Frågor och Svar

Ny chef för Försäkringskassa Blogg

Publicerad

Nu tillträder Nils Öberg som chef för Försäkringskassan. Enligt uppgift i DI idag så fick 5,5% indragen sjukpenning 2018 mot 1,2 % 2014. Detta är något som drabbar, jag vill påstå de flesta som får allvarliga skador efter trafikolyckor. I vissa fall har Försäkringskassan även retroaktivt dragit in sjukpenningen. Man förväntas som allvarligt skadad att kunna ta ta andra arbeten genom att man skall ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Den regel att man efter 6 månaders sjukskrivning skall få fortsätt sjukpenning om det finns en plan för rehabilitering får återgång till sitt arbete verkar man inte följa. 

Vi kan dessutom konstatera ett det finns stora skillnader berodde på var i landet man bor. För en tid sedan bad vi representanter för Försäkringskassan att vid ett informera oss då vi har ca 500 klienter per år, men de avböjde!

Utförsäkrad efter trafikskad? Blogg

Publicerad

Försäkringskassan vill utförsäkra mig nu efter bara sex månader. Jag är fortfarande sjukskriven av min läkare på vårdcentralen som menar på att jag kommer att vara sjukskriven ett bra tag till. Vad är detta för beslut, verkar helt snurrigt?

Tyvärr så har Försäkringskassan sedan flera år tillbaka skärpt kraven för att man skall få ersättning från dem. Principen är att de efter sex månader prövas om man bedöms kunna utföra något som helst arbete, inklusive subventionerade och skyddade. Om det finns en plan för att kunna återgå till det arbete man hade före olyckan så skall hänsyn tas och ersättning kan fortsatt utgå. Vad gäller planen för att kunna återgå till det arbete man hade före olyckan, så blir det allt vanligare att Försäkringskassan inte tar hänsyn till det.

Vi kan även konstatera att bedömningarna variera från kontor till kontor hos Försäkringskassan.

Det som då gäller när man blir utförsäkrad är att man skall ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. D.v.s. att man anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är inte ovanligt att Arbetsförmedlingen då protesterar, då man bedömer att personen i fråga är i för dåligt skick för att kunna utföra något arbete över huvud taget. Då är ett samordningsmöte en utväg för att komma vidare i ärendet. Vid det skall representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt andra personer medverka.

Även vad gäller sjuk eller aktivitetsersättning har kraven ökat. Se Faktaruta från Sydsvenska Dagbladet måndagen den 8:e april 2019.

Påkörd av bil, men ägaren anmäler inte skadan. Blogg

Publicerad

Påkörd av bil, men den som körde bilen vägrar att anmäla händelsen till försäkringsbolaget, så de vill inte ta upp ärendet.

Vad gör jag?

 

Hej

Detta är tyvärr inte en helt ovanlig situation. Om man som oskyddade trafikanter blev påkörd av en bil, så är det bilens trafikförsäkring som ska vi ersätta eventuella personskador. Detta gäller oavsett vem som varit vållande. Ersättning för materiella skador på till exempel en cykel skall lämnas om bilen är vållande.

För att man som skadad skall få ersättning måste bilägaren anmäla skadan till försäkringsbolaget, samt ange vem som skadats vid trafikhändelsen. Om så inte sker behandlar vanligtvis försäkringsbolaget inte skadan och lämnar ingen ersättning.

Detta har tyvärr inneburit att många skadade i trafiken inte har fått ersättning för sina skador. På senare tid har vi noterat att en del försäkringsbolag handlägger ärendena och betala ut ersättning I ditt fall personer som skadats, själv lämnat in en anmälan med stöd av en polisrapport. Vi har vid ett antal jag trafikhändelser tyvärr konstaterat att polisrapporterna varit undermåliga och vissa fall, till och med skrivit fel registreringsnummer. Det har inneburit att man med stor svårighet kan hitta ägaren till fordonet. Så man ska vara noga och läsa igenom det polisen har skrivit! Se även till att ni har uppgifter på eventuella vittnen vid olyckan som i efterhand kan kontaktas.

Svårt att prata med ett försäkringsbolag? Blogg

Publicerad

Av att döma av personer som ringer till försäkringsbolag, så kan man få olika svar om vad som gäller. Idag ringde en person till oss, som talat med sitt försäkringsbolag i en ersättningsfråga. Handläggaren på försäkringbolaget hade uppgett att olycksfallsförsäkringen inte täcker ersättning för bestående besvär på just tår och fingrar. Kan det vara möjligt?

När man ringer ett försäkringbolag och vill ha svar i ett skadeärende kan missförstånd lätt uppstå. Det kan bero på olika anledningar.

De vanligaste bedömer vi är:

Uppringaren känner väl till sitt ärende och presenterar ärenden utifrån sitt perspektiv, vilket innebär att vissa detaljer kanske utelämnas eller beskrivs som man tror att det skall beskrivas.

Handläggaren å sin sida:

 • kanske svarar i ett övergripande perspektiv.
 • känner inte till villkoren. De har kanske ändrats eller hen kanske bara minns fel.
 • är på dåligt humör, är stressad och vill avsluta samtalet så fort som möjligt.

Detta innebär att det i slutet av samtalet kan finns två olika uppfattningar om vad som gäller.

Sens moralen av detta är att om man vill ha ett svar som man kan lita på bör man skriva, antingen via e-post eller brev. Försäkringsbolagen fattar dessutom sällan beslut på information som lämnats över telefon utan det görs på inkomna underlag.

Vi skall inte glömma att som skadad kan man sitt ärende och man har som man upplever det allt klart för sig, vilket kanske inte handläggaren har, då denne har många ärenden.

Vad gäller villkoren, så finns dessa i princip alltid på bolagets hemsida. Leta upp det stycke eller paragraf som frågan gäller och ställ med stöd av detta en direkt fråga till bolaget.

Tyvärr ändrar försäkringsbolagen med jämna mellanrum sina villkor och enligt vår bedömning så når inte dessa förändringar fram till försäkringstagaren. Det åligger försäkringsbolagen att kommunicera detta till försäkringstagaren och enligt vår bedömning skall de kunna visa att så skett. I ett ärende med en reseförsäkring så hade bolaget ändrat villkoren. De kunde dock inte visa att de kommunicerat detta enligt sina egna! villkor, vilket ledde till att ersättning trots allt utbetalades. De stora viktiga förändringarna man absolut måste hålla reda på är att många försäkringbolag idag kraftigt begränsar ersättningen för s.k. diagnosskador i barn och ungdomsförsäkringar. En del bolag ersätter bara vissa diagnoser utifrån en lista och andra bolag utesluter från sin lista. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen.

En av de stora skillnaderna mellan ersättning från en trafikskada och andra skador är att vid en trafikskada gäller Trafikskadelagen och i andra fall oftast villkoren i den privat tecknade försäkringen. Vad gäller arbetsskada gäller även LAF, lagen om arbetsskadeförsäkring.

Samband vid trafikskada Blogg

Publicerad

Många ställer frågor om att försäkringsbolagen inte godkänner samband mellan olyckan och de skador man anser sig ha fått vid olyckan.

För att samband skall anses föreligga skall 5 kriterier vara uppfyllda. Dessa är:

 • Hälsotillståndet före olyckan
 • Graden av våld eller trauma vid olyckan
 • Initiala besvär i anslutning till olyckan
 • Kontinuitet i besvärsbilden
 • Konkurrerande besvär

 

Hälsotillståndet före olyckan

Här bedöms om man anses varit kurant före olyckan och om det finns något i det aktuella hälsoläget som anses kunna påverka skadesituationen.

 

Graden av våld eller trauma vid olyckan

Bedömning gäller i det fall som kraften vid olyckstillfället rimligtvis kunnat vara orsaken till de uppkomna besvären. Om man färdas i en bil och den efter olycka skrotas lär det inte vara några tvivel huruvida våldet varit tillräckligt för kroppskada. Det finns undersökningar som visar att även ringa krockvåld kan ge allvarliga kroppsskador. Undersökningar visar att i det fall det nästan inte finns skador på bilen så kan det ge upphov till skador, då den kinetiska energin inte blivit upptagen av deformation, utan givit den acceleration som kan ge upphov till t.ex. nackskador.

 

Initiala besvär i anslutning till olyckan.

Om man direkt i samband med olyckstillfället uppsöker vårdinrättning som i journal dokumenterarsamtliga besvär, så ökar chansen att man kan få ersättning. Ju längre man väntar med dokumentation vid vårdinrättning desto mindre bedömer vi att möjligheterna till ersättning kommer att utges för skadorna. Tyvärr blir skadorna med tiden värre och då är det av yttersta vikt att man kontinuerligt får sina skador dokumenterade. Se mer nedan. Det är även viktigt att i anslutning till olyckan skicka in en skadeanmälan till trafikbolaget där samtliga besvär som uppkom vid olyckan framgår.

 

Kontinuitet i besvärsbilden

Om man har besvär så måste man kontinuerligt besöka vårdinrättningar för att få sina skador fastställda. Om det finns uppehåll i dokumentation är risken att försäkringsbolaget hävdar att besvären avklingat och att besvären är ”nya” och sannolikt kan bero på något annat än olyckan. Det finns exempel på ärenden där den skadade fått starka smärtstillande läkemedel. Detta har inneburit att smärtan hålls under kontroll i ett par månader. När recepten tar slut återkom besvären, Försäkringsbolaget hävdade att det inte var klart mer sannolikt att besvären kom från olyckstillfället är från något annat.

 

Konkurrerande besvär.

Det finns en möjlighet för försäkringsbolagen att hävda att besvären funnits före olyckan och att därför skall ingen eller en reducerad ersättning utgå. Det är mycket vanligt att försäkringsbolagen lyckas hitta journaler som styrker att man t.ex. haft ryggbesvär innan en

Cykelolycka! När får en cyklist ersättning för personskador vid trafikskada? Blogg

Publicerad

När får en cyklist ersättning för personskador vid trafikskada?

Svaret är som alltid. Det beror på.

Om det är ett trafikförsäkringspliktigt fordon inblandat, d.v.s. bil, lastbil, buss, moped etc. ersätts cyklisten från fordonets trafikförsäkring och i det fall cyklisten även har en olycksfallsförsäkring kan ersättning lämnas även från denna. I det fall det inte är ett trafikpliktigt fordon inblandat utgår vanligtvis ersättning bara från cyklistens olycksfallsförsäkring. I det fall cyklisten är på väg till eller från arbetet kan ersättning utgå från Afa i det fall olyckan fastställs som färdolycksfall.

Nyligen beskrevs en olycka i media där en bil kört på en cyklist på en obevakad cykelpassage där Malmö tingsrätt inte dömde bilisten som vållande. Vad gäller försäkringsersättning spelar det ingen roll vem som är vållande. Där emot kan jämkning av beloppen ibland ske ifall t.ex. alkohol, droger eller olika grad av uppståt funnits i händelsen. Vad gäller olyckan i Malmö påverkar sannolikt ej ersättning från försäkringsbolaget i ärendet vem som varit vållande utan full ersättning bör utgå till cyklisten enligt nedan. Däremot kan cyklisten hållas ansvarig för skador som uppstått på bilen.

Ersättningar vid olycka med trafikpliktigt fordon

 • Kostnader
 • Sveda och värk
 • Inkomstförlust
 • Medicinsk invaliditet och ärr (kan ersättas från flera försäkringar)

Ersättning vid olycka utan trafikpliktigt fordon

 • Beror på villkoren men vanligtvis:
 • Kostnader
 • Sveda och värk
 • Medicinsk invaliditet och ärr
 • Inkomstförlust kan delvis lämnas från försäkring som arbetsgivaren kan ha och Afa.

Undersökning nackskada Arbetsskador

Publicerad

Mail från Sandra angående ersättning från Försäkringskassan för undersökning med DMX teknik gällande nackskada

 

Hej Henrik

Jag har tagit kontakt med Specialistklinikken i Danmark & fick tid nu i mars. Jag har länge dragits med svåra nacksmärtor & försäkringskassan hjälper till med ersättning, bara man formulerar sig rätt & tack ❤️Hjärte tack för informationen. Jag ringde försäkringskassan & fick blanketter som jag fyllde i, skrev att jag sedan långtid haft nackproblem samt har svår smärta. Läkare från olika sjukhus samt vårdinrättningar säger att de enl röntgen inte borde finns några skador men konfrontera dem med att i Danmark har de Dynamic röntgen & kan se mkt mkt mera än vad röntgen kan här i Sverige. De är specialister & har hjälpt idrott, sport folk med knä, rygg mm problem. Då man sedan hittat typ stickor i senfästen & även wiplash-skadade har fått hjälp av Specialistklinikken. De är mkt duktiga. Så jag fick igenom mina ansökningar hos försäkringskassan med bifogade journalkopior, sjukintyg till de & sa att om jag ska bli frisk/bättre för komma ut till arbetslivet igen utan starka mediciner & fruktansvärd smärta så måste man gå till botten med problemet & de resurser har inte Sverige.

Bristfällig ersättning för personskada med E-Scooter eller E-cykel Blogg

Publicerad

Vad gäller för försäkring vid personskada me E-scooter?

Under den senaste tiden har s.k. E-Scooters börjat dyka upp i allt fler städer i Sverige.

En intressant fråga är vilka ersättningsregler som gäller vid en olycka med en E-Scoooter eller en el-cykel om inget trafikpliktigt fordon varit inblandat. Skillnaden mellan dessa fordom och en vanlig cykel är att de enklare accelererar och kommer upp i högre hastigheter än en genomsnittlig cyklist. Det innebär förändringar trafikrytmen och E-Scootern framförs tyvärr ofta på trottoarer och torg, i strid med gällande trafikordning. Varken E-Scootern eller el-cykeln är försäkringspliktiga fordon, till skillnad från en t.ex. en moped. Det innebär att ersättning för personskada ej utgår enligt Trafikskadelagen och ingen ersättning utgår om inte försäkring tecknats på frivillig basis.

Vad vi kan utläsa av de användarvillkor som finns tillgängliga tillhandhåller uthyraren ingen ansvarsförsäkring för föraren och tredje part.Vi har begärt men ej fått svar från ett av bolagen.

För försäkringspliktiga fordon t.ex. moped, gäller vid personskada att ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust, medicinsk invaliditet samt ärr kan utgå.

Det finns två huvudområden som bör beaktas. Föraren skadas vi en olycka eller en tredje person skadas genom E-Scooterns framfart.

I det fall som E-Scooterns förare skadas kan ersättning endast utgå från försäkring som tecknats på frivillig basis. Det kan vara en barn och ungdomsförsäkring, olycksfall genom hemförsäkring eller annan olycksfallsförsäkring.

Om tredje person skadas, blir t.ex. påkörd, som ej är vållande, måste denne ha eget försäkringsskydd för att få ersättning. Ersättning kan sannolikt ej lämnas från förarens försäkring. Det som återstår för den skadade är att begära ersättning från föraren personligen och då gäller det att bevisa att föraren varit vårdslös. Om inte föraren accepterar en uppgörelse återstår stämning i domstol.

 

Vår bedömning är att lagstiftningen bör ses över och att El-cyklar och E-Scooters bedöms som trafikförsäkringspliktiga.

Krockat på väg till jobbet. Blogg

Publicerad

På väg till jobbet krockade jag och skadade mig så att jag blev sjukskriven. Vad jag förstår så är det en arbetsskada. Det råder delade meningar om ersättning för inkomstförlust ersätts. Vad gäller? Vad gäller om man kör en el-skoter, sådan som nyligen blivit så populära?

Hej

Din skada definieras som färdolycksfall, dvs skadan inträffade på väg till eller från arbetet med ett trafikpliktigt fordon. Det är viktigt att man inte gjort några avvikelser på resan då det kan bedömas att man inte var på färd till eller från arbetet.  Det finns rättsfall där avbrott i resan gjort, för att handa på ett shoppingcenter på hemvägen, där ersättning för inkomstförlust ej ersatts.

Betonas skall att ersättning för inkomstförlust endast utgår vid händelse med trafikpliktigt fordon. Om man tex cyklar eller går och trillar, utan inblandning av trafikpliktigt fordon utgår ingen ersättning för inkomstförlust, utan ersätts som en arbetsskada enligt gällande regler.

Vad gäller de ny el-skotrarna som du nämner, så är de inte trafikpliktiga, vilket innebär att vid en olycka på fritiden eller på väg till eller från arbetet, utgår ingen ersättning för inkomstförlust. Om man inte har en olycksfallsförsäkring, privat eller via sin arbetsgivare så utgår ingen ersättning överhuvudtaget. Samma ska gäller om man blir påkörd av en el-scooter. Här täcker endast privata försäkringar. Kan fastställas att föraren som kört på dig varit ovarsam kan skadestånd utgå. Det kan vara en lång och komplicerad process där ovissheten är stor gällande utfallet.

Folkets Ombudsbedömning bedömning är att el-cyklar och skoters bör klassas som trafikpliktiga så att ersättning för skadade kan utgå på samma sätt som för en moped. Vi känner till en olycka med dödlig utgång, det kan finnas fler.

Att som oskyddad trafikant färdas i trafiksystemet i drygt 20 km per timme är en olycksrisk.

Ny diagnosmetod för nackskador godkänd av Försäkringskassan. Blogg

Publicerad

Före jul gick vi ut med ett meddelande om att Dynamic W-ray, DMX nu fanns tillgänglig i Scandinavien, närmare bestämt i Danmark.

Vi har nu fått besked från personer där Försäkringskassan godkänner och bekostar undersökningen på Specialistklinikken Rehbild strax söder om Tuborg.

Metoden innebär att den skadade står eller sitter ned, samt rör sig under det att genomlysningen sker. Man kan då se att t.ex. kotorna i nacken inte rör sig på ett normalt sätt. Vid en vanlig röntgen eller magnetröntgen ligger patienten ned och allt ser då normalt ut.

För att få godkännande för undersökningen från försäkringskassan skall din läkare skriva att det är ”medicinskt påkallande” eller annan formulering som styrker behovet av en DMX undersökning.

Specialistklinikken Rehbild finns i City Centret 29, 9530, Støvring, Danmark. www. Specialklinikkenrebild.dk  Tel:+4544610000  En undersökning kostar 2 700 Dkr om man inte får undersökningen ersatt av Försäkringskassan.

https://sv-se.facebook.com/specialklinikkenrebild/

Dr J. Erling Pedersen-Bach genomför för närvarande en klinisk studie för att öka kunskapen i Skandinavien gällande DMX diagnostik. Vi hoppas att en liknande studie snart även genomförs i Sverige.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack