Frågor och Svar

Blogg

Publicerad

Vad gäller då ett ärende prövats i Trafikskadenämnden och man vill pröva detta  vidare?

 

När Trafikskadenämnden prövat ett ärende lämnas ett yttrande (deras bedömning/re-kommendation) till försäkringsbolaget. Om detta innebär förändring av det beslut som tagits, följer vanligtvis bolaget detta. Det förekommer att försäkringsbolag inte följer nämndens rekommendation och vidhåller sitt beslut, men detta är ovanligt.

Om Trafikskadenämndens yttrande innebär att de delar bolagets uppfattning, och skadelidande inte accepterar detta, kan ärendet prövas i domstol.
Nästa instans för prövning är då Tingsrätten. Preskriptionsläget vad gäller tiden för prövning i Tingsrätten är däremot lite oklar. Vanligtvis har man sex månader på sig att begära omprövning av ett beslut från ett försäkringsbolag. När Trafikskadenämnden avger sin bedömning och försäkringsbolaget inte ändrar sitt beslut hävdar man att sex månader skall räknas från den dagen då beslutet togs. En prövning tar ofta flera månader, kanske mer än sex månader och i teorin har då preskription i ärendet inträtt.)

Exempel:
Försäkringsbolaget tar slutlig ställning i ett ärende den 1:a mars varefter skadelidande har 6 månader på sig att begära prövning i Trafikskadenämnden. Skadelidande inkommer med begäran om prövning till Trafikskadenämnden den 1:a maj. Handläggningen tar ca 4 månader. Trafikskadenämnden lämnar sin bedömning 1:a september, d.v.s sex månader efter beslutet.

Skadelidande har alltid 1 månad på sig att väcka talan i domstol, efter det att Trafikskade-nämnden prövat ärendet, utan att bolaget kan hävda preskription.

Men! Det kan ta tid för Trafikskadenämndens bedömning att handläggas av försäkrings-bolaget. Det är inte ovanligt att försäkringsbolaget inte alls kommunicerar något till skadelidande i det fall Trafikskadenämnden går på försäkringsbolagets linje. Detta innebär att den månad man har för att begära prövning kan bli betydligt kortare. ?? Besked kommuniceras till skadelidande när yttrande är klart – behöver inte invänta någon återkoppling från bolaget. Vid obligatoriska ärende lämnas yttrande endast till bolagets handläggare – inte vid tvistelösningsärende Att väcka talan i Tingsrätten är en omfattande process:

• Ett ombud skall utses
• Rättskyddsförsäkring skall aktiveras
• Ärendet skall förberedas

Detta sammantaget innebär att man inför en prövning i Trafikskadenämnden bör ta ställning till hur man vill gå vidare i det fall man inte får gehör för sina krav i Trafikskadenämnden då tiden för att väcka talan i domstol kan bli kort.

Nekade ombudskostander Blogg

Publicerad

Nekade ombudskostander

Jag skadade mig i en MC olycka så illa att jag kommer att få bestående axelproblem och är dessutom sjukskriven under en längre tid. Jag vet inte vilka ersättningar man har rätt till från och försäkringsbolaget har nekat mig ett juridiskt ombud för min trafikskada. Vad kan jag göra?

Det är tyvärr inte alla försäkringsbolag som går skadade vid trafikolyckor och ersätter ett juridiskt ombud. IF, Folksam och Trygg Hansa är de som i princip alltid ersätter.

Sämst är generellt Protector, Gjensidige samt många  Länsförsäkringsbolag.  Moderna Försäkringar ersätter i sällsynta fall gällande Mc Olyckor, vilket är svårbegripligt då de har en speciell MC försäkring.

Som du skriver är det svårt att veta vilka ersättningar man har rätt till och hur ersättningen skall beräknas.

Det du har rätt till är:

 • Kostnader
 • Sveda och värk
 • Inkomstförlust
 • Medicinsk Invaliditet och ärr

Du kan läsa mer om dessa ersättningar på vårt infocenter här.

Hoppas det kan vara till hjälp.

Blogg

Publicerad

Hej

Var med om en trafikolycka 2014. Försäkringsbolaget ersatte mig för skadan då jag fortfarande gick på kryckor och avslutade ärendet. När jag nu vill ha mina bestående men bedömda hävdar de att ärendet är preskriberat. När de reglerade skadan sa de att jag hade 10 år på mig att återkomma. Vad menar de?

 

Ett ovanligt agerande från försäkringsbolaget, men det sker ibland.

Besående besvär skall bedömas ett till två år efter det att skadeläget är stabilt. Försäkringsbolaget fattar då ett beslut på med inkomna underlag som journaler, besvärsbeskrivningar etc. Då försäkringsbolaget fattat beslut har man 6 månader på sig att begära försäkringsbolaget om en omprövning eller prövning i Trafikskadenämnden.

I det fall efter att försäkringsbolaget fattat beslut har man 10 år på sig att begära ny prövning om skadan väsentligt försämrats. Det skall styrkas med journal från läkare.

Så, i ditt ärende har försäkringsbolaget fattat beslut under pågående vård. Du får granska de besvär som journalerna beskriver vid beslutstillfället och se om du bedömer att dina bestående skador är värre. Om så är fallet skall du anmäla det till försäkringsbolaget och be dem redogöra för hur du skall gå vidare gällande hur din skada skall styrkas.

Hör av dig om du vill ha hjälp.

Ny chef för Försäkringskassa Blogg

Publicerad

Nu tillträder Nils Öberg som chef för Försäkringskassan. Enligt uppgift i DI idag så fick 5,5% indragen sjukpenning 2018 mot 1,2 % 2014. Detta är något som drabbar, jag vill påstå de flesta som får allvarliga skador efter trafikolyckor. I vissa fall har Försäkringskassan även retroaktivt dragit in sjukpenningen. Man förväntas som allvarligt skadad att kunna ta ta andra arbeten genom att man skall ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Den regel att man efter 6 månaders sjukskrivning skall få fortsätt sjukpenning om det finns en plan för rehabilitering får återgång till sitt arbete verkar man inte följa. 

Vi kan dessutom konstatera ett det finns stora skillnader berodde på var i landet man bor. För en tid sedan bad vi representanter för Försäkringskassan att vid ett informera oss då vi har ca 500 klienter per år, men de avböjde!

Utförsäkrad efter trafikskad? Blogg

Publicerad

Försäkringskassan vill utförsäkra mig nu efter bara sex månader. Jag är fortfarande sjukskriven av min läkare på vårdcentralen som menar på att jag kommer att vara sjukskriven ett bra tag till. Vad är detta för beslut, verkar helt snurrigt?

Tyvärr så har Försäkringskassan sedan flera år tillbaka skärpt kraven för att man skall få ersättning från dem. Principen är att de efter sex månader prövas om man bedöms kunna utföra något som helst arbete, inklusive subventionerade och skyddade. Om det finns en plan för att kunna återgå till det arbete man hade före olyckan så skall hänsyn tas och ersättning kan fortsatt utgå. Vad gäller planen för att kunna återgå till det arbete man hade före olyckan, så blir det allt vanligare att Försäkringskassan inte tar hänsyn till det.

Vi kan även konstatera att bedömningarna variera från kontor till kontor hos Försäkringskassan.

Det som då gäller när man blir utförsäkrad är att man skall ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. D.v.s. att man anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är inte ovanligt att Arbetsförmedlingen då protesterar, då man bedömer att personen i fråga är i för dåligt skick för att kunna utföra något arbete över huvud taget. Då är ett samordningsmöte en utväg för att komma vidare i ärendet. Vid det skall representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt andra personer medverka.

Även vad gäller sjuk eller aktivitetsersättning har kraven ökat. Se Faktaruta från Sydsvenska Dagbladet måndagen den 8:e april 2019.

Påkörd av bil, men ägaren anmäler inte skadan. Blogg

Publicerad

Påkörd av bil, men den som körde bilen vägrar att anmäla händelsen till försäkringsbolaget, så de vill inte ta upp ärendet.

Vad gör jag?

 

Hej

Detta är tyvärr inte en helt ovanlig situation. Om man som oskyddade trafikanter blev påkörd av en bil, så är det bilens trafikförsäkring som ska vi ersätta eventuella personskador. Detta gäller oavsett vem som varit vållande. Ersättning för materiella skador på till exempel en cykel skall lämnas om bilen är vållande.

För att man som skadad skall få ersättning måste bilägaren anmäla skadan till försäkringsbolaget, samt ange vem som skadats vid trafikhändelsen. Om så inte sker behandlar vanligtvis försäkringsbolaget inte skadan och lämnar ingen ersättning.

Detta har tyvärr inneburit att många skadade i trafiken inte har fått ersättning för sina skador. På senare tid har vi noterat att en del försäkringsbolag handlägger ärendena och betala ut ersättning I ditt fall personer som skadats, själv lämnat in en anmälan med stöd av en polisrapport. Vi har vid ett antal jag trafikhändelser tyvärr konstaterat att polisrapporterna varit undermåliga och vissa fall, till och med skrivit fel registreringsnummer. Det har inneburit att man med stor svårighet kan hitta ägaren till fordonet. Så man ska vara noga och läsa igenom det polisen har skrivit! Se även till att ni har uppgifter på eventuella vittnen vid olyckan som i efterhand kan kontaktas.

Svårt att prata med ett försäkringsbolag? Blogg

Publicerad

Av att döma av personer som ringer till försäkringsbolag, så kan man få olika svar om vad som gäller. Idag ringde en person till oss, som talat med sitt försäkringsbolag i en ersättningsfråga. Handläggaren på försäkringbolaget hade uppgett att olycksfallsförsäkringen inte täcker ersättning för bestående besvär på just tår och fingrar. Kan det vara möjligt?

När man ringer ett försäkringbolag och vill ha svar i ett skadeärende kan missförstånd lätt uppstå. Det kan bero på olika anledningar.

De vanligaste bedömer vi är:

Uppringaren känner väl till sitt ärende och presenterar ärenden utifrån sitt perspektiv, vilket innebär att vissa detaljer kanske utelämnas eller beskrivs som man tror att det skall beskrivas.

Handläggaren å sin sida:

 • kanske svarar i ett övergripande perspektiv.
 • känner inte till villkoren. De har kanske ändrats eller hen kanske bara minns fel.
 • är på dåligt humör, är stressad och vill avsluta samtalet så fort som möjligt.

Detta innebär att det i slutet av samtalet kan finns två olika uppfattningar om vad som gäller.

Sens moralen av detta är att om man vill ha ett svar som man kan lita på bör man skriva, antingen via e-post eller brev. Försäkringsbolagen fattar dessutom sällan beslut på information som lämnats över telefon utan det görs på inkomna underlag.

Vi skall inte glömma att som skadad kan man sitt ärende och man har som man upplever det allt klart för sig, vilket kanske inte handläggaren har, då denne har många ärenden.

Vad gäller villkoren, så finns dessa i princip alltid på bolagets hemsida. Leta upp det stycke eller paragraf som frågan gäller och ställ med stöd av detta en direkt fråga till bolaget.

Tyvärr ändrar försäkringsbolagen med jämna mellanrum sina villkor och enligt vår bedömning så når inte dessa förändringar fram till försäkringstagaren. Det åligger försäkringsbolagen att kommunicera detta till försäkringstagaren och enligt vår bedömning skall de kunna visa att så skett. I ett ärende med en reseförsäkring så hade bolaget ändrat villkoren. De kunde dock inte visa att de kommunicerat detta enligt sina egna! villkor, vilket ledde till att ersättning trots allt utbetalades. De stora viktiga förändringarna man absolut måste hålla reda på är att många försäkringbolag idag kraftigt begränsar ersättningen för s.k. diagnosskador i barn och ungdomsförsäkringar. En del bolag ersätter bara vissa diagnoser utifrån en lista och andra bolag utesluter från sin lista. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen.

En av de stora skillnaderna mellan ersättning från en trafikskada och andra skador är att vid en trafikskada gäller Trafikskadelagen och i andra fall oftast villkoren i den privat tecknade försäkringen. Vad gäller arbetsskada gäller även LAF, lagen om arbetsskadeförsäkring.

Samband vid trafikskada Blogg

Publicerad

Många ställer frågor om att försäkringsbolagen inte godkänner samband mellan olyckan och de skador man anser sig ha fått vid olyckan.

För att samband skall anses föreligga skall 5 kriterier vara uppfyllda. Dessa är:

 • Hälsotillståndet före olyckan
 • Graden av våld eller trauma vid olyckan
 • Initiala besvär i anslutning till olyckan
 • Kontinuitet i besvärsbilden
 • Konkurrerande besvär

 

Hälsotillståndet före olyckan

Här bedöms om man anses varit kurant före olyckan och om det finns något i det aktuella hälsoläget som anses kunna påverka skadesituationen.

 

Graden av våld eller trauma vid olyckan

Bedömning gäller i det fall som kraften vid olyckstillfället rimligtvis kunnat vara orsaken till de uppkomna besvären. Om man färdas i en bil och den efter olycka skrotas lär det inte vara några tvivel huruvida våldet varit tillräckligt för kroppskada. Det finns undersökningar som visar att även ringa krockvåld kan ge allvarliga kroppsskador. Undersökningar visar att i det fall det nästan inte finns skador på bilen så kan det ge upphov till skador, då den kinetiska energin inte blivit upptagen av deformation, utan givit den acceleration som kan ge upphov till t.ex. nackskador.

 

Initiala besvär i anslutning till olyckan.

Om man direkt i samband med olyckstillfället uppsöker vårdinrättning som i journal dokumenterarsamtliga besvär, så ökar chansen att man kan få ersättning. Ju längre man väntar med dokumentation vid vårdinrättning desto mindre bedömer vi att möjligheterna till ersättning kommer att utges för skadorna. Tyvärr blir skadorna med tiden värre och då är det av yttersta vikt att man kontinuerligt får sina skador dokumenterade. Se mer nedan. Det är även viktigt att i anslutning till olyckan skicka in en skadeanmälan till trafikbolaget där samtliga besvär som uppkom vid olyckan framgår.

 

Kontinuitet i besvärsbilden

Om man har besvär så måste man kontinuerligt besöka vårdinrättningar för att få sina skador fastställda. Om det finns uppehåll i dokumentation är risken att försäkringsbolaget hävdar att besvären avklingat och att besvären är ”nya” och sannolikt kan bero på något annat än olyckan. Det finns exempel på ärenden där den skadade fått starka smärtstillande läkemedel. Detta har inneburit att smärtan hålls under kontroll i ett par månader. När recepten tar slut återkom besvären, Försäkringsbolaget hävdade att det inte var klart mer sannolikt att besvären kom från olyckstillfället är från något annat.

 

Konkurrerande besvär.

Det finns en möjlighet för försäkringsbolagen att hävda att besvären funnits före olyckan och att därför skall ingen eller en reducerad ersättning utgå. Det är mycket vanligt att försäkringsbolagen lyckas hitta journaler som styrker att man t.ex. haft ryggbesvär innan en

Cykelolycka! När får en cyklist ersättning för personskador vid trafikskada? Blogg

Publicerad

När får en cyklist ersättning för personskador vid trafikskada?

Svaret är som alltid. Det beror på.

Om det är ett trafikförsäkringspliktigt fordon inblandat, d.v.s. bil, lastbil, buss, moped etc. ersätts cyklisten från fordonets trafikförsäkring och i det fall cyklisten även har en olycksfallsförsäkring kan ersättning lämnas även från denna. I det fall det inte är ett trafikpliktigt fordon inblandat utgår vanligtvis ersättning bara från cyklistens olycksfallsförsäkring. I det fall cyklisten är på väg till eller från arbetet kan ersättning utgå från Afa i det fall olyckan fastställs som färdolycksfall.

Nyligen beskrevs en olycka i media där en bil kört på en cyklist på en obevakad cykelpassage där Malmö tingsrätt inte dömde bilisten som vållande. Vad gäller försäkringsersättning spelar det ingen roll vem som är vållande. Där emot kan jämkning av beloppen ibland ske ifall t.ex. alkohol, droger eller olika grad av uppståt funnits i händelsen. Vad gäller olyckan i Malmö påverkar sannolikt ej ersättning från försäkringsbolaget i ärendet vem som varit vållande utan full ersättning bör utgå till cyklisten enligt nedan. Däremot kan cyklisten hållas ansvarig för skador som uppstått på bilen.

Ersättningar vid olycka med trafikpliktigt fordon

 • Kostnader
 • Sveda och värk
 • Inkomstförlust
 • Medicinsk invaliditet och ärr (kan ersättas från flera försäkringar)

Ersättning vid olycka utan trafikpliktigt fordon

 • Beror på villkoren men vanligtvis:
 • Kostnader
 • Sveda och värk
 • Medicinsk invaliditet och ärr
 • Inkomstförlust kan delvis lämnas från försäkring som arbetsgivaren kan ha och Afa.

Undersökning nackskada Arbetsskador

Publicerad

Mail från Sandra angående ersättning från Försäkringskassan för undersökning med DMX teknik gällande nackskada

 

Hej Henrik

Jag har tagit kontakt med Specialistklinikken i Danmark & fick tid nu i mars. Jag har länge dragits med svåra nacksmärtor & försäkringskassan hjälper till med ersättning, bara man formulerar sig rätt & tack ❤️Hjärte tack för informationen. Jag ringde försäkringskassan & fick blanketter som jag fyllde i, skrev att jag sedan långtid haft nackproblem samt har svår smärta. Läkare från olika sjukhus samt vårdinrättningar säger att de enl röntgen inte borde finns några skador men konfrontera dem med att i Danmark har de Dynamic röntgen & kan se mkt mkt mera än vad röntgen kan här i Sverige. De är specialister & har hjälpt idrott, sport folk med knä, rygg mm problem. Då man sedan hittat typ stickor i senfästen & även wiplash-skadade har fått hjälp av Specialistklinikken. De är mkt duktiga. Så jag fick igenom mina ansökningar hos försäkringskassan med bifogade journalkopior, sjukintyg till de & sa att om jag ska bli frisk/bättre för komma ut till arbetslivet igen utan starka mediciner & fruktansvärd smärta så måste man gå till botten med problemet & de resurser har inte Sverige.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack