Frågor och Svar

Sveda och värk Blogg

Publicerad

Vi får många frågor och kommentarer gällande ersättning för sveda och värk. Bakgrunden är vanligtvis att man anser sig ha rätt till en betydligt högre ersättning än den som utbetalas.

Benämningen sveda och värk kan uppfattas som missvisande. Det är inte så att man får mer ersättning ju mer ont man har, utan den är knuten till var och tiden man vårdas. Ersättningen är vad man benämner en ideell ersättning för psykiskt och fysiskt lidande och obehag under skadans läkningstid, som även benämns akut sjuktid.

Vad gäller de psykiska besvären så måste de vara medicinskt påvisbara för att ersättning skall utgå. Ersättning kan även lämnas för oro och ängslan inför framtiden. För sorger och besvikelser utgår ingen ersättning. Ersättning är mer som plåster på såren ersättning än t.ex. ersättning för kostnader, inkomstförlust eller medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Ersättningen fastställs utifrån Trafikskadenämndens tabell och det finns en rad olika ersättningar. De vanligen förekommande är vid vård på sjukhus utbetalas 4 500 kr per månad och därefter 2 500 kr per månad (2019). Beloppen beräknas per dag.

Tabellen finns på vår hemsida:  https://www.folketsombud.se/informationscenter/

eller på https://www.trafikskadenamnden.se/siteassets/2.-skadereglering/tabeller/ovriga-tabeller/bilaga-1.2-sveda-och-vark.pdf

Längden för tiden som sveda och värk utbetalas bestäms av läkare. Försäkringsbolagen konsulterar ofta sina medicinska rådgivare som utifrån medicinska journaler och andra underlag genomför bedömningen.  Som i alla bedömningar är sambandandet mellan skadehändelsen och de uppkomna besvären avgörande och är en del av medicinske rådgivarens bedömning.

Om den skadade inte accepterar bedömningen kan en begäran för omprövning göras, även kallas second opinion. Ärendet kan även prövas i Trafikskadenämnden, men det är enligt vår uppfattning ovanligt.

Viktigt att hålla avstånd i trafiken Blogg

Publicerad

Nu ökar trafiken på vägarna igen efter semestern. Att hålla avstånd är viktigt. Idag hade jag en bil bakom mig som bokstavligt talat försökte köra över mig bakifrån. Försökte bromsa försiktigt för att denne skulle förstå att öka avståndet, men efter en lite stund var det lika illa igen. Obehagligt.
Jag åkte en gång med en taxi som höll för kort avstånd till bilen framför. Taxin kördes av en testosteron fylld yngre man. När jag påtalade att jag ville att han skulle hålla längre avstånd blev han sur och menade att han hade full koll. Jag sa till honom att jag var övertygad om att han hade full koll, men i det fall han var tvungen att göra en hastig inbromsning så kanske inte bilen bakom hade full koll… Det blev tyst i bilen, men efter en lite stund sa han att det hade han inte tänkt på och att han nu skulle hålla bättre avstånd.
Min bedömning, av de skadeärenden som jag ser, så är påkörning bakifrån den vanligaste orsaken till personskador. Håll avstånd och påtala för andra att göra samma sak!

Bedömning av bestående besvär Blogg

Publicerad

Om man har flera skador efter en trafikskada, hur bedöms då den invaliditeten. Läggs procenten ihop?

 

Om man har flera skador efter en olycka läggs procenten från bedömningarna av de olika skadorna ihop. Det kan dock ske en reducering enligt en formel vilket gör att den sammanlagda bedömningen minskar något.

Om man däremot skadas vid två olika tillfällen läggs inte procenten ihop från de olika skadorna utan bedöms separat.

Om man vid den andra skadan förvärrar skadan från den första olyckan används begreppet ”merinvaliditet”. Då bedöms hur mycket värre skadan blivit. Merinvaliditets bedömningar kan bli svårbedömda då skadeläget inför den senare skadan inte med säkerhet kan fastställas.

Därför kan det vara bra att man efter en olycka gör journalförda besök hos vårdinrättning, helst av läkare så att man har skriftligt underlag gällande sitt skadeläge.

Ersättning för knäskada Blogg

Publicerad

Har under längre tid vandrat i Norrland. Efter en tid uppstod en knäskada som bara blir värre och jag får allt svårare att gå. Min olycksfalls och sjukförsäkrings ersätter enligt dem ingenting. Kan ni hjälpa mig?

 

Hej

 

Tack för att ni kontaktar oss i ert skadeärende.

Folketsombud är en fristående juristbyrå för personer som drabbats av personskador. Varje år handlägger vi ca 500 ärenden varav ca 450 är trafikskador.

Vad jag kan utläsa så är inte din skada en olycka. För att det skall vara en olycka krävs att det är en yttre, oförutsedd och plötslig händelse. Därför är min bedömning att olycksfallsförsäkringarna ej täcker. Din sjukförsäkring styrs av de villkor som finns gällande denna.

Innan vi kan gå vidare måste du gå igenom din sjukförsäkring och se vad den täcker.

 

Läs mer om personskador här.

 

Ersättning inkomstförlust tar lång tid för att få beslut. Blogg

Publicerad

Försäkringsbolaget drar ut på mitt besked om inkomstförlust gällande mitt trafikärende. Kan de göra så, vad gäller?

Vår strävan är naturligtvis att våra klienter skall få den ersättning de har rätt till. Varje ärende är unikt och som du förstår kan vi inte kommentera ett specifikt ärende i publika sammanhang. Grundprincipen gällande inkomstförlust är att den ekonomiska situationen vid en trafikskada skall vara den samma före som efter olyckan. Det är dock ingen hemlighet att försäkringsbolagen drivs som bolag med lönsamhetskrav. Ersättningar för skador är en kostnadspost där granskning dagligen sker genom att handläggare noggrant nagelfar varje ersättningspost. Dessutom är handläggningstiderna långa hos försäkringsbolagen vilket naturligtvis ytterligare påverkar humöret hos våra kunder och hos oss på Folkets Ombud. Försäkringssystemet bygger på att den skadade skall bevisa sin rätt till ersättning och det räcker inte med att veta att man har rätt, det gäller att bevisa det, annars ingen ersättning. Vi arbetar hela tiden med för att se till att ersättningarna blir korrekta och det ingen hemlighet, att enligt min bedömning kan försäkringsbolagen beslut vara uppåt väggarna, där skadelidande behöver gå till domstol för att få igenom sin rätt till ersättning. Vad gäller inkomstförlust specifikt, så skall försäkringsbolaget initialt genomföra en sambandsbedömning. Dvs om den skada man fått beror på olyckan. Ibland kan sambandsbedömningen ta år innan en enda krona betalas ut och det innebär naturligtvis enorma påfrestningar för den som skadats. Personligen hade jag gärna sett ett annat system som snabbare fattar beslut. Om du har någon specifikt du undrar över är du välkommen att kontakta mig direkt på 0705-467510 För övrigt är du välkommen att dela med dina av dina tankar, som jag tror delas av många, inte minst av mig.

Tidsfris för prövning i Tingsrätten Blogg

Publicerad

Hur lån tid har jag på mig att begära prövning i Tingsrätten efter det att försäkringsbolaget nekat mig ersättning?

Du har 6 månader på dig efter Försäkringsbolagets beslut att inkomma med stämning i Tingsrätten. Om ditt ärende bedömts av Trafikskadenämnden kan du ha så kort tid som 1 månad efter deras bedömning. Däremot har du 10 år på dig i det fall din skada förvärras att inkomma med begäran om ny prövning.

Arbetsskada- Afa Blogg

Publicerad

Hej
Skadade mig 2009 i juli på jobber då jag trillade på jobbet. Har int i ryggen, svårt att gå och har allmänna besvär efter olyckan. Jag har fått 5 300 kr i ersättning. Är det rimligt?

Risken är att din skada är preskriberad för vidare ersättning. Fick du ingen ersättning för medicinsk invaliditet? Vad var ersättningen för de 5 300 kr?
Om din medicinska invaliditet ej är bedömd bör du ha rätt till ersättning för det.
Kontakta Afa och begär ut alla handlingar i ärendet och skicka dem till oss så skall jag titta på ditt ärende och göra en kostnadsfri preliminär bedömning.

Blogg

Publicerad

Vad gäller då ett ärende prövats i Trafikskadenämnden och man vill pröva detta  vidare?

 

När Trafikskadenämnden prövat ett ärende lämnas ett yttrande (deras bedömning/re-kommendation) till försäkringsbolaget. Om detta innebär förändring av det beslut som tagits, följer vanligtvis bolaget detta. Det förekommer att försäkringsbolag inte följer nämndens rekommendation och vidhåller sitt beslut, men detta är ovanligt.

Om Trafikskadenämndens yttrande innebär att de delar bolagets uppfattning, och skadelidande inte accepterar detta, kan ärendet prövas i domstol.
Nästa instans för prövning är då Tingsrätten. Preskriptionsläget vad gäller tiden för prövning i Tingsrätten är däremot lite oklar. Vanligtvis har man sex månader på sig att begära omprövning av ett beslut från ett försäkringsbolag. När Trafikskadenämnden avger sin bedömning och försäkringsbolaget inte ändrar sitt beslut hävdar man att sex månader skall räknas från den dagen då beslutet togs. En prövning tar ofta flera månader, kanske mer än sex månader och i teorin har då preskription i ärendet inträtt.)

Exempel:
Försäkringsbolaget tar slutlig ställning i ett ärende den 1:a mars varefter skadelidande har 6 månader på sig att begära prövning i Trafikskadenämnden. Skadelidande inkommer med begäran om prövning till Trafikskadenämnden den 1:a maj. Handläggningen tar ca 4 månader. Trafikskadenämnden lämnar sin bedömning 1:a september, d.v.s sex månader efter beslutet.

Skadelidande har alltid 1 månad på sig att väcka talan i domstol, efter det att Trafikskade-nämnden prövat ärendet, utan att bolaget kan hävda preskription.

Men! Det kan ta tid för Trafikskadenämndens bedömning att handläggas av försäkrings-bolaget. Det är inte ovanligt att försäkringsbolaget inte alls kommunicerar något till skadelidande i det fall Trafikskadenämnden går på försäkringsbolagets linje. Detta innebär att den månad man har för att begära prövning kan bli betydligt kortare. ?? Besked kommuniceras till skadelidande när yttrande är klart – behöver inte invänta någon återkoppling från bolaget. Vid obligatoriska ärende lämnas yttrande endast till bolagets handläggare – inte vid tvistelösningsärende Att väcka talan i Tingsrätten är en omfattande process:

• Ett ombud skall utses
• Rättskyddsförsäkring skall aktiveras
• Ärendet skall förberedas

Detta sammantaget innebär att man inför en prövning i Trafikskadenämnden bör ta ställning till hur man vill gå vidare i det fall man inte får gehör för sina krav i Trafikskadenämnden då tiden för att väcka talan i domstol kan bli kort.

Nekade ombudskostander Blogg

Publicerad

Nekade ombudskostander

Jag skadade mig i en MC olycka så illa att jag kommer att få bestående axelproblem och är dessutom sjukskriven under en längre tid. Jag vet inte vilka ersättningar man har rätt till från och försäkringsbolaget har nekat mig ett juridiskt ombud för min trafikskada. Vad kan jag göra?

Det är tyvärr inte alla försäkringsbolag som går skadade vid trafikolyckor och ersätter ett juridiskt ombud. IF, Folksam och Trygg Hansa är de som i princip alltid ersätter.

Sämst är generellt Protector, Gjensidige samt många  Länsförsäkringsbolag.  Moderna Försäkringar ersätter i sällsynta fall gällande Mc Olyckor, vilket är svårbegripligt då de har en speciell MC försäkring.

Som du skriver är det svårt att veta vilka ersättningar man har rätt till och hur ersättningen skall beräknas.

Det du har rätt till är:

  • Kostnader
  • Sveda och värk
  • Inkomstförlust
  • Medicinsk Invaliditet och ärr

Du kan läsa mer om dessa ersättningar på vårt infocenter här.

Hoppas det kan vara till hjälp.

Blogg

Publicerad

Hej

Var med om en trafikolycka 2014. Försäkringsbolaget ersatte mig för skadan då jag fortfarande gick på kryckor och avslutade ärendet. När jag nu vill ha mina bestående men bedömda hävdar de att ärendet är preskriberat. När de reglerade skadan sa de att jag hade 10 år på mig att återkomma. Vad menar de?

 

Ett ovanligt agerande från försäkringsbolaget, men det sker ibland.

Besående besvär skall bedömas ett till två år efter det att skadeläget är stabilt. Försäkringsbolaget fattar då ett beslut på med inkomna underlag som journaler, besvärsbeskrivningar etc. Då försäkringsbolaget fattat beslut har man 6 månader på sig att begära försäkringsbolaget om en omprövning eller prövning i Trafikskadenämnden.

I det fall efter att försäkringsbolaget fattat beslut har man 10 år på sig att begära ny prövning om skadan väsentligt försämrats. Det skall styrkas med journal från läkare.

Så, i ditt ärende har försäkringsbolaget fattat beslut under pågående vård. Du får granska de besvär som journalerna beskriver vid beslutstillfället och se om du bedömer att dina bestående skador är värre. Om så är fallet skall du anmäla det till försäkringsbolaget och be dem redogöra för hur du skall gå vidare gällande hur din skada skall styrkas.

Hör av dig om du vill ha hjälp.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack