Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Skadereglering

När du anmält en skada till ditt försäkringsbolag kommer deras skadereglerare att pröva din rätt till ersättning. Syftet med skaderegleringen är att du som skadat dig skall få den ersättning du har rätt till. Grundtanken med försäkring är att du ska försättas i samma ekonomiska situation som du var innan du drabbades av skadan.

Skaderegleringen ska utföras enligt gällande svensk lag Försäkringsavtalslagen, och följa försäkringsvillkoren. Skaderegleraren kommer att göra sin bedömning av din rätt till ersättning. Notera att detta är deras bedömning och denna bedömning är inte alltid korrekt. Du bör därför vara mycket vaksam på att rätt beslut tas.

Du som skadat dig bör alltid uppsöka sjukvård för att få skadan dokumenterad. Det är också viktigt att du inte låter det gå för lång tid innan du kontaktar oss eller anmäler skadan då din rätt till ersättning kan preskriberas och därmed gå förlorad.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.


De 15 etiska reglerna vid skadehantering

Dessa regler skall alla försäkringsbolag som är anslutna till försäkringsförbundet följa. Detta innefattar bland annat Folksam, Trygg Hansa och Länsförsäkringar. Notera att många försäkringsbolag även har sina egna riktlinjer som de följer.

1. Försäkringsbolaget skall lämna aktiv service och utredningen skall utföras så snabbt som möjligt.

2. Råd och anvisningar skall lämnas om vilka åtgärder som skall vidtagas för att begränsa en skadas verkningar.

3. Kunden skall på ett enkelt och lättfattligt sätt informeras om sina rättigheter och skyldigheter samt om bolagets åtgärder och beslut.

4. Kunden och bolaget skall bidra till en så fullständig utredning som möjligt.

5. Om ett skadeärende fördröjs är det viktigt att upplysa kunden om anledningen. Beror dröjsmålet på kunden, bör han informeras om att den fortsätta handläggningen är beroende av hans åtgärder.

6. Handläggningen skall ske smidigt och med lyhördhet för kundens individuella förhållanden. Gällande sekretessbestämmelser skall iaktas.

7. Om flera försäkringsbolag berörs av samma skada, skall bolagen komma överens om handläggningen så att skaderegleringen inte fördröjs.

8. Skaderegleringen skall vara konsekvent, enhetlig och rättvis.

9. Ersättningen skall bestämmas med tillämpning av gällande rättsregler, försäkringsavtalets bestämmelser och skaderegleringspraxis.

10. Kunden skall ha den ersättning han är berättigad till, även om han på grund av otillräckliga kunskaper om ersättningsregler eller av andra skäl begär mindre.

11. Om det finns anledning anta att kunden inte agerar korrekt skall bolaget sträva efter att skydda samtliga försäkringstagares intressen.

12. Beslut skall motiveras.

13. Det är nödvändigt att inta en fast hållning mot hot och otillbörliga påtryckningar.

14. Om det visar sig att ett ärende blivit felbedömt, skall kunden omedelbart informeras härom och ändring ske snarast.

15. Om ersättning inte lämnas eller om den reduceras, skall bolaget lämna upplysning om de möjligheter till prövning av bolagets beslut som finns. De 15 etiska reglerna Grundläggande principer för skadebehandling (Antagna av försäkringsbranschens Service AB:s styrelse den 27 november 1980)

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack