Sveda och värk

Sveda och värk

Sveda och värk är en ersättning som lämnas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuk- och behandlingsperioden. Det är inte alla försäkringar som lämnar ersättning för sveda och värk utan du behöver kontrollera detta i dina gällande försäkringsvillkor. Sveda och värk ingår däremot alltid vid skador då skadeståndslagen tillämpas. Detta gäller exempelvis vid trafikskador och andra typer av ansvarsskador.

Hur bestäms min ersättning?

Ju större lidande desto högre blir sveda och värk ersättningen. Har du till exempel varit inlagd på sjukhus kommer din sveda och värk ersättning vara högre än om du inte varit inlagd. Du får ersättning för sveda och värk under den perioden som försäkringsbolaget bedömer att den akuta sjuktiden pågått.

Benämningen sveda och värk kan uppfattas som missvisande. Det är inte så att man får mer ersättning ju mer ont man har, utan den är knuten till var och tiden man vårdas. Ersättningen är vad man benämner en ideell ersättning för psykiskt och fysiskt lidande och obehag under skadans läkningstid, som även benämns akut sjuktid.

Vad gäller de psykiska besvären så måste de vara medicinskt påvisbara för att ersättning skall utgå. Ersättning kan även lämnas för oro och ängslan inför framtiden. För sorger och besvikelser utgår ingen ersättning. Ersättning är mer som plåster på såren ersättning än t.ex. ersättning för kostnader, inkomstförlust eller medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Bedömer försäkringsbolaget att den akuta sjuktiden varat i två månader så kommer försäkringsbolaget att ersätta dig med sveda och värk ersättning för två månader.

Nivån på ersättningen bestäms enligt tabellverk som försäkringsbolagen följer. Beloppen finner du på: https://www.trafikskadenamnden.se/siteassets/2.-skadereglering/tabeller/ovriga-tabeller/bilaga-1.1-sveda-och-vark.pdf

Generellt gäller att ersättning vid vård på sjukhus är 4 500 kr per månad och vård i hemmet ersätts med  2 500 kr per månad. Tiden för ersättningen bedöms vanligtvis av läkare.

Ersättningen grundas på bland annat typ av skada, vårdform och smärtgrad vid behandling. Ibland krävs det att du varit sjukskriven för att du ska få ersättning för sveda och värk. Ersättningen är skattefri.

Längden för tiden som sveda och värk utbetalas bestäms av läkare. Försäkringsbolagen konsulterar ofta sina medicinska rådgivare som utifrån medicinska journaler och andra underlag genomför bedömningen.  Som i alla bedömningar är sambandandet mellan skadehändelsen och de uppkomna besvären avgörande och är en del av medicinske rådgivarens bedömning.

Om den skadade inte accepterar bedömningen kan en begäran för omprövning göras, även kallas second opinion. Ärendet kan även prövas i Trafikskadenämnden, men det är enligt vår uppfattning ovanligt.

Vi på Folkets Ombud arbetar med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack