Frågor och Svar

Ersättning för knäskada Blogg

Publicerad

Har under längre tid vandrat i Norrland. Efter en tid uppstod en knäskada som bara blir värre och jag får allt svårare att gå. Min olycksfalls och sjukförsäkrings ersätter enligt dem ingenting. Kan ni hjälpa mig?

 

Hej

 

Tack för att ni kontaktar oss i ert skadeärende.

Folketsombud är en fristående juristbyrå för personer som drabbats av personskador. Varje år handlägger vi ca 500 ärenden varav ca 450 är trafikskador.

Vad jag kan utläsa så är inte din skada en olycka. För att det skall vara en olycka krävs att det är en yttre, oförutsedd och plötslig händelse. Därför är min bedömning att olycksfallsförsäkringarna ej täcker. Din sjukförsäkring styrs av de villkor som finns gällande denna.

Innan vi kan gå vidare måste du gå igenom din sjukförsäkring och se vad den täcker.

 

Läs mer om personskador här.

 

Ersättning inkomstförlust tar lång tid för att få beslut. Blogg

Publicerad

Försäkringsbolaget drar ut på mitt besked om inkomstförlust gällande mitt trafikärende. Kan de göra så, vad gäller?

Vår strävan är naturligtvis att våra klienter skall få den ersättning de har rätt till. Varje ärende är unikt och som du förstår kan vi inte kommentera ett specifikt ärende i publika sammanhang. Grundprincipen gällande inkomstförlust är att den ekonomiska situationen vid en trafikskada skall vara den samma före som efter olyckan. Det är dock ingen hemlighet att försäkringsbolagen drivs som bolag med lönsamhetskrav. Ersättningar för skador är en kostnadspost där granskning dagligen sker genom att handläggare noggrant nagelfar varje ersättningspost. Dessutom är handläggningstiderna långa hos försäkringsbolagen vilket naturligtvis ytterligare påverkar humöret hos våra kunder och hos oss på Folkets Ombud. Försäkringssystemet bygger på att den skadade skall bevisa sin rätt till ersättning och det räcker inte med att veta att man har rätt, det gäller att bevisa det, annars ingen ersättning. Vi arbetar hela tiden med för att se till att ersättningarna blir korrekta och det ingen hemlighet, att enligt min bedömning kan försäkringsbolagen beslut vara uppåt väggarna, där skadelidande behöver gå till domstol för att få igenom sin rätt till ersättning. Vad gäller inkomstförlust specifikt, så skall försäkringsbolaget initialt genomföra en sambandsbedömning. Dvs om den skada man fått beror på olyckan. Ibland kan sambandsbedömningen ta år innan en enda krona betalas ut och det innebär naturligtvis enorma påfrestningar för den som skadats. Personligen hade jag gärna sett ett annat system som snabbare fattar beslut. Om du har någon specifikt du undrar över är du välkommen att kontakta mig direkt på 0705-467510 För övrigt är du välkommen att dela med dina av dina tankar, som jag tror delas av många, inte minst av mig.

Tidsfris för prövning i Tingsrätten Blogg

Publicerad

Hur lån tid har jag på mig att begära prövning i Tingsrätten efter det att försäkringsbolaget nekat mig ersättning?

Du har 6 månader på dig efter Försäkringsbolagets beslut att inkomma med stämning i Tingsrätten. Om ditt ärende bedömts av Trafikskadenämnden kan du ha så kort tid som 1 månad efter deras bedömning. Däremot har du 10 år på dig i det fall din skada förvärras att inkomma med begäran om ny prövning.

Arbetsskada- Afa Blogg

Publicerad

Hej
Skadade mig 2009 i juli på jobber då jag trillade på jobbet. Har int i ryggen, svårt att gå och har allmänna besvär efter olyckan. Jag har fått 5 300 kr i ersättning. Är det rimligt?

Risken är att din skada är preskriberad för vidare ersättning. Fick du ingen ersättning för medicinsk invaliditet? Vad var ersättningen för de 5 300 kr?
Om din medicinska invaliditet ej är bedömd bör du ha rätt till ersättning för det.
Kontakta Afa och begär ut alla handlingar i ärendet och skicka dem till oss så skall jag titta på ditt ärende och göra en kostnadsfri preliminär bedömning.

Försäkringsbolaget vill inte följa Trafikskadenämnden. Blogg

Publicerad

Vad gäller då ett ärende prövats i Trafikskadenämnden och man vill pröva detta  vidare?

 

När Trafikskadenämnden prövat ett ärende lämnas ett yttrande (deras bedömning/re-kommendation) till försäkringsbolaget. Om detta innebär förändring av det beslut som tagits, följer vanligtvis bolaget detta. Det förekommer att försäkringsbolag inte följer nämndens rekommendation och vidhåller sitt beslut, men detta är ovanligt.

Om Trafikskadenämndens yttrande innebär att de delar bolagets uppfattning, och skadelidande inte accepterar detta, kan ärendet prövas i domstol.
Nästa instans för prövning är då Tingsrätten. Preskriptionsläget vad gäller tiden för prövning i Tingsrätten är däremot lite oklar. Vanligtvis har man sex månader på sig att begära omprövning av ett beslut från ett försäkringsbolag. När Trafikskadenämnden avger sin bedömning och försäkringsbolaget inte ändrar sitt beslut hävdar man att sex månader skall räknas från den dagen då beslutet togs. En prövning tar ofta flera månader, kanske mer än sex månader och i teorin har då preskription i ärendet inträtt.)

Exempel:
Försäkringsbolaget tar slutlig ställning i ett ärende den 1:a mars varefter skadelidande har 6 månader på sig att begära prövning i Trafikskadenämnden. Skadelidande inkommer med begäran om prövning till Trafikskadenämnden den 1:a maj. Handläggningen tar ca 4 månader. Trafikskadenämnden lämnar sin bedömning 1:a september, d.v.s sex månader efter beslutet.

Skadelidande har alltid 1 månad på sig att väcka talan i domstol, efter det att Trafikskade-nämnden prövat ärendet, utan att bolaget kan hävda preskription.

Men! Det kan ta tid för Trafikskadenämndens bedömning att handläggas av försäkrings-bolaget. Det är inte ovanligt att försäkringsbolaget inte alls kommunicerar något till skadelidande i det fall Trafikskadenämnden går på försäkringsbolagets linje. Detta innebär att den månad man har för att begära prövning kan bli betydligt kortare. ?? Besked kommuniceras till skadelidande när yttrande är klart – behöver inte invänta någon återkoppling från bolaget. Vid obligatoriska ärende lämnas yttrande endast till bolagets handläggare – inte vid tvistelösningsärende Att väcka talan i Tingsrätten är en omfattande process:

• Ett ombud skall utses
• Rättskyddsförsäkring skall aktiveras
• Ärendet skall förberedas

Detta sammantaget innebär att man inför en prövning i Trafikskadenämnden bör ta ställning till hur man vill gå vidare i det fall man inte får gehör för sina krav i Trafikskadenämnden då tiden för att väcka talan i domstol kan bli kort.

Nekade ombudskostander Blogg

Publicerad

Nekade ombudskostander

Jag skadade mig i en MC olycka så illa att jag kommer att få bestående axelproblem och är dessutom sjukskriven under en längre tid. Jag vet inte vilka ersättningar man har rätt till från och försäkringsbolaget har nekat mig ett juridiskt ombud för min trafikskada. Vad kan jag göra?

Det är tyvärr inte alla försäkringsbolag som går skadade vid trafikolyckor och ersätter ett juridiskt ombud. IF, Folksam och Trygg Hansa är de som i princip alltid ersätter.

Sämst är generellt Protector, Gjensidige samt många  Länsförsäkringsbolag.  Moderna Försäkringar ersätter i sällsynta fall gällande Mc Olyckor, vilket är svårbegripligt då de har en speciell MC försäkring.

Som du skriver är det svårt att veta vilka ersättningar man har rätt till och hur ersättningen skall beräknas.

Det du har rätt till är:

  • Kostnader
  • Sveda och värk
  • Inkomstförlust
  • Medicinsk Invaliditet och ärr

Du kan läsa mer om dessa ersättningar på vårt infocenter här.

Hoppas det kan vara till hjälp.

När preskriberas ett ärende? Blogg

Publicerad

Hej

Var med om en trafikolycka 2014. Försäkringsbolaget ersatte mig för skadan då jag fortfarande gick på kryckor och avslutade ärendet. När jag nu vill ha mina bestående men bedömda hävdar de att ärendet är preskriberat. När de reglerade skadan sa de att jag hade 10 år på mig att återkomma. Vad menar de?

 

Ett ovanligt agerande från försäkringsbolaget, men det sker ibland.

Besående besvär skall bedömas ett till två år efter det att skadeläget är stabilt. Försäkringsbolaget fattar då ett beslut på med inkomna underlag som journaler, besvärsbeskrivningar etc. Då försäkringsbolaget fattat beslut har man 6 månader på sig att begära försäkringsbolaget om en omprövning eller prövning i Trafikskadenämnden.

I det fall efter att försäkringsbolaget fattat beslut har man 10 år på sig att begära ny prövning om skadan väsentligt försämrats. Det skall styrkas med journal från läkare.

Så, i ditt ärende har försäkringsbolaget fattat beslut under pågående vård. Du får granska de besvär som journalerna beskriver vid beslutstillfället och se om du bedömer att dina bestående skador är värre. Om så är fallet skall du anmäla det till försäkringsbolaget och be dem redogöra för hur du skall gå vidare gällande hur din skada skall styrkas.

Hör av dig om du vill ha hjälp.

Ny chef för Försäkringskassa Blogg

Publicerad

Nu tillträder Nils Öberg som chef för Försäkringskassan. Enligt uppgift i DI idag så fick 5,5% indragen sjukpenning 2018 mot 1,2 % 2014. Detta är något som drabbar, jag vill påstå de flesta som får allvarliga skador efter trafikolyckor. I vissa fall har Försäkringskassan även retroaktivt dragit in sjukpenningen. Man förväntas som allvarligt skadad att kunna ta ta andra arbeten genom att man skall ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Den regel att man efter 6 månaders sjukskrivning skall få fortsätt sjukpenning om det finns en plan för rehabilitering får återgång till sitt arbete verkar man inte följa. 

Vi kan dessutom konstatera ett det finns stora skillnader berodde på var i landet man bor. För en tid sedan bad vi representanter för Försäkringskassan att vid ett informera oss då vi har ca 500 klienter per år, men de avböjde!

Utförsäkrad efter trafikskad? Blogg

Publicerad

Försäkringskassan vill utförsäkra mig nu efter bara sex månader. Jag är fortfarande sjukskriven av min läkare på vårdcentralen som menar på att jag kommer att vara sjukskriven ett bra tag till. Vad är detta för beslut, verkar helt snurrigt?

Tyvärr så har Försäkringskassan sedan flera år tillbaka skärpt kraven för att man skall få ersättning från dem. Principen är att de efter sex månader prövas om man bedöms kunna utföra något som helst arbete, inklusive subventionerade och skyddade. Om det finns en plan för att kunna återgå till det arbete man hade före olyckan så skall hänsyn tas och ersättning kan fortsatt utgå. Vad gäller planen för att kunna återgå till det arbete man hade före olyckan, så blir det allt vanligare att Försäkringskassan inte tar hänsyn till det.

Vi kan även konstatera att bedömningarna variera från kontor till kontor hos Försäkringskassan.

Det som då gäller när man blir utförsäkrad är att man skall ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. D.v.s. att man anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är inte ovanligt att Arbetsförmedlingen då protesterar, då man bedömer att personen i fråga är i för dåligt skick för att kunna utföra något arbete över huvud taget. Då är ett samordningsmöte en utväg för att komma vidare i ärendet. Vid det skall representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt andra personer medverka.

Även vad gäller sjuk eller aktivitetsersättning har kraven ökat. Se Faktaruta från Sydsvenska Dagbladet måndagen den 8:e april 2019.

Påkörd av bil, men ägaren anmäler inte skadan. Blogg

Publicerad

Påkörd av bil, men den som körde bilen vägrar att anmäla händelsen till försäkringsbolaget, så de vill inte ta upp ärendet.

Vad gör jag?

 

Hej

Detta är tyvärr inte en helt ovanlig situation. Om man som oskyddade trafikanter blev påkörd av en bil, så är det bilens trafikförsäkring som ska vi ersätta eventuella personskador. Detta gäller oavsett vem som varit vållande. Ersättning för materiella skador på till exempel en cykel skall lämnas om bilen är vållande.

För att man som skadad skall få ersättning måste bilägaren anmäla skadan till försäkringsbolaget, samt ange vem som skadats vid trafikhändelsen. Om så inte sker behandlar vanligtvis försäkringsbolaget inte skadan och lämnar ingen ersättning.

Detta har tyvärr inneburit att många skadade i trafiken inte har fått ersättning för sina skador. På senare tid har vi noterat att en del försäkringsbolag handlägger ärendena och betala ut ersättning I ditt fall personer som skadats, själv lämnat in en anmälan med stöd av en polisrapport. Vi har vid ett antal jag trafikhändelser tyvärr konstaterat att polisrapporterna varit undermåliga och vissa fall, till och med skrivit fel registreringsnummer. Det har inneburit att man med stor svårighet kan hitta ägaren till fordonet. Så man ska vara noga och läsa igenom det polisen har skrivit! Se även till att ni har uppgifter på eventuella vittnen vid olyckan som i efterhand kan kontaktas.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack