Avtalsvillkor

1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER

1.1 Med “Ombudet” avses Svenska Folkets Ombud AB, org. nr. 556871-1526.

1.2 Med “Kunden” avses den fysiska person som inkommit med undertecknad fullmakt enligt p. 2.2.

1.3 Med ”Motpart” avses berörda försäkringsbolag samt Brottsoffermyndigheten och andra motparter som mot vilka Kunden, med Ombudets biträde ska kräva ersättning från.

1.4 Med “Skadeärende” avses det Skadeärende som anges på fullmakten enligt p. 2.2.

1.5 Med ”Försäkringsersättningen” avses den ersättning, inklusive dröjsmålsränta som Kunden erhåller från Motpart i Skadeärendet.

1.6 Med ”Uppdraget” avses vad som anges under p. 2.1.

1.7 Genom att Kunden undertecknar fullmakt enligt p. 1.2 godkänner Kunden dessa avtalsvillkor som avtalsinnehåll parterna emellan (tillsammans med de avtalsvillkor som följer av fullmakten nedan benämnt ”Avtalet”). Kunden godkänner därmed att Ombudet företräder Kunden i Skadeärendet på de villkor som framgår av Avtalet.

2 UPPDRAGET

2.1 Uppdraget innebär att Ombudet från Motpart söker Kundens Försäkringsersättning för Skadeärendet. Uppdraget innefattar exempelvis att inkomma med ersättningsanspråk, vid behov begära ut underlag samt sköta kontakten med Motpart. Ombudet har rätt att avsluta sitt uppdrag som ombud i Skadeärendet om Ombudet under Skadeärendets handläggning gör den bedömningen att möjligheterna till framgång i Skadeärendet är begränsade. Om Ombudet sålunda avträder som Ombud äger Ombudet det oaktat rätt till avtalad ersättning för den ersättning som kan komma att utges från Motpart för arbete utfört av Ombudet fram till det att Ombudet avträdde. Detta gäller även om ersättningen utbetalas av Motparten efter det att Ombudet avträtt. Ombudet har inte skyldighet att överklaga Motparts beslut om ersättning eller att driva process i domstol. Ombudet företräder inte Kunden gentemot Försäkringskassa, Arbetsförmedling i Förvaltningsrätt.

2.2 Särskild fullmakt ska tecknas för Ombudet av Kunden. Fullmakt skickas av Ombudet till Kunden och ska innehålla namn, personnummer, Skadeärende, den övriga information som framgår av fullmakten samt Kundens underskrift.

3 AVTALETS GILTIGHET

3.1 Detta Avtal träder i kraft från och med den dag undertecknad fullmakt kommit Ombudet tillhanda. Avtalet är giltigt till dess att det upphör att gälla enligt p. 3.2 nedan.

3.2 Detta Avtal upphör att gälla:

i. om Kunden nekas ersättning av samtliga Motparter och parterna kommer överens om att inte överklaga beslutet alternativt Ombudet meddelar att det avträder som ombud.

ii. om Ombudet säger upp Avtalet genom att avsluta ärendet p.g.a. att Kunden bryter mot avtalspunkterna 4.1- 4.3. Om Ombudet på Kundens initiativ godkänner en förtida uppsägning av Avtalet alternativt om kunden bryter mot avtalspunkterna 4.1- 4.3 , debiteras Kunden enligt vid var tid gällande rättshjälpstaxa för nedlagt arbete.

iii. när samtliga Försäkringsersättningar som Kunden har rätt till i Skadeärendet har utbetalats från samtliga ansvariga Motparter och arvode samt startkostnad enligt p. 5 nedan är slutligt reglerat. Om Kunden avslutar Avtal utan att grund därför föreligger debiteras Kunden för utfört arbete enligt vid var tid gällande rättshjälpstaxa.

4 KUNDENS SKYLDIGHETER

4.1 Kunden ska för Uppdragets utförande utan dröjsmål tillhandahålla fullständig och korrekt information som begärs av Ombudet.

4.2 Kunden ska omgående informera Ombudet om eventuella ändringar som har betydelse för Ombudets genomförande av Uppdraget, såsom ändring av Skadeärendet, person- och kontaktuppgifter, nya medicinska och andra utlåtanden etc.

4.3 Kunden är ansvarig för skada som orsakas Ombudet på grund av att Kunden lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Om anspråk med anledning därav riktas mot Ombudet från tredje man ska Kunden ersätta Ombudet för den skada som Ombudet kan förpliktas utge eller åsamkas i samband med utförandet av Uppdraget samt ersätta Ombudet för arbete och kostnader inklusive rättegångs-kostnader i anledning av mot Ombudet framförda anspråk. Vad avser arvode tillämpas vid var tid gällande rättshjälpstaxa.

5 ARVODE

5.1 Vid trafikskadeärenden utgår inget arvode och ej heller någon procent av ersättningar som utbetalas, i de fall och till den utsträckning som trafikförsäkringen ersätter Ombudets kostnad. Ombudet håller Kunden informerad om huruvida trafikförsäkringen betalar ombudskostnaden och till vilken omfattning.  Om trafikförsäkringen inte ersätter ombudskostnaden och Kunden med anledning därav väljer att inte anlita Ombudet debiteras ingen avgift för initialt nedlagt arbete.

I övriga ärenden debiteras en start och granskningskostnad om minimum 1 500 beroende på ärendets status, innan ärendet påbörjas oavsett om Försäkringsersättning kommer utges eller ej, samt ett arvode om 17,5 % (inkl. moms) av den Försäkringsersättning som utbetalts som ett resultat av Folkets Ombuds arbete.

Betalningsvillkoren för startfakturan är tio (10) dagar från fakturadatum. Om fakturan inte betalats har Ombudet rätt att påföra påminnelseavgift. Om fordrantrots påminnelse inte betalas har Ombudet rätt att debitera lagstadgade kravavgifter samt en årlig dröjsmålsränta om 15 %.  

5.2 Om annat arvode gäller anges detta i fullmakten enligt p. 2.2, eller tillhörande informationsbrev.

5.3 Vid överklagan kan särskilt arvode komma att tillämpas. Detta ska då uttryckligen informeras och avtalas mellan Ombudet och Kunden.

5.4 På grund av omställningstider rapporterar ombudet en tidsåtgång om minst 15 minuter vid varje enskild händelseenligt den tidskostnadsnorm som gäller för det aktuella Skadeärendet enligt Avtalet mellan Kunden och Ombudet.

6 BETALNING

6.1 Vid personskador i följd av trafik och försäkringar där trafikförsäkringsbolaget ersätter ombudskostnader betalas ersättningarna direkt till klient som även anges på fullmakt. För övriga försäkringar utbetalas försäkringsersättningen genom insättning på Ombudets klientmedelskonto, vilket anges på fullmakten. Försäkringsersättningen, exklusive Ombudets arvode enligt p. 5.1 i detta avtal, utbetalas därefter till Kundens angivna bankkonto. Ombudet är skyldigt att följa Lag (1944:181) om redovisningsmedel. Om Kunden utan att grund därtill föreligger iakttar åtgärder för att Motparten ska betala Försäkringsersättningen direkt till Kunden ska Kunden till Ombudet, utöver ersättning enligt punkt 5, utge ett ytterligare belopp om fem (5) procent av Försäkringsersättningen.

6.2 Om Försäkringsersättningen av Motparten istället utbetalas direkt till Kunden skall Ombudet fakturera Kunden. Vid försenad betalning får Ombudet påföra Kunden en påminnelseavgift om 60 (sextio) kronor och dröjsmålsränta om 15 (femton) procent/år. Ombudet har också rätt att löpande fakturera Kunden i de fall timarvode tillämpas. Om fordran inte betalas trots påminnelse har Ombudet rätt att dels omedelbart avträda som ombud, dels att fakturera lagstadgade kravavgifter. All fakturering sker med betalningsvillkor tio (10) dagar från fakturadatum.

7 ANSVARSBEGRÄNSNING

7.1 Ombudet ansvarar, med nedan angivna begränsningar, gentemot Kunden enbart för direkt skada som vållats Kunden på grund av vårdslöshet av Ombudet. Skadeståndsansvaret är begränsat till ett belopp maximalt motsvarande två (2) prisbasbelopp. Ombudet är inte i något fall ansvarigt för skada som beror på att Kunden lämnat oriktiga, bristande, eller felaktiga uppgifter eller undanhållit information som har betydelse för Uppdragets fullföljande.

7.2 Kunden har inte rätt till skadestånd eller annan ersättning om denne inte skriftligen framställt krav därom utan dröjsmål och senast inom tre (3) månader från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts, dock senast inom ett (1) år från skadans uppkomst.

7.3 Ombudet ansvarar inte för om Kunden får Försäkringsersättning eller inte från Motparten. Ombudet ansvarar inte heller för Försäkringsersättningens storlek.

7.4 Ombudet är inte ansvarigt för skada som uppstått till följd av omständighet utanför Ombudets kontroll som Ombudet inte rimligen hade kunnat förutse eller undvika, såsom, men inte begränsat till krig, terroristhändelse eller liknande händelse, attack mot datorsystem eller datorprogram, eldsvåda, epidemi eller liknande, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, lag eller annan myndighetsföreskrift, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet, eller annat av Ombudet icke vållat förhållande som inverkat på Uppdragets fullgörande och/eller utfall.

8 PERSONUPPGIFTER

8.1 För att Ombudet ska kunna fullgöra Uppdraget behöver Ombudet lagra Kundens personuppgifter. Kundens uppgifter lagras till och med den 24:e maj 2018 i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och därefter enligt EUs regler enligt GDPR. Uppgifterna behandlas endast av ombudet för att kunna fullgöra uppdraget. Genom att underteckna fullmakten lämnar Kunden sitt medgivande härtill.

Personuppgifter lagras i vårt digitala ärendesystem tillsammans med scannade kopior på alla underlag som inkommit i ärendet varefter de kan lagras i pappersformat i klient mappen i de ärenden där en sådan upprättas. Mycket stora underlag som inkommer, scannas ej utan lagras endast i klientmappen. Personuppgifter lagras även i vårt faktureringssystem WISMA.

När ärendet avlutas destrueras samtliga pappershandlingar i ärendet och personnumret tas bort ur ärendefönstret i vårt ärendesystem, vilket gör att det ej längre är sökbart. Vad gäller personuppgifter i vårt ärendehanteringssystem följer vi datainspektionens regler samt de som föreskrivs enligt GDPR. Önskas information om personuppgifter skall en begäran skickas in via Folkets Ombuds hemsida ”Kontakta oss”. Efter avlutat ärende sparas kontaktuppgifter för att möjliggöra utskick av information. I det fall det ej önskas kan begäran göras via Folkets Ombuds hemsida ”Kontakta oss”. Folkets Ombud kommer att när så påkallar skicka information som brev, journaler, inkomstuppgifter och annan personlig information via e-mail för att påskynda handläggningen. Folkets Ombud bedömer själv skäligheten i rätten att skicka informationen.

9 SEKRETESS

9.1 Ombudet förbinder sig att inte för tredje man avslöja privat information om Kunden som Ombudet får vetskap om inom ramen för detta Avtal. Detta ska dock inte förhindra Ombudet att använda sådan information i den utsträckning det krävs för att fullfölja Uppdraget. Med privat information avses sådan information som kan identifiera Kunden. I det fall kunden skickar meddelande och bilagor till oss via mail, bedömer vi att kunden inte bedömer denna information som känslig och vi tar oss rätten att kunna vidarebefordra innehållet samt underlag till berörd part som exempel försäkringsbolag, myndighet etc.

10 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

10.1 Part får inte utan den andre partens medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal.

11 ÄNDRINGAR

11.1 Ombudet har rätt att ändra villkoren som framgår i detta Avtal. Kund skall meddelas skriftligen per post eller per e-post om eventuella ändringar. Om Kunden inte vill godta ändringen och sakliga skäl därtill föreligger äger Kunden rätt att återkalla fullmakten. Ombudet äger under sådana förhållanden rätt till upparbetad ersättning enligt punkt 5.

12 TIDIGARE AVTAL

12.1 Detta Avtal med eventuella bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Avtalet ersätter eventuella tidigare avtal, e-postmeddelanden, telefonsamtal, eller brev mellan parterna avseende Uppdraget

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack