Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Våra specialister
på trafikskador

Ett ärende

Kontakta oss

23 januari, 2024

Ersättning bipolär sjukdom

Arbetsskada – din rätt till ersättning

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Innehållsförteckning

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som drabbar en person i samband med deras arbete eller arbetsmiljö. Detta omfattar både fysiska skador, såsom benbrott eller ryggskador, och psykiska skador, exempelvis stressrelaterade tillstånd. För att kategoriseras som en arbetsskada måste skadan eller sjukdomen ha ett direkt samband med arbetet eller arbetsförhållandena.

I flertalet länder finns lagar och föreskrifter som syftar till att skydda arbetstagare från arbetsskador. Dessa regelverk erbjuder ofta kompensation till de som drabbas, vilket kan inkludera att man har rätt till ersättning för medicinska kostnader, förlorad inkomst under återhämtningsperioden, och i vissa fall ersättning för permanent funktionsnedsättning.

Det är avgörande att arbetsgivare följer säkerhetsföreskrifter och skapar en säker arbetsmiljö för att minska risken för arbetsskador. Arbetstagare har även ett eget ansvar att följa säkerhetsinstruktioner och använda den skyddsutrustning som tillhandahålls.

Vilka typer av arbetsskador finns?

Arbetsskador varierar stort beroende på yrke och arbetsmiljö. Här är några exempel på vanligt förekommande arbetsskador:

 • Muskel- och skelettskador: Sådana skador inkluderar ofta rygg- och nackproblem samt förslitningsskador i leder som axlar och knän. Orsaker kan vara tunga lyft, monotona rörelser, eller bristfällig ergonomi.
 • Skär- och stickskador: Dessa skador är frekventa inom yrken där arbete med vassa verktyg eller maskiner förekommer, exempelvis inom köksarbete eller industriell produktion.
 • Hörselskador: Permanent hörselnedsättning kan uppstå till följd av långvarig exponering för höga ljudnivåer, vanligt inom byggbranschen och industriell tillverkning.
 • Ögonskador: Risk finns vid arbete med farliga kemikalier, vid svetsning, eller i miljöer där partiklar finns i luften.
 • Skador på andningsvägarna: Sådana skador kan orsakas av exponering för damm, kemikalier och andra irriterande ämnen, vilket är vanligt inom byggsektorn och kemisk industri.
 • Psykosociala skador: Stress, mobbning och andra negativa arbetsförhållanden kan leda till psykiska problem som utbrändhet, depression och ångest.
 • Fallskador: Fall från höjd eller halkolyckor är vanligt förekommande i flera yrken, från byggnadsplatser till kontorsmiljöer.
 • Brännskador och elektriska skador: Dessa skador kan ske i kök, vid arbete med elsystem, eller inom industriella områden.
 • Förgiftningar: Risk för exponering för giftiga ämnen finns i labb och industriella arbetsplatser.

För att minska risken för dessa och andra arbetsskador är förebyggande åtgärder och säkerhetsutbildningar essentiella. Det är också viktigt att arbetsgivare tillhandahåller adekvat skyddsutrustning och säkerställer en trygg arbetsmiljö.

Vad är skillnaden mellan arbetsplatsolycka och arbetssjukdom?

Skillnaden mellan en arbetsplatsolycka och en arbetssjukdom ligger i hur och över vilken tidsperiod skadan eller sjukdomen uppstår.

Arbetsplatsolycka

Detta begrepp refererar till en omedelbar incident som inträffar på arbetsplatsen och resulterar i en fysisk skada. Exempel på arbetsplatsolyckor kan vara att ramla från en stege, skära sig på ett verktyg, eller råka ut för en maskinrelaterad skada. Dessa händelser är vanligtvis oförutsedda och inträffar plötsligt, och orsakar omedelbara och tydliga skador.

Arbetssjukdom

En arbetssjukdom utvecklas däremot över tid och är ofta ett resultat av långvarig exponering för skadliga faktorer i arbetsmiljön. Exempel inkluderar hörselnedsättning på grund av ständig exponering för högt ljud, eller lungsjukdomar som orsakas av inandning av farliga ämnen. Arbetssjukdomar uppstår inte på grund av en enskild händelse, utan snarare som en ackumulerad effekt av arbetsförhållandena.

I både fall är det avgörande att arbetsgivare vidtar förebyggande åtgärder, som att tillhandahålla säker utrustning, erbjuda säkerhetsutbildningar och skapa en hälsosam arbetsmiljö. Arbetstagare bör även vara medvetna om riskerna i deras arbetsmiljö och följa säkerhetsföreskrifterna för att skydda sin hälsa och säkerhet.

Arbetsskador i trafik vs. andra arbetsskador

När arbetsskador inträffar i trafiksituationer, som involverar fordon såsom bilar, lastbilar och truckar, uppstår unika överväganden som skiljer dessa fall från andra arbetsskador.

Försäkringsaspekter vid trafikrelaterade skador

I Sverige är det obligatoriskt för alla motorfordon att ha trafikförsäkring. Detta innebär att om en anställd skadas i en trafikolycka under arbetstid, kan delar av ersättningen täckas genom denna försäkring. Det skiljer sig från icke-trafikrelaterade skador, där ersättningen oftast hanteras genom arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring.

Ansvarsbedömning vid trafikolyckor

Trafikrelaterade arbetsskador innebär ofta en komplex ansvarsbedömning med flera inblandade parter, som föraren, arbetsgivaren och andra trafikanter. Denna komplexitet gör det utmanande att fastställa vem som är ansvarig för skadan när man ska bedöma rätten till att få ersättning.

Utredning och typ av skador

En detaljerad utredning av olycksplatsen är vanlig vid trafikolyckor, ofta med inblandning av polisen och andra myndigheter för att klarlägga olycksorsaken och ansvarsförhållandena. Skadorna som uppstår kan vara allvarligare, vilket kan medföra längre återhämtning och påverka både ersättningsbelopp och rehabiliteringsbehov.

Vikten av dokumentation för att få ersättning

För den som drabbas är det kritiskt att noggrant dokumentera händelsen och samla all nödvändig information, inklusive polisrapporter och medicinska utlåtanden. En omfattande dokumentation underlättar processen att få ersättning som är rättvis för de lidande, skadorna och förlusterna.

Sammanfattningsvis kräver arbetsskador i trafiken en noggrann hantering med hänsyn till flera försäkringsformer och kan involvera en mer komplex process jämfört med andra arbetsskador. Det är viktigt för den drabbade att dokumentera händelsen noggrant och samla all nödvändig information för att underlätta processen att få ersättning.

Vikten av ett samband mellan skadan och arbetet

För att en skada eller sjukdom ska erkännas som en arbetsskada krävs ett klart samband mellan skadan och arbetet eller arbetsmiljön. Det måste tydligt framgå att skadan eller sjukdomen är en följd av arbetsuppgifterna eller förhållandena på arbetsplatsen.

Det är viktigt att det finns ett orsakssamband mellan arbetet och skadan eller sjukdomen. Skadan bör ha orsakats av en specifik händelse på arbetsplatsen eller direkt kopplas till arbetsuppgifterna. Tidsmässiga faktorer är också relevanta. Skadan eller sjukdomen bör ha uppstått under arbetstid eller i arbetsrelaterade sammanhang. För tillstånd som utvecklas över tid, som arbetssjukdomar, bör det finnas en tydlig koppling till arbetsförhållandena.

Medicinsk dokumentation är avgörande för att stärka sambandet mellan arbetsförhållandena och skadan eller sjukdomen. Bedömningen tar även hänsyn till arbetsförhållandena, såsom exponering för farliga ämnen, arbetsbelastning och ergonomi, för att fastställa om dessa har bidragit till skadan eller sjukdomen.

Det måste också verifieras att skadan eller sjukdomen inte främst orsakats av faktorer utanför arbetet, exempelvis fritidsaktiviteter.

Arbetstagare som misstänker att de drabbats av en arbetsrelaterad skada eller sjukdom bör rapportera detta till sin arbetsgivare och söka medicinsk hjälp. Att dokumentera omständigheterna kring skadan eller sjukdomen är viktigt för att underlätta bedömningen.

Vilken typ av försäkrings gäller vid arbetsskada?

Vid arbetsskador är det vanligen arbetsgivarens ansvarsförsäkring och arbetsskadeförsäkring som tillämpas. Dessa försäkringar är utformade för att ge skydd och ersättning till anställda som drabbas av skador eller sjukdomar relaterade till deras arbete.

Arbetsskadeförsäkringen

Arbetsskadeförsäkringen är ofta ett obligatoriskt skydd i många länder och syftar till att täcka kostnader och ge ersättning för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Den omfattar vanligtvis medicinsk vård, rehabilitering, kompensation för inkomstförlust under återhämtning och ibland ersättning för permanent funktionsnedsättning.

Arbetsgivarens ansvarsförsäkring

Arbetsgivarens ansvarsförsäkring skyddar arbetsgivaren mot skadeståndskrav om en anställd skadas på grund av arbetsgivarens vårdslöshet eller försummelse. Denna försäkring kan inkludera kostnader för rättsliga förfaranden och eventuella skadestånd.

Andra försäkringsförmåner

Utöver arbetsskadeförsäkringen kan anställda ha tillgång till andra försäkringsformer, såsom privat sjukförsäkring eller yrkesspecifika försäkringar, som erbjuder ytterligare skydd och förmåner vid arbetsskador.

Det är dock viktigt att vara medveten om att försäkringsskyddet och de tillgängliga förmånerna kan variera beroende på land, bransch och specifika arbetsförhållanden. Anställda bör därför informera sig om sitt försäkringsskydd genom sin arbetsgivare och förstå de procedurer som gäller för att rapportera och ansöka om ersättning vid arbetsskador.

Olika ersättningstyper vid olycksfall i arbetet

I Sverige varierar ersättningen för en arbetsskada beroende på skadans allvar och omständigheterna. Efter att en arbetsskada har anmälts och erkänts, kan den drabbade personen vara berättigad till olika typer av ersättning:

 • Sjukvårdsersättning: Denna täcker kostnader för medicinsk vård och behandling som krävs på grund av arbetsskadan, inklusive läkarbesök, sjukhusvistelser, mediciner och rehabilitering.
 • Ersättning för inkomstförlust: Om skadan hindrar personen från att arbeta, kan ersättning för förlorad inkomst utgå, först som sjuklön från arbetsgivaren och sedan från Försäkringskassan eller privat försäkring.
 • Ersättning för bestående men: Vid permanent funktionsnedsättning till följd av arbetsskadan kan ersättning baseras på graden av funktionsnedsättning.
 • Ersättning för sveda och värk: Denna ersättning kan utgå för den period då personen är akut sjuk eller skadad.
 • Ersättning för skaderelaterade kostnader: Detta inkluderar resekostnader till vårdinrättningar, anpassning av bostaden och andra utgifter som är direkt kopplade till skadan.
 • Ersättning vid dödsfall: Om arbetsskadan leder till dödsfall, kan ersättning utgå till de efterlevande, inklusive för begravning och stöd till dödsboet.

Det är avgörande att snabbt rapportera en arbetsskada till arbetsgivaren och Försäkringskassan. Arbetsgivaren bör även anmäla skadan till Arbetsmiljöverket och tillämplig försäkring. För att erhålla ersättning krävs vanligtvis medicinska intyg och detaljerad information om hur skadan uppstod. Se våra andra tjänster inom ersättning.

Så beräknas din ersättning vid en arbetsskada

Ersättningen för arbetsskador i Sverige beror på flera faktorer som avgör ersättningens storlek och typ. Viktigast är skadans allvar och natur, där allvarligare skador, speciellt de som leder till permanent funktionsnedsättning, kan resultera i högre ersättning.

Inkomstförlust är en annan viktig faktor för ersättningen. Den beräknas utifrån skillnaden mellan personens lön före skadan och den förväntade inkomsten på grund av skadan, som en procentandel av denna förlorade inkomst.

Medicinsk bedömning av permanent funktionsnedsättning spelar också en stor roll i ersättningsprocessen. Denna bedömning bestämmer hur nedsättningen påverkar personens arbetsförmåga och dagliga aktiviteter, vilket i sin tur påverkar ersättningsbeloppet.

Ersättningen inkluderar också kostnader för medicinsk vård och rehabilitering, baserat på faktiska kostnader. Därutöver kan ersättning för andra kostnader som resekostnader och anpassning av bostad tillkomma.

För den akuta perioden av skadan eller sjukdomen kan även ersättning för sveda och värk utgå, ofta beräknad per dag.

Det är viktigt att komma ihåg att beräkningsmetoder och ersättningsnivåer kan variera, så det rekommenderas att kontakta Försäkringskassan eller relevant försäkringsgivare för specifik information om ersättningsberäkning och vilken ersättning för kostnader du kan få i enskilda fall. Läs mer här.

Vanliga frågor och svar

Vad räknas som en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av arbetet eller på annat sätt uppkommit i samband med arbetsmiljön Det inkluderar både fysiska och psykiska skador.

Hur mycket kan man få i ersättning för arbetsskada?

Vad du får i ersättning varierar beroende på skadans allvar, inkomstförlust, och behovet av medicinsk vård och rehabilitering. Om du har rätt till ersättning beror mycket på individuella omständigheter.

Hur lång tid har man på sig att anmäla arbetsskada?

Det är viktigt att du anmäler skadan för en arbetsolycka så snart som möjligt för att få ersättning, men exakta tidsgränser kan variera. Generellt bör det göras inom några dagar efter att skadan uppstått.

Vem betalar ut ersättning för arbetsskada?

Ersättning för arbetsskada betalas vanligen ut av arbetsgivarens försäkring eller, i vissa fall, får du ersättning från försäkringskassan.

Vilka arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan?

Alla arbetsskador som leder till sjukfrånvaro eller behov av medicinsk vård bör du göra en anmälan för till Försäkringskassan.

Är man försäkrad på väg till och från jobbet?

I många fall omfattas resor till och från arbetet av arbetsskadeförsäkringen, men det kan variera beroende på försäkringsvillkor och specifika omständigheter. Kontakta försäkringskassan för att ta reda på vad som gäller i ett specifikt fall.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack