Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Sveda och värk

Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning för sveda och värk. Om besvären är från en trafikskada är våra tjänster vanligtvis kostnadsfria då fordonets trafikförsäkring ersätter ett juridiskt ombud. Våra juridiska ombud har över 25 års erfarenhet och varje år företräder vi 100-tals personer i trafikskadeärenden. Få hjälp direkt här!

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Vad är sveda och värk?

Den akuta sjuktiden är definitionen för den tid för vilken sveda och värk utbetalas. Man kan få ersättning för psykiska och fysiska skador. Sveda och värk ersätter smärta och andra fysiska obehag, såväl som psykiska besvär. Lidande som en försäkringstagare drabbas av vid olika slags behandlingar och vård kan också ersättas av som sveda och värk. Det som dock inte ersätts vid vård är sorger och besvikelser. 

För att få rätt till ersättning för psykiska besvär krävs det att det är en personskada, något som är medicinskt påvisbart. Genom att uppvisa journaler och intyg från läkare, psykolog alternativt kurator kan den skadade styrka att denne faktiskt drabbats av en personskada; psykiska besvär som följd av en skadehändelse. 

En oro för framtiden kan vara att den skadedrabbade personen uttrycker oro över risken att få cancer eller ha smittats av HIV viruset. Om oron är så stark att den lett till psykiska besvär kan en försäkringstagare få ersättning, förutsatt att det kan bedömas som en personskada. Skadestånd kan då betalas ut till den som fått en psykisk personskada. Rätten till ersättning gäller även om risken för sjukdom inte förverkligas. Skulle individen ändå drabbas av sjukdomen i framtiden kan denne ha rätt till ytterligare ersättning. Vid dessa fall får ersättning för sveda och värk lämnas. 

Hur bedöms sveda och värk?

Ju större lidande desto högre kan ersättningen bli. Ersättningen är högre vid sjukhusvård, än om du t.ex. vårdas i hemmet. Du får ersättning under den perioden som försäkringsbolaget bedömer att den akuta sjuktiden pågått.

Benämningen sveda och värk är lätt att uppfatta som missvisande. Den utgår inte till högre grad ju mer ont man har. I vissa sammanhang används benämningen akutersättning istället. Det är den tid som fastställer där ersättningen för psykiskt, fysiskt lidande och obehag under skadans läkningstid, för vilken ersättningen utbetalas.

Försäkringsbolaget kan lämna ersättning  för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuk- och behandlingsperioden. Det är inte alla försäkringar som lämnar ersättning utan du behöver kontrollera detta i dina gällande försäkringsvillkor. Sveda och värk ingår däremot alltid vid skador då skadeståndslagen tillämpas. Detta gäller exempelvis vid trafikskador och andra typer av ansvarsskador.

Vad gäller de psykiska besvären skall de vara medicinskt påvisbara för att ersättning skall utgå. Försäkringsbolaget  kan även lämna ersättning för oro och ängslan inför framtiden. För sorger och besvikelser utgår ingen ersättning. Ersättning är mer som plåster på såren än för ersättning för kostnader, inkomstförlust eller medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Vad är akut sjuktid?

Om försäkringsbolaget  bedömer att den akuta sjuktiden till två månader, så kommer försäkringsbolaget att ersätta dig med sveda och värk ersättning för två månader.

Nivån på ersättningen bestäms enligt tabellverk som försäkringsbolagen följer. Beloppen finner du i denna PDF från trafikskadenamnden.se.

Försäkringsbolaget ska bedöma om ersättning ska utgå vid vård på sjukhus till 4 600 kr per månad och för övrig vård 2 600 kr per månad.

Andra belopp kan göras gällande, t.ex. är ersättningen högre vid vård på intensivvårdsavdelning. Om den akuta sjuktiden bedöms längre än ett år reduceras beloppen. Se tabellerna ovan för ytterligare information.

Genom sjukskrivning eller läkarintyg kan styrkas rätt till ersättning för sveda och värk. Ersättningen är skattefri och den medicinske rådgivaren skall se till typ av skada, vårdform och smärtgrad vid behandling.

En läkare kan bestämma den akuta sjuktidens längd. Försäkringsbolagen konsulterar ofta sina medicinska rådgivare som utifrån medicinska journaler och andra underlag genomför bedömningen.  Som i alla bedömningar är sambandet mellan skadehändelsen och de uppkomna besvären avgörande och är en del av medicinske rådgivarens bedömning.

Om jag inte är nöjd med ersättningen för sveda och värk?

Försäkringsbolaget kan genomföra en omprövning i det fall man ej är nöjd med bedömningen. Trafikskadenämnden kan som nästa instans pröva ärendet, men vilket enligt vår uppfattning är ovanligt.

Vi på Folkets Ombud arbetar med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

Nedan en mer grundläggande beskrivning gällande sveda och värk

Hur får man ersättning för sveda och värk?

Ersättning för sveda och värk kan man också kalla för ”plåster på såren”. Det finns inte förutbestämda summor när det gäller denna typ av ersättning, utan det görs en individuell bedömning vid varje skadehändelse. Man får ersättning för den akuta sjuktiden. Bolaget bestämmer ersättningsnivå utifrån Trafikskadenämndens hjälptabell. Grundsatsen för ersättning av sveda och värk får bestämmas schablonmässigt. 

Ersättning för sveda och värk är skattefri och betalas oftast ut som ett utgångsbelopp. Misstänker man att den akuta sjuktiden riskerar att bli lång brukar försäkringsbolaget lämna ut ett förskott. 

Tid för ersättning av sveda och värk är inte förutbestämt, varken enligt lagtext, nämndernas praxis eller i rättsfall. Däremot är det inte vanligt med en akut sjuktid på längre än två år. Fysiska skador skiljer sig här från psykiska sådana. Till exempel kan man vid svåra brännskador som kräver ett antal operationer få den akuta sjuktiden förlängd och förnyad vid nya behandlingstillfällen. Även här får bolagets medicinska rådgivare bedöma längden av den akuta sjuktiden. 

Men vid psykiskt lidande behöver skaderegleraren efter ett års akut sjuktid ta hjälp av en medicinsk rådgivare inom psykiatri utreda och bedöma om den akuta sjuktiden ska förlängas. I samband med detta utreder man även om invaliditetsgrad ska fastställas eller huruvida det psykiska lidandet har läkt. 

Det är inte vanligt att ersättning för sveda och värk betalas ut med över 100 000 kronor, men man har inte någon gräns för hur lång den akuta sjuktiden ska vara. Det finns inte heller någon gräns för hur stor ersättning som kan betalas. 

Vad är en personskada?

En personskada innebär att man drabbats av en skada som följd av en olyckshändelse, något som inte kunna förutspåtts. Ersättningen ingår i flera försäkringar. Om det inte gäller en trafikskada framgår rätten till ersättning från de villkor som finns i försäkringens villkor.  Vid en personskada i samband med ett fordon gäller trafikskadelagen och man har trafikförsäkringen till hjälp. Ansvarsförsäkring är något som gäller vid de fall man kan anses skyldig vid en olyckshändelse eller om man drabbats av något där man står som ansvarig för händelsen. Det finns patientförsäkringar, läkemedelsförsäkringar och TFA/TFA-KL samt PSA-avtalet. Vid händelse av att en skadad försäkringstagare inte blir nöjd med ersättningen som försäkringsbolaget erbjuder vid en olyckshändelse kan de få detta prövat i en nämnd eller domstol. 

Ersättning för en personskada kan betalas ut av flera olika försäkringar om det finns flera stycken tecknade av en försäkringstagare vid olyckstillfället. 

En personförsäkring täcker kostnader, sveda och värk samt invaliditet. 

Kostnader ska täcka en persons utgifter i samband med en försäkringshändelse. Med kostnader menar man utgifter som uppstått vid skadetillfället, så som besök hos sjukvård eller skadad egendom.

Med medicinsk invaliditet anses en permanent skada eller en arbetsoförmåga som leder till en nedsättning av inkomst för en arbetsför person. Alla kan ha rätt till ersättning. För barn och pensionärer görs specifika uträkningar, då beloppen räknas upp om man är ung och räknas ned i det fall man är äldre. Medicinsk invaliditet brukar oftast fastställas efter minst ett år efter en skadehändelse. Men det kan vid vissa fall fastställas i ett tidigt skede, vid till exempel förlust av en lem. 

Ersättning för sveda och värk betalas ut relativt snabbt efter ett skadetillfälle, så snart som en akut sjuktid är fastställd. 

Invaliditetstid och akut sjuktid kan inte pågå parallellt då invaliditetstid fastställs efter den akuta sjuktiden. Sveda och värk betalas ut vid ett tillfälle i form av ett engångsbelopp.

Vid vissa tillfällen kan ersättning för sveda och värk lämnas i de fall där invaliditeten fastställs omedelbart efter ett skadetillfälle. Skador där invaliditeten fastställs vid riktigt svåra skador är tillfällen där en försäkringstagare blir förlamad eller förlorar synen som en följd av incidenten. Den svåra fysiska skada som sker direkt efter en olyckshändelse kan drabba en individ så att det leder till psykiska besvär under en viss tid, kort såväl som lång. Ersättningen för de psykiska besvären till följd av en olyckshändelse ska då betalas ut som sveda och värk. 

Får man ersättning för sveda och värk vid whiplashskador?

I Sverige är nackskador den typ av skada som förekommer ofta vid olyckshändelser. Man kallar även dessa skador för whiplashskada, WAD och nackdistorsion. Mer än hälften av de ärenden som inkommer till Trafikskadenämnden får diagnosen nackskada eller liknande. Antalet är ännu högre när det gäller trafikskadeförsäkringen. Man uppskattar att ungefär 90 procent av nackskadorna läker utan att individen får bestående men. 

När det gäller whiplashskador brukar den akuta sjuktiden variera mellan ingen tid alls till några få veckor. Det kan ibland ske att den akuta sjuktiden varar längre när besvären blir mer bestående. Här är det vanligt med akut sjuktid på ungefär tre till fyra månader, vid vissa fall varar de under ännu längre tidsperioder. 

Vid nackskador görs en bedömning kring huruvida nackskadan har ett samband mellan skadehändelsen. Man behöver även utreda om besvären leder till nedsättning av arbetsförmåga. 

Ersättning för sveda och värk?

Lagen reglerar inte hur en ersättning ska räknas ut när det gäller sveda och värk. Trafikskadenämnden har tagit fram en hjälptabell för sveda och verk, något som försäkringsbolagen har tillgång till. Dessa tabeller används inte bara i fall där olyckshändelser sker i trafiken utan rent generellt när vid personskadereglering. Eftersom lagen inte reglerar dessa tabeller är inte domstolen bundna att följa dem, men de har stor betydelse vid tvister när det ska beslutas kring en skada. Det har skett att Högsta domstolen inte utgått efter tabellen utan dömt ut ett skäligt skadestånd.

Beloppen i tabellen är indexreglerade, det innebär att de omarbetas för att vara aktuella.

Enligt tabellen för sveda och värk när det kommer till skadeärenden som beslutats efter 2020 har den skadade rätt till 2600 kronor per månad. Detta gäller den som vårdas utanför sjukhus, t.ex. i hemmet under ett års tid. Därefter sänks beloppet till 1300 kronor per månad. 

Skulle den skadade behöva vara inlagd på sjukhuset för att få vård har de rätt till en högre ersättning på ungefär 4600 kronor i månaden. Det högre beloppet gäller också under ett års tid. Därefter sänks även detta belopp.

Försäkringstagare som drabbats av riktigt svåra skador har rätt till ett ännu högre belopp om de vistas på sjukhus. De har då rätt till 5500 kronor i månaden under det första halvåret efter olyckshändelsen. Definitionen av en riktigt svår psykisk eller fysisk skada finns att hämta i hjälptabellen. På senare tid har dessa belopp inte justerats. 

Tabellen indikerar att beloppet kan höjas i undantagsfall, om det finns särskilda omständigheter. En person som får vård på en intensivvårdsavdelning har rätt till 50 procents höjning av grundbeloppet. Svår smärta och svårt psykiskt lidande berättigar till en höjning mellan 10 och 40 procent. 

Under icke akut sjuktid kan den skadade få 225 kronor per enskilt behandlingstillfälle om det innefattar hög smärta. 

Det har hänt att Trafikskadenämnden fastställt en högre ersättning än det som står i tabellen. Detta har skett under särskilda omständigheter. Vissa av dessa omständigheter har varit den skadades ålder, fysiska eller psykiska påfrestningar eller skadans art under den akuta sjuktiden. 

Hur beräknas ersättningen för sveda och värk?

Man behöver bedöma hur lång den akuta sjuktiden kommer att vara. Till detta krävs i allmänhet medicinska underlag som sjukskrivningsintyg och journaler skrivna av läkare. Därför är det viktigt att den som drabbats av en skadehändelse söker upp en vårdenhet så snart som en skada skett. I vissa fall kan den skadades egen redogörelse över besvären räcka som underlag för bolagen. Försäkringsbolagen anlitar medicinska rådgivare som konsulteras innan den akuta sjuktidens längd bedöms. De har tillgång till läkare som jobbar inom de olika medicinska områdena och är oftast mycket erfarna och har genomgått utbildning inom försäkringsmedicin. 

Om man som skadad inte accepterar bolagets bedömning kallas en ytterligare medicinsk rådgivare för en andra bedömning. I de fall då det inte finns en risk för medicinsk invaliditet kan skaderegleraren själv fastställa den akuta sjuktiden och besluta kring ersättningen för sveda och värk. 

I alla skadefall måste en akut sjuktid fastställas. Tiden är den viktigaste faktorn när man bestämmer storleken på ersättningen. Andra faktorer som man tar hänsyn till är bland annat skadans art, lidandets intensitet, behandlingens svårighetsgrad, sjukhustidens längd. 

Skulle den skadade bli sjukskriven igen på grund av sina besvär efter att det aktuella skadefallet, t.ex. för ny behandling, har denne rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk. Här tar man inte hänsyn till den skadades ålder, kön eller yrke när ersättningens storlek bestäms. 

Ersättning för sveda och värk brukar ligga på minimalt 500 kronor och som högst 100 000 kronor. 

När får man ersättning för sveda och värk?

När man pratar om den akuta sjuktiden i skadeståndssammanhang menar man inte sjukskrivningstiden enligt Försäkringskassans regler. Man anser att den akuta sjuktiden upphört när den akuta behandlingen avslutats, när läkning har skett eller när det medicinska tillståndet blivit stationärt. För att få rätt till ersättning för sveda och värk, kan det med fördel styrkas med sjukskrivningsintyg eller annan journal eller läkarintyg. Bolagen beräknar storleken på ersättningen utefter den akuta sjuktiden. Med det menas att ersättningen för sveda och värk halveras om en person är sjukskriven till hälften. 

Det kan däremot finnas fall då den akuta sjuktiden pågår trots att en försäkringstagare återgått till arbetet. Den skadade kan ha rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk om denne hade behövt vara sjukskriven längre. Personer som drabbas av psykiska besvär kan gynnas mer av att återgå till arbetet, därför är det lämpligt att undvika sjukskrivning. Detta ur ett behandlingsperspektiv, långvarig sjukskrivning bidrar inte till en snabb återhämtning när det gäller psykiska besvär. 

Ibland återhämtar inte den skadade sig och skadan blir livsvarig, likaså besvären. Detta orsakar en livslång arbetsoförmåga, ända till pensionsåldern. Detta tillstånd ska inte förväxlas med den akuta sjuktiden. När den akuta sjuktiden upphör och tillståndet blivit mer permanent övergår det till invaliditetstid, som innebär att den skadedrabbade får men som är permanenta. Beslutet kring detta tar de medicinska rådgivarna på försäkringsbolaget. De bedömer när den akuta sjuktiden upphör och en invaliditetstid börjar. När den akuta sjuktiden är över och invaliditetstid börjar betalas ingen ersättning för sveda och värk. 

Ersättning för permanenta skador, såväl psykiska och fysiska kallas lyte och men. 

De medicinska rådgivarna får räkna på ett annorlunda sätt när det gäller personer som inte arbetar och därför inte kan bli sjukskrivna, till exempel barn eller pensionärer. Där får man uppskatta hur lång tid den akuta sjuktiden kommer pågå.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack