Våra specialister
på trafikskador

Ett ärende

Kontakta oss

Få hjälp direkt! Beskriv din skada

23 januari, 2024

Ersättning bipolär sjukdom

Trafikskada –
Kostnadsfri, gratis juridisk hjälp

Ring 010-1500535 eller anmäl din trafikskada här för omedelbar hjälp!

För att erhålla ersättning behöver ett trafikförsäkringspliktigt fordon, som en bil, truck, snöskoter, MC, moped eller liknande, vara involverat i trafikolyckan. Det är oväsentligt vem som vållade olyckan för att du ska ha rätt till ersättning.

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Vilka ersättningar har du rätt till vid en trafikskada?

I händelse av en trafikskada har du oftast rätt till ett kostnadsfritt juridiskt ombud. Att drabbas av en trafikskada är i regel en ny upplevelse och du kanske inte vet vilka ersättningar du har rätt till, vem du ska vända dig till, och minst av allt hur ersättningarna beräknas.

 • Kostnader – Du kan drabbas av olika kostnader till följd av olyckan, exempelvis resor för vård, mediciner, kläder och så vidare. Vid sådan smärta och lidande, kan en ersättning på 2 500 kr per månad utgå om du vårdas hemma, och 4 000 kr om vården sker på sjukhus.
 • Sveda och värk – en ersättning som utgår med 2 500 kr per månad om du vårdas i hemmet och 4 000 vid vård på sjukhus.
 • Inkomstförlust – Vilket innebär skillnaden mellan den lön du skulle haft och den ersättning du får från Försäkringskassan samt andra försäkringar, kan också förekomma.
 • Medicinsk invaliditet och ärr – Dessa bestående besvär bedöms vanligtvis ett till två år efter det att ditt skadeläge anses stabilt.

Om du väljer att anlita ett ombud vid en trafikskada, vare sig det är oss eller någon annan, bör du försäkra dig om att ombudet har erfarenhet och kunskap i att hantera trafikskador.

Juridiska ombud på Folkets Ombud har i regel mellan 25 och 30 års erfarenhet av arbete inom försäkringsbolag.

Hur går det till?

Om du vill att vi ska hjälpa dig att få ersättning för din trafikskada följer processen dessa steg:

 1. Du tillhandahåller oss dina personuppgifter, inklusive personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
 2. Folkets Ombud skickar dig en fullmakt tillsammans med ett frågeformulär. Du fyller i och signerar dessa dokument, varefter du returnerar dem till oss.
 3. Vi skickar in fullmakten till ditt försäkringsbolag, tillsammans med en begäran om att få tillgång till alla handlingar i ärendet och en bekräftelse på att de kommer att täcka kostnaderna för det juridiska ombudet.
 4. Efter cirka tre veckor får vi svar från försäkringsbolaget. Vi kontaktar dig med information om huruvida de kommer att ersätta kostnaden för ombudet. Observera att om försäkringsbolaget avvisar dessa kostnader, tar vi inte ut några avgifter.
 5. Slutligen gör vi en bedömning av ärendet baserat på mottagna dokument. För att styrka skadan kan vi be dig att besöka en läkare och tillhandahålla ytterligare journaler och dokumentation.

För mer information om handläggningen, besök sidan om skadereglering.

Vanligaste problemen när man söker ersättning vid trafikskador

De vanligaste problemen att få ersättning vid en trafikskada inkluderar att du måste kunna bevisa kopplingen mellan trafikskadan och dina besvär. Försäkringsbolaget kan komma att ifrågasätta detta samband. Detta kan bero på:

 • Otillräcklig dokumentation från medicinsk vård vid tidpunkten för olyckan.
 • Avsaknad av en kontinuerlig vårdprocess efter olyckan, fram till tidpunkten då de kvarstående besvären ska bedömas.
 • Andra skador som du tidigare har haft, som uppvisar samma symptom.

Om du blir sjukskriven på grund av en trafikskada behöver du sannolikt få ersättning för inkomstförlust så snart som möjligt, eftersom dina utgifter sannolikt inte minskar bara för att du är hemma. Försäkringsbolaget kommer vanligtvis att genomföra en sambandsbedömning, vilket kan ta tid.

För att påskynda sambandsbedömningen behöver du tillhandahålla rätt dokumentation så snabbt som möjligt. Detta möjliggör en snabb bedömning så att utbetalningarna kan starta.

För att få rätt till ersättning för inkomstförlust vid trafikskada behöver du lämna in rätt dokumentation så att försäkringsbolaget kan beräkna storleken på utbetalningen till dig.

Vi kan hjälpa dig med allt detta. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa till med ersättningen för din trafikskada.

Om du saknar trafikförsäkring kan du vända dig till Trafikförsäkringsföreningen för ersättning.

Saknas trafikförsäkring kan man vända sig till trafikförsäkringsföreningen för ersättning.

Trafikskadeersättning

Ersättningar vid trafikskador regleras enligt trafikskadelagen och skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen har du rätt till ersättning för bland annat medicinsk invaliditet (men), inkomstförlust, sveda och värk, kostnader och vid vanprydnader som till exempel ärr (lyte).

Ersättningar vid trafikskador regleras i Sverige enligt trafikskadelagen och skadeståndslagen. Skadeståndslagen ger dig rätt till ersättning för bland annat medicinsk invaliditet, inkomstförlust, sveda och värk, kostnader och vid förekomst av ärr och andra bestående skador.

Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera olika försäkringar. Om du har varit inblandad i en trafikolycka kan du ha rätt till ersättning även från dina privata olycksfallsförsäkringar. Om olyckan inträffade på vägen till eller från arbetet kan du dessutom vara berättigad till ersättning från arbetsplatsens försäkringar.

Få ersättning för sveda och värk

Att vara inblandad i en trafikolycka kan vara en traumatisk och smärtsam upplevelse, med långvariga fysiska och psykiska effekter. Oavsett om det var en bil, motorcykel, moped eller något annat fordon som var inblandat i olyckan, kan du vara berättigad till ersättning för sveda och värk.

Rätt till ersättning

Ersättning för sveda och värk, eller smärta och lidande som det ofta kallas, är en viktig del av det juridiska skyddet för trafikskadeoffer. Denna ersättning är avsedd att kompensera dig för den fysiska smärta och det obehag du har upplevt på grund av olyckan. Summan kan variera beroende på omständigheterna, men generellt sett, om du vårdas i hemmet kan du erhålla en ersättning på 2 500 kr per månad, och om vården sker på sjukhus, kan ersättningen öka till 4 000 kr per månad.

Det är dock viktigt att notera att få ersättning inte alltid är en enkel process. Försäkringsbolagen kan ibland neka ersättning om de inte anser att det finns ett tydligt samband mellan trafikolyckan och dina besvär. Detta kan bli fallet om du tidigare haft liknande problem, om du inte omedelbart sökte sjukvård efter olyckan, eller om du inte haft regelbunden vård sedan olyckan inträffade.

Det är här vi på Folkets Ombud kommer in. Med över 25 års erfarenhet av att arbeta med försäkringsbolag, kan vi hjälpa dig att navigera genom försäkringsprocessen och försäkra att du får den ersättning du är berättigad till. Vi kan hjälpa dig att samla in och presentera nödvändig dokumentation, och kommer att arbeta tillsammans med dig för att stärka ditt ärende och maximera din ersättning.

Att anlita ett juridiskt ombud kan ge dig fördelar. Ett ombud kan hjälpa till att säkerställa att alla relevanta handlingar samlas in och att försäkringsbolaget hanterar ditt ärende på ett rättvist sätt. Om du väljer att anlita oss som ditt ombud, kommer vi att inleda processen genom att skicka dig en fullmakt tillsammans med ett frågeformulär. Efter att du fyllt i och signerat dessa dokument kommer vi att skicka dem till ditt försäkringsbolag, tillsammans med en begäran om att få tillgång till alla handlingar i ärendet.

När vi fått svar från försäkringsbolaget kommer vi att kontakta dig med information om huruvida de kommer att ersätta kostnaden för ombudet. Om försäkringsbolaget avvisar dessa kostnader, tar vi inte ut några avgifter.

Folkets Ombud finns här för att hjälpa dig. Om du har drabbats av en trafikskada och behöver hjälp att söka ersättning för sveda och värk, kontakta oss idag på 010-1500535. Vi strävar efter att göra processen så smidig och enkel som möjligt för dig, och vi är fast beslutna att se till att du får den ersättning du förtjänar.

Vad innebär begreppet ”till följd av trafik”?

Begreppet ”till följd av trafik” används ofta i samband med försäkrings- och skadeståndsrätt för att beteckna händelser, skador eller skadeverkningar som direkt eller indirekt har orsakats av trafikrelaterade omständigheter.

Det kan till exempel innebära en personskada som uppstår vid en trafikolycka, men också skada på egendom som ett fordon, byggnad, eller annan egendom som skadas i samband med trafik.

En ”trafikskada” är därmed en skada som har inträffat till följd av trafik, det vill säga på grund av eller i samband med användningen av ett motorfordon på en allmän väg. Det kan också innebära skador som inträffar på privat mark om fordonet är försäkrat och används på ett sätt som kan anses som trafik.

Det kan innefatta allt från mindre kollisioner till mer allvarliga incidenter, inklusive de som resulterar i allvarlig personskada eller till och med dödsfall. Det är viktigt att notera att trafikförsäkringen ska ge ersättning för skada till följd av trafik oavsett om föraren av fordonet var vållande till olyckan eller inte.

Samband och problematik

Tyvärr nekas alltför många människor ersättning eftersom försäkringsbolaget inte anser att det finns ett samband mellan trafikolyckan och deras besvär. Detta kan de hävda om dina besvär kan ha andra orsaker än olyckan, eller om du tidigare haft liknande problem. Försäkringsbolag kan också neka ersättning om du inte omedelbart sökte sjukvård efter olyckan, eller om du inte haft regelbunden vård sedan olyckan inträffade.

Whiplashskador är en vanlig följd av trafikolyckor. Det kan dock vara mycket svårt att få ersättning för dessa skador eftersom försäkringsbolag ofta nekar ersättning på grund av bristande samband. För att öka chansen att få ersättning är det viktigt att du alltid söker sjukvård direkt efter en olycka, och att du fortsätter att söka regelbunden sjukvård om du fortsätter att uppleva besvär.

Vi på Folkets Ombud är specialiserade på trafikskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack