Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Sveda och värk

Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning för sveda och värk. Om besvären är från en trafikskada är våra tjänster vanligtvis kostnadsfria då fordonets trafikförsäkring ersätter ett juridiskt ombud. Våra juridiska ombud har över 25 års erfarenhet och varje år företräder vi 100-tals personer i trafikskadeärenden. Få hjälp direkt här!

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Vad är sveda och värk?

Den akuta sjukperioden definieras som den tid under vilken ersättning för sveda och värk betalas ut. Ersättning kan erhållas för både psykiska och fysiska skador. Sveda och värk kompenserar för smärta och andra fysiska obehag samt psykiska besvär. Försäkringstagare kan också få ersättning för lidande som uppstår vid olika typer av behandlingar och vård. Däremot täcker inte ersättningen sorger och besvikelser i samband med vården.

För att ha rätt till ersättning för psykiska besvär krävs det att det föreligger en personskada som är medicinskt påvisbar. Den skadade kan styrka detta genom att visa upp journaler och intyg från läkare, psykolog eller kurator, vilka bekräftar att personen drabbats av psykiska besvär som en följd av en skadehändelse.

En försäkringstagare kan uttrycka oro för framtiden, exempelvis genom att oroa sig för risken att få cancer eller att ha smittats av HIV-viruset. Om oron är så stark att den leder till psykiska besvär kan personen få ersättning, under förutsättning att det kan bedömas som en personskada. Skadestånd kan då utbetalas till den som drabbats av en psykisk personskada. Rätten till ersättning gäller även om risken för sjukdom inte förverkligas. Om individen trots allt drabbas av sjukdomen i framtiden kan denne ha rätt till ytterligare ersättning. I sådana fall kan ersättning för sveda och värk beviljas.

Hur bedöms sveda och värk?

Ju större lidande en person upplever, desto högre kan ersättningen bli. Ersättningen är oftast högre vid sjukhusvård jämfört med om du vårdas i hemmet. Ersättning utbetalas under den period som försäkringsbolaget bedömer att den akuta sjuktiden pågår.

Termen ”sveda och värk” kan uppfattas som missvisande eftersom den inte nödvändigtvis ökar proportionellt med smärta. I vissa sammanhang används istället benämningen ”akutersättning”. Det är den period som fastställs för ersättning av psykiskt och fysiskt lidande samt obehag under skadans läkningstid.

Försäkringsbolaget kan erbjuda ersättning för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuk- och behandlingsperioden. Dock ingår inte alltid ersättning för sveda och värk i alla försäkringar, så det är viktigt att kontrollera detta i dina gällande försäkringsvillkor. Däremot ingår sveda och värk alltid vid skador där skadeståndslagen tillämpas, till exempel vid trafikskador och andra typer av ansvarsskador.

När det gäller psykiska besvär måste de vara medicinskt påvisbara för att ersättning ska beviljas. Försäkringsbolaget kan även erbjuda ersättning för oro och ängslan inför framtiden. Däremot utgår ingen ersättning för sorger och besvikelser. Ersättningen syftar snarare till att lindra lidandet än att täcka kostnader, inkomstförlust eller medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Vad innebär den akuta sjuktiden?

Om försäkringsbolaget bedömer att den akuta sjuktiden varar i två månader kommer de att ersätta dig med sveda och värk-ersättning för dessa två månader.

Nivån på ersättningen bestäms enligt tabeller som försäkringsbolagen följer. Du kan hitta beloppen i denna PDF från trafikskadenamnden.se.

Försäkringsbolaget ska bedöma om ersättning ska utgå vid vård på sjukhus, vanligtvis 5 500 kr per månad, och för övrig vård upp till 3 100 kr per månad.

Andra belopp kan vara aktuella, till exempel är ersättningen högre vid vård på intensivvårdsavdelning. Om den akuta sjuktiden bedöms vara längre än ett år reduceras beloppen. Se tabellerna i den angivna PDF:en för mer information.

Rätten till ersättning för sveda och värk kan styrkas genom sjukskrivning eller läkarintyg. Ersättningen är skattefri, och den medicinske rådgivaren ska beakta typ av skada, vårdform och smärtgrad vid behandling.

En läkare kan fastställa den akuta sjuktidens längd. Försäkringsbolagen konsulterar ofta sina medicinska rådgivare som, baserat på medicinska journaler och andra underlag, genomför bedömningen. I alla bedömningar är sambandet mellan skadehändelsen och de uppkomna besvären avgörande och ingår i den medicinske rådgivarens bedömning.

Om jag inte är nöjd med ersättningen för sveda och värk?

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning kan de genomföra en omprövning. Om det fortfarande inte leder till en tillfredsställande lösning kan Trafikskadenämnden pröva ärendet som nästa instans, även om det enligt vår erfarenhet är ovanligt.

Vi på Folkets Ombud arbetar med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi kan assistera dig.

Nedan en mer grundläggande beskrivning gällande sveda och värk

Få ersättning för sveda och värk – hur går det till?

Ersättning för sveda och värk kan ses som ett ”plåster på såren”. Det finns inga fasta summor, utan varje skadehändelse bedöms individuellt. Ersättning ges under den akuta sjuktiden, och bolaget bestämmer nivån baserat på Trafikskadenämndens hjälptabell. Ersättningen är skattefri och betalas ofta ut som ett engångsbelopp, men försäkringsbolaget kan lämna ett förskott om den akuta sjuktiden riskerar att bli lång.

Ersättningstiden är inte förutbestämd, men en akut sjuktid längre än två år är ovanlig. Fysiska och psykiska skador behandlas olika, och vid svåra skador kan den akuta sjuktiden förlängas. Vid psykiskt lidande kan en medicinsk rådgivare inom psykiatri behöva bedöma om den akuta sjuktiden ska förlängas efter ett år samt utreda om invaliditetsgrad ska fastställas eller om det psykiska lidandet har läkt.

Ersättningar över 100 000 kronor är ovanliga, men det finns ingen gräns för varken den akuta sjuktiden eller ersättningens storlek.

Vad är en personskada?

Personskador uppstår vid oförutsedda händelser och kan omfattas av olika försäkringar, såsom trafik-, ansvars- eller patientförsäkringar. Ersättning för personskador kan innefatta kostnader, sveda och värk samt medicinsk invaliditet.

Kostnader täcker utgifter relaterade till skadan, medan medicinsk invaliditet avser permanenta skador eller inkomstnedsättningar. Invaliditet fastställs vanligtvis minst ett år efter skadehändelsen, men kan fastställas tidigare vid allvarliga skador.

Ersättning för sveda och värk betalas ut snabbt efter att den akuta sjuktiden fastställts, och ges som ett engångsbelopp. Invaliditetstid och akut sjuktid kan inte pågå samtidigt.

Ibland kan sveda och värk ersättas direkt vid allvarliga skador som leder till omedelbar invaliditet, såsom förlamning eller synförlust. Ersättning för psykiska besvär till följd av en olyckshändelse betalas också ut som sveda och värk.

Får man ersättning för sveda och värk vid whiplashskador?

Nackskador är vanliga i Sverige och kallas även whiplashskada, WAD eller nackdistorsion. Mer än hälften av ärendena hos Trafikskadenämnden involverar nackskador. Cirka 90% av dessa läker utan bestående men.

Akut sjuktid för whiplashskador varierar från ingen tid alls till några veckor. Ibland kan det vara längre, upp till tre till fyra månader eller mer. Vid nackskador bedöms sambandet mellan skadehändelsen och eventuell nedsättning av arbetsförmågan.

Ersättning för sveda och värk?

Lagen reglerar inte ersättning för sveda och värk, men Trafikskadenämnden har en hjälptabell som försäkringsbolag använder. Domstolar är inte bundna av tabellen, men den har stor betydelse vid tvister. Beloppen är indexreglerade och anpassas efter år.

Enligt tabellen för skadeärenden efter 2024 får den skadade 3 100 kr/mån vid vård utanför sjukhus under det första året, sedan sänks beloppet till 2 000 kronor per månad. Vid sjukhusvård är ersättningen 5 500 kr per månad det första året, sedan sänks den. Vid svåra skador kan den skadade få 7 300 kr/månad.

Beloppen kan höjas vid särskilda omständigheter, som intensivvård eller svår smärta. Under icke akut sjuktid kan den skadade få 225 kr per behandlingstillfälle med hög smärta. Trafikskadenämnden kan fastställa högre ersättning i vissa fall, beroende på skadades ålder, påfrestningar eller skadans art.

Hur beräknas ersättningen för sveda och värk?

Det är viktigt att bedöma den akuta sjuktiden, vilket oftast kräver medicinska underlag som sjukskrivningsintyg och läkarjournaler. Därför bör den skadade söka vård snabbt efter en skada. Ibland kan den skadades egen redogörelse räcka för försäkringsbolagen. De konsulterar medicinska rådgivare för att bedöma den akuta sjuktiden.

Om den skadade inte accepterar bolagets bedömning, kallas ytterligare en medicinsk rådgivare. Om det inte finns risk för medicinsk invaliditet kan skaderegleraren fastställa den akuta sjuktiden och besluta om rätt till ersättning för sveda och värk.

Akut sjuktid måste fastställas i alla skadefall och är den viktigaste faktorn för ersättningens storlek. Andra faktorer inkluderar typ av skada, lidandets intensitet, behandlingens svårighetsgrad och sjukhustidens längd.

Om den skadade blir sjukskriven igen på grund av besvär relaterade till skadefallet, har de rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk, oberoende av ålder, kön eller yrke.

Ersättning för sveda och värk varierar oftast mellan 500 och 100 000 kronor.

När får man ersättning för sveda och värk?

I skadeståndssammanhang avser den akuta sjuktiden inte sjukskrivningstiden enligt Försäkringskassans regler. Den anses upphöra när akut behandling avslutas, läkning sker eller det medicinska tillståndet blir stationärt. För att få ersättning för sveda och värk kan sjukskrivningsintyg eller andra journaler/läkarintyg användas. Försäkringsbolag beräknar ersättningen utifrån den akuta sjuktiden, vilket innebär att ersättningen halveras om någon är sjukskriven till hälften.

I vissa fall fortsätter den akuta sjuktiden även om försäkringstagaren återvänt till arbetet. Den skadade kan ha rätt till ytterligare ersättning om hen behövt vara sjukskriven längre. Personer med psykiska besvär kan gynnas av att återvända till arbetet och undvika sjukskrivning, då långvarig sjukskrivning inte främjar snabb återhämtning.

Om den skadade inte återhämtar sig och skadan blir livsvarig, leder det till livslång arbetsoförmåga fram till pension. Detta ska inte förväxlas med den akuta sjuktiden. När den övergår till invaliditetstid får den skadade permanenta men. Försäkringsbolagens medicinska rådgivare bedömer när den akuta sjuktiden upphör och invaliditetstid börjar. Ersättning för sveda och värk betalas inte under invaliditetstiden.

Ersättning för permanenta skador, både psykiska och fysiska, kallas lyte och men.

För personer som inte arbetar och därför inte kan bli sjukskrivna, som barn eller pensionärer, måste en medicinsk rådgivare uppskatta den akuta sjuktiden på ett annorlunda sätt.

Present till patient inom sveda och värk

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack