Frågor och Svar

Diagnos och behandling av Whiplash Blogg

Publicerad

Vi får många frågor angående diagnos och behandling vid whiplash. Vi skriver regelbundet i ärendet och vidarebefordrar det vi bedömer som bra.

 

Jag har information från en person i Danmark som har synpunkter på de behandlingar som utförs på www.specialklinikken.dk . Vi har tidigare meddelat att man kan få en DMX undersökning genomförd för att diagnostisera nack- och ryggskador. Vad vi känner till är det enda kliniken i Norden.

Problemet är att all vård innebär risker och att behandling av nack- och ryggskador är ett område som har mycket att önska vad gäller kliniska studier för att fastställa vilken behandling som är lämplig. Vad gäller huruvida man skall behandla med forcerade metoder oavsett om man är sjukgymnast, kiropraktor eller läkare, så krävs lång erfarenhet och vissa skador kan förvärras med felaktig behandling.

Ett huvudproblem för att få till diagnostik med DMX i Sverige är att det inte finns någon dokumenterad trygg behandlingsteknik och av den anledningen är diagnostiken inte ett område man vill satsa på. Rätta mig gärna om ni inte håller med! Jag har i ett par års tid försökt få till en klinisk studie gällande nackskador men hittar ingen som vill vara klinisk prövningsledare. Finansiering för studien finns. Återkom gärna med namn om ni vet någon som kan och vill leda projektet. Bör vara en specialist på området.

I annat fall får man vända sig till England, Tyskland, Turkiet eller USA för diagnos och eventuell behandling. Det finns både mycket positiva erfarenheter och en del som är mindre nöjda. För många är de viktigt att själv få veta problemet trots att den svenska sjukvården inte vill ta sig an problematiken. Förhoppningen är att detta kommer att ändras så att alla personer med nack och ryggbesvär kan få både diagnos och behandling av whiplash med påföljande rygg och nackskador.

För ersättning för skador. läs mer här.

whiplash

Somatiskt eller psykiskt besvär Blogg

Publicerad

Om ett besvär inte är somatiskt, måste det då vara psykiskt?

I samband med Nackskadeförbundets seminarium i Gävle för ett par år sedan var psykiatrikern Tor Jakob Moe en av fördragshållarna.

Han menade att en av psykiatrikerns roll är att utesluta psykiska sjukdomar samt att nackskada inte är en psykiatrisk sjukdom.

Han hävdar dock att psykiatriska diagnoser ställs av bl.a. försäkringsbolagens medicinska rådgivare trots att de ej är psykologer eller psykiatriker. Anledning till att diagnosen ställa är att man via de undersökningar som ställs ej hittar något somatiskt fel (nervsystemet) så måste det vara psykiskt. Vi håller inte med!

Nu åter möjligt att få nackskada diagnostiserad med DMX Blogg

Publicerad

Sundhetsstyrelsen avslog för en tid sedan Specialistklinikken Rebilds www.specialklinikken.dk tillstånd för att genomföra DMX undersökningar för att påvisa nackskador. Sundhetsstyrelsen har nu svängt i sin bedömning och nu godkänt att undersökningarna får fortsätta. Detta är en bra hjälp för alla med nackskador att nu åter kunna få sina skador dokumenterade. På detta sätt ges en möjlighet att få en undersökning genomförd till en betydligt lägre kostnad än att åka till England eller USA.

Läs mer om nackskador här

Försäkringskassans bedömningar Blogg

Publicerad

Av att döma av inkomna kommentarer i en del ärenden angående Försäkringskassan handläggning, förfaller bedömningarna emellanåt som mycket svajig. Dessutom förfaller det som om bedömningarna varierar beroende på var man bor.

I ett ärende meddelade Försäkringskassan retroaktivt att man drog in ersättningen efter 180 dagar, men då hade man redan passerat 180 dagars gränsen med ca tre veckor. Det gällde dessutom en person som med läkarintyg kunde styrka att hen sannolikt skulle kunna återgå till arbetet inom ett par månader.

Läs mer om inkomstförlust här.

Ersättning från Försäkringskassan vid trafikskador Blogg

Publicerad

Försäkringskassans beslut gör många arga och ledsna och detta beror till största delen på hur ersättningsystemet idag är konstruerat.

Grunden i ersättningssystemet är att efter 180 dagars sjukskrivning bedömer Försäkrings-kassan arbetsförmåga i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbets-marknaden – och inte längre till ditt ordinarie jobb. Ett normalt förekommande arbete är ett som kan klaras av utan särskilda anpassningar. Försäkringskassan får inte ta hänsyn till vilket arbete som den sjukskrivne hade vid sjukskrivningstillfället, vilken utbildning som finns eller hur arbetsmarknaden ser ut där den sjukskrivne bor. Om det finns förutsättningar för att klara av ett annat arbete skall den sjukskrivne ställa sig till arbetsmarknadens förfogande – d.v.s. anmäla sig hos Arbetsförmedlingen och söka de arbete som kan klaras av. Ersättning kommer då istället att erhållas i form av A-kasseersättning.

Om det inte finns förutsättningar för att klara av ett annat arbete fortsätter ersättningen enligt tidigare – fram till och med den 366-dagen. Försäkringskassan är dock hårda i dina bedömningar gällande detta.

I praktiken innebär det att den som har ett arbete måste begära tjänstledighet eller kanske säga upp sig från sitt arbete för att få ersättning.

Sjukvården, arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för den rehabilitering som behövs för att sjukskriven ska kunna återgå i arbete eller kunna söka nytt arbete. Sam-ordning av dessa insatser ansvarar Försäkringskassan för.

Idag gick jag in på Försäkringskassan hemsida under fliken, ”Sjukpenning för anställd”. Där nämner man inte längre sjukskrivningar mer än att i det fall man är sjuk en lång tid, så får man en personlig handläggare. Vad som är längre tid redogörs ej för.

Till höger finns en flik Rehabiliteringskedjan. Under den (om man som skadad nu vet eller förstår att det är där man skall hitta information) redogörs vad som gäller vid sjukskrivningar upp till 366 dagar. Texten redogör för att man efter 180 dagar har rätt till fortsatt ersättning upp till 366 dagar, i det fall man med stor sannolikhet kan återgå till sitt arbete inom denna tid.

Min bedömning är att systemet inte fungerar för många som skadats i trafiken och dessutom ej varit vållande, d.v.s. helt oskyldiga personer som får sitt liv kraftigt försämrat.

Cancer – Kan man få ersättning Blogg

Publicerad

Hej

Jag är 30 år och har behandlats för cancer med bl.a. stora ärr som följd. Har jag rätt till någon ersättning? Jag har en hemförsäkring med olycksfall.

Vad gäller din cancerskada så klassas det en sjukdom och inte som en olycka. Du får titta i villkoren för din försäkring om den täcker sjukdom, vilket är ovanligt. Om du hade en barn och ungdomsförsäkring och cancern visade sig/dokumenterades innan giltighetstiden för den gick ut kan du få ersättning från den, förutsatt att din sjukdom ingår i försäkringens villkor och att preskription ej inträtt.

Lycka till.

Sveda och värk Blogg

Publicerad

Vi får många frågor och kommentarer gällande ersättning för sveda och värk. Bakgrunden är vanligtvis att man anser sig ha rätt till en betydligt högre ersättning än den som utbetalas.

Benämningen sveda och värk kan uppfattas som missvisande. Det är inte så att man får mer ersättning ju mer ont man har, utan den är knuten till var och tiden man vårdas. Ersättningen är vad man benämner en ideell ersättning för psykiskt och fysiskt lidande och obehag under skadans läkningstid, som även benämns akut sjuktid.

Vad gäller de psykiska besvären så måste de vara medicinskt påvisbara för att ersättning skall utgå. Ersättning kan även lämnas för oro och ängslan inför framtiden. För sorger och besvikelser utgår ingen ersättning. Ersättning är mer som plåster på såren ersättning än t.ex. ersättning för kostnader, inkomstförlust eller medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Ersättningen fastställs utifrån Trafikskadenämndens tabell och det finns en rad olika ersättningar. De vanligen förekommande är vid vård på sjukhus utbetalas 4 500 kr per månad och därefter 2 500 kr per månad (2019). Beloppen beräknas per dag.

Tabellen finns på vår hemsida:  https://www.folketsombud.se/informationscenter/

eller på https://www.trafikskadenamnden.se/siteassets/2.-skadereglering/tabeller/ovriga-tabeller/bilaga-1.2-sveda-och-vark.pdf

Längden för tiden som sveda och värk utbetalas bestäms av läkare. Försäkringsbolagen konsulterar ofta sina medicinska rådgivare som utifrån medicinska journaler och andra underlag genomför bedömningen.  Som i alla bedömningar är sambandandet mellan skadehändelsen och de uppkomna besvären avgörande och är en del av medicinske rådgivarens bedömning.

Om den skadade inte accepterar bedömningen kan en begäran för omprövning göras, även kallas second opinion. Ärendet kan även prövas i Trafikskadenämnden, men det är enligt vår uppfattning ovanligt.

Viktigt att hålla avstånd i trafiken Blogg

Publicerad

Nu ökar trafiken på vägarna igen efter semestern. Att hålla avstånd är viktigt. Idag hade jag en bil bakom mig som bokstavligt talat försökte köra över mig bakifrån. Försökte bromsa försiktigt för att denne skulle förstå att öka avståndet, men efter en lite stund var det lika illa igen. Obehagligt.
Jag åkte en gång med en taxi som höll för kort avstånd till bilen framför. Taxin kördes av en testosteron fylld yngre man. När jag påtalade att jag ville att han skulle hålla längre avstånd blev han sur och menade att han hade full koll. Jag sa till honom att jag var övertygad om att han hade full koll, men i det fall han var tvungen att göra en hastig inbromsning så kanske inte bilen bakom hade full koll… Det blev tyst i bilen, men efter en lite stund sa han att det hade han inte tänkt på och att han nu skulle hålla bättre avstånd.
Min bedömning, av de skadeärenden som jag ser, så är påkörning bakifrån den vanligaste orsaken till personskador. Håll avstånd och påtala för andra att göra samma sak!

Bedömning av bestående besvär Blogg

Publicerad

Om man har flera skador efter en trafikskada, hur bedöms då den invaliditeten. Läggs procenten ihop?

 

Om man har flera skador efter en olycka läggs procenten från bedömningarna av de olika skadorna ihop. Det kan dock ske en reducering enligt en formel vilket gör att den sammanlagda bedömningen minskar något.

Om man däremot skadas vid två olika tillfällen läggs inte procenten ihop från de olika skadorna utan bedöms separat.

Om man vid den andra skadan förvärrar skadan från den första olyckan används begreppet ”merinvaliditet”. Då bedöms hur mycket värre skadan blivit. Merinvaliditets bedömningar kan bli svårbedömda då skadeläget inför den senare skadan inte med säkerhet kan fastställas.

Därför kan det vara bra att man efter en olycka gör journalförda besök hos vårdinrättning, helst av läkare så att man har skriftligt underlag gällande sitt skadeläge.

Ersättning för knäskada Blogg

Publicerad

Har under längre tid vandrat i Norrland. Efter en tid uppstod en knäskada som bara blir värre och jag får allt svårare att gå. Min olycksfalls och sjukförsäkrings ersätter enligt dem ingenting. Kan ni hjälpa mig?

 

Hej

 

Tack för att ni kontaktar oss i ert skadeärende.

Folketsombud är en fristående juristbyrå för personer som drabbats av personskador. Varje år handlägger vi ca 500 ärenden varav ca 450 är trafikskador.

Vad jag kan utläsa så är inte din skada en olycka. För att det skall vara en olycka krävs att det är en yttre, oförutsedd och plötslig händelse. Därför är min bedömning att olycksfallsförsäkringarna ej täcker. Din sjukförsäkring styrs av de villkor som finns gällande denna.

Innan vi kan gå vidare måste du gå igenom din sjukförsäkring och se vad den täcker.

 

Läs mer om personskador här.

 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack