Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Medicinsk rådgivare

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Om du drabbats av en personskada, och har kvarstående besvär som ger dig rätt att erhålla ersättning för (medicinsk invaliditet) så är det försäkringsbolagets läkare, kallade medicinska rådgivare som gör en bedömning av hur stora dina besvär är. Den medicinska rådgivaren kommer då att avgöra hur hög din eventuella medicinska invaliditetsgrad ska vara. Ju större besvär du har, desto högre blir invaliditetsgraden och ersättningen. Det förekommer också att medicinska rådgivare gör bedömningar om sveda och värk ersättning.

Medicinska rådgivare är oftast helt vanliga läkare som på sin fritid arbetar åt försäkringsbolagen. När försäkringsbolagen behöver en bedömning om medicinsk invaliditet skickar de medicinska underlag till rådgivarna. Den medicinska rådgivaren ska vara sakkunnig inom området för skadelidandes besvär. Lider du till exempel av ledbesvär bör den medicinska rådgivaren vara en ortoped.

Medicinska rådgivarna har ofta långa handläggningstider. Det är inte ovanligt att det tar flera månader innan de gjort en slutlig bedömnig. Vid stora skador behövs många gånger flera olika medicinska rådgivares utlåtande.

Medicinska rådgivare kritiseras ofta, främst för alla de felbedömningar de gör. Detta kan förklaras av att de gör bedömningar av människors tillstånd utan att träffa personen i fråga. Det innebär att människor med svåra skador får en allt för låg ersättning.

Medicinska rådgivare ska vara neutrala. De utbildas och arbetar för försäkringsbolagen och därför kan objektiviteten ifrågasättas. Många bedömningar de gör visar tydligt att de ej är neutrala utan tar beslut som gynnar försäkringsbolaget.

Du kan läsa mer om medicinsk invaliditet genom att klicka här:


De medicinska rådgivarna ska följa de riktlinjer som försäkringsförbundet utfärdat. Här finner du de riktlinjer som gäller.

Etiska riktlinjer för medicinska rådgivare
MR = Medicinsk rådgivare.
DF = Den försäkrade

1. MR är rådgivare – ej beslutsfattare – för allmän eller privat försäkring.

2. MR ska aldrig frångå principen om människors lika värde.

3. MR ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och upprätthålla och utveckla sin kompetens.

4. MR ska utföra sitt arbete med omdöme och kunskap och förhålla sig professionellt i sitt samarbete med andra, som medverkar i den medicinska bedömningen.

5. För MR gäller samma tystnadsplikt och sekretess, samt omsorg vid hantering av dokument, som inom sjukvården.

6. MR ska respektera DF:s rätt till information och motivering av bedömningen.

7. MR skall, då så är motiverat, föreslå bedömning av annan medicinsk rådgivare. 8. MR ska i sina bedömningar ej ta hänsyn till uppdragsgivare eller ovidkommande omständigheter kring DF.

9. MR:s ekonomiska ersättning skall vara oberoende av bedömningens utfall.

10. MR ska eftersträva att utan dröjsmål göra sin medicinska bedömning.

11. MR får inte låta sig påverkas av hot eller otillbörliga påtryckningar.

12. När MR misstänker jäv ska MR avsäga sig bedömningen. Den försäkrade innefattar också person som söker försäkring, eller som omfattas av annans försäkring.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack