har fått en del ersättningar. Jag behandlas fortfarande för mina skador och undrar när ersättning för medicinsk invaliditet utbetalas?

Tack för att ni kontaktar oss i ert skadeärende och vi beklagar att du drabbats av en personskada.

Folketsombud är en fristående juristbyrå för personer som drabbats av personskador. Varje år handlägger vi ca 500 ärenden varav ca 450 är trafikskador.

Den medicinska invaliditeten bedöms vanligtvis 1 till 2 år efter det att skadeläget bedöms som stabilt.

Det betyder att om man fortsatt genomgår behandlingar kan denna tidpunkt skjutas framåt i tiden.

Man kan då begära en delbetalning baserat på vad den lägsta medicinska invaliditeten bedöms till.

 

I det fall skadan förvärras, vad benämns som väsentligt försämring, skall det styrkas med läkarintyg inom 10 år från det att beslutet togs från föräkringsbolaget gällande den medicinska invaliditeten.

Du kan läsa mer om medicinsk invaliditet här.

 

 

Nackskada syns inte på röntgen Blogg

Publicerad

Jag har drabbats av en nackskada eller Whiplash som många kallar det efter en trafikskada där jag blev påkörd bakifrån. Har genomgått vanlig röntgen och magnetröntgen med det syns inget. Har hört talas om DMX som skall vara en metod för att se denna typ av skador. Var kan man få en sådan undersökning gjord?

Det är korrekt som du skriver att denna typ av skada ofta inte kan diagnostiseras med traditionell s.k. slät- eller magnetröntgen. DMX betyder Dynamic X-Ray och innebär att den skadade rör sig under det att genomlysningen sker och man kan då se att t.ex. kotorna i nacken inte rör sig på ett normalt sätt. I Sverige har sjukvården till dags datum 2018, av för oss obegripliga skäl, valt att inte använda sig av denna ganska enkla teknik för att diagnostisera nackskador. Däremot så finns tekniken i vårt grannland Danmark på Specialistklinikken Rehbild, City Centret 29, 9530, Støvring, Danmark. www. Specialklinikkenrebild.dk  Tel:+4544610000  En undersökning kostar 2 700 Dkr. Man bör kunna få undersökningen ersatt av Försäkringskassan enligt gällande regler. Dock kan det krävas en del arbete för att få ersättningen från Försäkringskassan. Väntetiden för en undersökning är ca 1,5 månader. Närmaste flygplats är Ålborg.

2 700 Dkr är en låg kostnad för denna typ av undersökning då andra kliniker i Europa och USA begär betydlig högre ersättning.

Vi har nyligen besökt Specialistklinikken Rehbild då vi är intresserade av tekniken och för att inleda ett samarbete. Återkom gärna till oss om du genomför undersökningen så vi får ta del av resultatet.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack