Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet

 

Medicinsk invaliditet uppstår i samband med personskador vid såväl olyckor som sjukdomar. Vi skall nedan reda ut vad det innebär och hur ersättningarna beräknas.

Termen medicinsk invaliditet är vanligt förekommande i försäkringssammanhang. Medicinsk invaliditet innebär att du har nedsatt rörlighet, att du upplever smärta eller har nedsatt styrka. Kort sagt kan alla former av kvarstående besvär, både fysiska och psykiska klassas som medicinsk invaliditet.

Med medicinsk invaliditet menas ”Ett tillstånd med bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen utan hänsyn till yrke och fritidsintressen”. Dina besvär måste alltså vara bestående. Du kan inte få invaliditetsersättning för besvär som är temporära. För att försäkringsbolagen skall vara säkra på att besvären är bestående måste det passera minst ett år från det att skadan uppkom eller att senaste behandling utfördes. Om du genomgått en operation måste du ofta vänta minst ett år från det att operationen genomfördes innan en eventuell medicinsk invaliditet kan fastställas. Detta för att se hur skadan läker. Man kan ej heller få ersättning för för besvär som ej ännu uppstått. Gällande barn och ungdomsförsäkringar vill försäkringsbolagen ibland vänta till att den skadade uppnått vuxen ålder, 18 till 25 år. Det kan naturligtvis kännas påfrestande för den som skadats att behöva vänta så länge på ersättning.

 

Invaliditetsgrad och invaliditetsintyg

Invaliditetsgrad är en procentuell grad som ska motsvara dina besvär. Försäkringsbolagens medicinska rådgivare gör en bedömning om du har medicinsk invaliditet och hur hög invaliditetsgraden är. Baserat på dina sjukjournaler och ett eventuellt invaliditetsintyg kommer rådgivaren att bedöma hur många procent som dina besvär motsvarar i medicinsk invaliditet. Rådgivaren använder också ett så kallat medicinskt tabellverk som riktlinje för att bedöma invaliditetsgraden. I tabellen står till exempel att demens motsvarar 99% medicinsk invaliditet medan ett amputerat pekfinger motsvarar 7%.

Läs mer om gradering av medicinsk invaliditet här.

Här finner du gällande tabellverk avseende sjukdomar och olyckor:

Det är inte alla skador och besvär som ger någon invaliditetsgrad. Man pratar om ”mätbar invaliditet”. Många skadade blir nekade ersättning för medicinsk invaliditet beroende på att försäkringsbolaget bedömer att deras besvär inte uppgår till 1%. 1% är alltså den lägsta medicinska invaliditeten som ersätts. Är dina besvär mindre än 1% kommer du inte få någon ersättning för medicinsk invaliditet.

Ju högre invaliditetsgrad du har, desto högre ersättning får du. Det är därför mycket viktigt att du får en korrekt invaliditetsgrad, annars kommer din ersättning bli fel. Tyvärr gör försäkringsbolagens medicinska rådgivare  bedömningar som ej delas av den som skadats, när det kommer till medicinsk invaliditet. En vanligt förekommande anledning är att alla besvär inte finns med eller är korrekt beskrivna. Det är viktigt då man besöker läkare för att i journal eller vid upprättande av invaliditetsintyg att alla besvär finns med och är korrekt beskrivna. Vi rekommenderar att man alltid inför läkarbesök noggrant skriver ned alla besvär man har samt hur och när de yttrar sig. Smärta beskrivs vanligtvis på en skala från 1 till 10, där 1 är lägst.

Läkaren kan vara stressad eller det kan även vara en läkare som inte tidigare träffat den skadade tidigare och då underlättar en skriven besvärsbeskrivning läkarens arbete. Vi rekommenderar även att man efter besöket läser igenom journalen och invaliditetsintyget för att se att allt finns med samt att det är korrekt beskrivet.

Felaktiga eller ofullständiga underlag resulterar i att du som skadelidande får en allt för låg ersättning.

Vi på Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack