Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Ont i nacken

Smärtor i nacken är en tyvärr ett mycket vanligt besvär. Det drabbar årligen tusentals personer i Sverige. Någon säker statistik finns inte och mörkertalet är sannolikt mycket stort. En siffra som nämns är att ca 30 000 personer varje år drabbas av ont i nacken genom olyckor för vad man kallar whiplash eller pisksnärtincident. Man kan få ont i nacken av olika anledningar.

Ont i nacken efter en Trafikolycka.

Det finns inte många statistiskt säkra undersökningar. En undersökning från 2008 visar att ca 19 000 personer rapporterade att man hade ont i nacken efter en trafikolycka. Sverige har ca 10 miljoner invånare och det betyder att sannolikheten att drabbas av ont i nacken efter trafikolycka är ca 0,002%, eller 2 promille.

Ont i nacken, spontant uppkommen

Ca 80% av befolkningen kommer att få ont i nacken eller ryggen någon gång i livet. Referens: Ont i ryggen, ont i nacken. SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. Box 3657, 103 59 Stockholm 2000. Låt oss anta an tredjedel av dessa får ont i nacken. Medellivslängden uppskattas till 80 år och vi bedömer att nackbesvär sällan uppkommer före 20 års ålder. Vi antar även att antalet nackbesvär är jämt fördelade över åren. Sannolikheten att en individ drabbas av ont i nacken är då 4 promille, vilket är dubbelt så stor som vid en trafikolycka. Detta har försäkringsbolagen tagit fasta på vilket ofta leder till att man bedömer att ont in nacken eller ont i ryggen inte beror på olyckan utan av andra orsaker.

Den slutsatsen är felaktig. Då valet inte är slumpmässigt när vi skall avgöra om en viss person kommer att utveckla nackproblem inom ett år efter en bilolycka. Vi har nämligen att göra med en person som fått ont i nacken med anledning av olyckan, då gäller ett specifikt villkor.

Sannolikheten skall istället jämföras för att den individ, som fick nackbesvär vid olyckan, kommer att drabbas av långvariga nackproblem, med sannolikheten för att nackbesvären uppkommit utan en olycka, utan av andra orsaker, till exempel p.g.a. degenerativa (åldersrelaterade) förändringar

Låt oss beskriva ett scenario
Studie genom jämförelse av betingade sannolikheter.

De som får ont i nacken efter en pisksnärt trauma, de flesta av de skadade, kommer att vara symptom fria helt inom några månader. Whiplashkommissionen hävdar att 5 – 10 % av dessa kommer att få nacksmärtor bestående av bestående karaktär. I detta scenario bedömer vi att 5 % får bestående problem. Av 1 000 individer, som diagnostiseras med ont i nacken efter en pisksnärt incident, kommer 50 att få bestående problem och 950 inte.

Av 1 000 individer, som har varit utsatta för ett whiplashtrauma i en bilolycka utan att få initiala nackbesvär, kommer några att spontant få nackbesvär inom ett år på grund av andra orsaker än olyckan, t.ex. degenerativa förändringar, på samma sätt som en person som inte har varit inblandad i någon olycka. Vi antar att denna sannolikhet är densamma som i föregående exempel, d.v.s. 0,004.

I en population av 1000 individer har vi tidigare konstaterat att sannolikheten är 4 promille att man drabbas av ont i nacken av annan orsak, t.ex. degenerativa förändringar, muskelsjukdomar, infektioner, etc.

I ovan tabell visar en population om 2000 personer som utsatts för en pisksnärt incident. Det visar på att av de 50 som fick besående nacksmärtor så är sannolikheten att de skulle drabbas av nackskador av andra anledningar 50 x 0,004  dvs 0,2 individer att man har bestående besvär, tillskillnad för de 4 i referensgruppen.

Tyvärr är det få som genomför detta räkneexempel utan man nöjer sig med att sannolikheten för att man spontant skall få ont i nacken är 4 promille, d.v.s. dubbelt så stor som att man skulle på bestående men från en trafikolycka.

För en djupare studie i ämnet hänvisar vi till:

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack