Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Våra specialister
på trafikskador

Ett ärende

Kontakta oss

5 maj, 2022

Får försäkringsbolagen ha representanter i Trafikskadenämnden?

Trafikskada –
Kostnadsfri,gratis juridisk hjälp

Ring 010-1500535 eller anmäl din trafikskada här för omedelbar hjälp!

För att du skall få ersättning skall ett trafikförsäkringspliktigt fordon, bil, truck, snöskoter, MC, moped eller liknande vara inblandad i trafikolyckan.

Vem som är vållande har ingen betydelse för att du skall få rätt ersättning.

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Vilka ersättningar har du rätt till vid en trafikskada?

 • Kostnader – som du drabbats av med anledning av olyckan. Resor för vård, medicin, kläder etc.
 • Sveda och värk – en ersättning som utgår med 2 500 kr per månad om du vårdas i hemmet och 4 000 vid vård på sjukhus.
 • Inkomstförlust – skillnaden mellan den lön du skulle haft och den ersättning du får från Försäkringskassan samt andra försäkringar.
 • Medicinsk invaliditet och ärr – dina bestående besvär. Dessa bedöms vanligtvis ett till två år efter det att skadeläget bedöms som stabilt.

Vid en trafikskada har du vanligtvis rätt till, ett för dig kostnadsfritt juridiskt ombud. När du drabbats av en trafikskada är det vanligtvis en helt ny upplevelse för dig och du har nog liten kunskap om vilka ersättningar du har rätt till, vem du skall vända dig till och ännu mindre hur ersättningarna skall beräknas.

Om du väljer att anlita ett ombud vid en trafikskada, oss eller någon annan, försäkra dig om att ombudet kan och har erfarenhet av att arbeta med trafikskador.

Juridiska ombud på Folkets Ombud har vanligtvis mellan 25 – 30 års erfarenhet av arbete på försäkringsbolag.

Hur går det till?

Om du vill att vi skall hjälpa dig med ersättning för din trafikskada så sker det enligt följande steg:

 1. Du meddelar oss dina personuppgifter med personnummer, adress, telefon samt e-postadress.
 2. Folkets Ombud skickar ut en fullmakt till dig tillsammans med ett frågeformulär som du fyller i, signerar och returnerar till oss.
 3. Vi skickar in fullmakten till ditt försäkringsbolag med en begäran om att ta del av samtliga handlingar i ärendet samt en bekräftelse på att de ersätter kostnaden för juridiskt ombud.
 4. Försäkringsbolaget svarar Folkets Ombud efter cirka tre veckor, vi kontaktar dig med besked om ersättning för ombud lämnas eller ej. OBS! Om försäkringsbolaget nekar kostnader, debiterar vi inget.
 5. Därefter gör vi en bedömning av ärendet utifrån inkomna underlag. För att styrka skadan ber vi ofta skadelidande att besöka läkare och inkomma med ytterligare journaler och andra underlag.

För mer information om handläggningen, se sidan om skadereglering.

Vanligaste problemen när man söker ersättning vid trafikskador

Vilka är de vanligaste problem för att få ersättning vid en trafikskada? Det gäller att du kan bevisa sambandet mellan trafikskadan och besvären. Försäkringsbolaget kan bedöma att det inte finns samband mellan dina besvär och trafikskadan. Det kan bero på:

 • Bristande dokumentation från vård vid olyckstillfället
 • Ingen kontinuerlig vårdprocess efter olyckan fram till dess att de kvarstående besvären skall bedömas.
 • Konkurrerande skador, dvs tidigare skador med samma symptom.

Om du blir sjukskriven vid en trafikskada är du nog i behov av att inkomstförlusten utbetalas så fort som möjligt då man sannolikt inte har mindre utgifter för att man är hemma. Försäkringsbolaget skall vanligtvis göra en sambandsbedömning, vilket kan ta tid.

För att skynda på sambandsbedömningen gäller det att du skall komma med rätt underlag snabbt så att bedömningen kan ske så att utbetalningarna kommer igång.

För att du skall få rätt inkomstförlust vid trafikskada gäller det att du inkommer med rätt underlag för att försäkringsbolaget skall kunna göra beräkningen av hur stor utbetalningen till dig skall vara.

Allt detta kan vi hjälpa dig med.

Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa till med ersättningen för din trafikskada.

Saknas trafikförsäkring kan man vända sig till trafikförsäkringsföreningen för ersättning.

Trafikskadeersättning

Ersättningar vid trafikskador regleras enligt trafikskadelagen och skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen har du rätt till ersättning för bland annat medicinsk invaliditet (men), inkomstförlust, sveda och värk, kostnader och vid vanprydnader som till exempel ärr (lyte).

Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. Har du råkat ut för en trafikolycka har du till exempel rätt till ersättning från dina privata olycksfallsförsäkringar också. Om du var på väg till eller från arbetet kan det även vara aktuellt med ersättning från dina försäkringar hos arbetet.

Samband och problematik

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan trafikolyckan och dina besvär. De menar att dina besvär kan bero på något annat än själva olyckan och vill därför inte lämna ersättning. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motivering att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård omgående efter trafikolyckan eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att olyckan inträffat.

Whiplashskador är en typisk skadeföljd vid trafikolyckor. Det kan ofta vara mycket svårt att få ersättning för whiplashskador då försäkringsbolagen nekar många människor ersättning på grund av uteblivet samband. För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en olycka och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

Vi på Folkets Ombud arbetar med trafikskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack