Medicinsk invaliditet Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Medicinsk invaliditet ersättning

Medicinsk invaliditets ersättning är viktigt då det är den ersättning du erhåller för dina bestående besvär. Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning för medicinsk invaliditet. Om besvären är från en trafikskada våra tjänster vanligtvis kostnadsfria. Våra ombud har över 25 års erfarenhet och varje år företräder vi 100 tals personer i trafikskadeärenden. Vill du ha hjälp, klicka här!

Medicinsk invaliditet uppstår i samband med personskador vid såväl olyckor som sjukdomar. Vi skall nedan reda ut vad det innebär och hur ersättningarna beräknas. Vill du veta hur vi arbetar med att hjälpa dig, klicka här!

Termen medicinsk invaliditet är vanligt förekommande i försäkringssammanhang. För ersättning krävs att du har nedsatt rörlighet, att du upplever smärta eller har nedsatt styrka. Kort sagt kan alla former av kvarstående besvär, både fysiska och psykiska klassas som medicinsk invaliditet.

Hur definieras medicinsk invaliditet?

Med medicinsk invaliditet menas ”Ett tillstånd med bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen utan hänsyn till yrke och fritidsintressen”. Dina besvär måste alltså vara bestående. Du kan inte få invaliditetsersättning för besvär som är temporära. För att försäkringsbolagen skall vara säkra på att besvären är bestående måste det passera minst ett år från det att skadan uppkom eller att senaste behandling utfördes. Om du genomgått en operation måste du ofta vänta minst ett år från det att operationen genomfördes innan en eventuell medicinsk invaliditet kan fastställas. Detta för att se hur skadan läker. Man kan ej heller få ersättning för för besvär som ej ännu uppstått. Gällande barn och ungdomsförsäkringar vill försäkringsbolagen ibland vänta till att den skadade uppnått vuxen ålder, 18 till 25 år. Det kan naturligtvis kännas påfrestande för den som skadats att behöva vänta så länge på ersättning.

För att fastställa en medicinsk invaliditetsgrad följer försäkringsbolagen en gemensam tabell. Tabellen används som riktlinje för att kunna sätta en så korrekt bedömning som möjligt som skall motsvara dina besvär. Bifogade tabeller används för få en riktlinje kring bedömningen. Således är det ingen exakt vetenskap utan måste fortfarande bedöms från fall till fall med tabellen som ett hjälpmedel.

När har man rätt till ersättning för medicinsk invaliditet?

För att ha rätt till ersättning vid medicinsk invaliditet behöver man till att börja med säkerställa att man har rätt försäkring som täcker personskador. Medicinsk invaliditet innebär en permanent skada och kan vara fysisk såväl som psykisk. Det kan handla om nedsatt kognitiv förmåga eller bestående men. Synbara skador som förlust av lem innebär att den skadade har drabbats av medicinsk invaliditet. Likaså om en olyckshändelse har lett till nedsatt hörsel, lukt eller syn har svårt att röra sig eller har svåra smärtor vid rörelse. Olycksfall kan leda till att man drabbas av talfel, minnes- och koncentrationssvårigheter. Oförmåga eller sämre möjligheter att utföra fritids- och hobbyverksamheter kan falla under medicinsk invaliditet.

Skadan ska ha skett vid en plötslig och oförutsedd händelse. Det måste finnas ett samband med skadan och den medicinska invaliditeten. Man ska alltså kunna visa att besvären man söker ersättning för har skett i samband med en olyckshändelse. Viktigt är att man söker vård så snart som möjligt vid en skada för att kunna visa upp journaler vid skadeanmälan.

Inledande graderingar

Tabellverket ”Gardering av medicinsk invaliditet 2013” visar att invaliditeten är 30% vid total förlust av sexuell förmåga på grund av endokrin skada, ryggmärgsskada, anatomiska skador på bäcken och genitalorgan eller omfattande buktrauma. Vid sexuella skador och invaliditet ska man även beakta övriga psykiska symptom som den skadade kan drabbas av.

Amputationsskador bedöms utefter en särskild tabell fastställd av Trafikskadenämnden i december 1997. Denna tabell anpassas till penningvärdeförändringen, liksom alla andra tabeller.

Vissa typer av skador har ingen invaliditetsgrad utan ett bestämt belopp som man utgår efter. Exempelvis ersätts förlust av luktsinne med 63 000 kronor, förlust av smaksinne ersätts med 79 000 kronor och förlossningshinder ersätts med 52 000 kronor. Om en skadad individ blir blind betalas en ersättning ut på 73 9000 kronor, detta exkluderar sveda och värk. Dessa ersättningsnivåer avser gamla och nya skador.

Här nedan finner du gällande tabellverk avseende sjukdomar och olyckor:
http://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Några exempel för bedömning av medicinsk invalidtet

Från Svensk Försäkrings hemsida redovisar vi ett antal ärende.

Svensk Försäkringshemsida redovisar fler referensfall, tabeller och riktlinjer. Klicka här.

Vi väljer att publicera några nedan för att sprida kunskap om olika bedömningar.

NACKDISTORSIONER (WAD) BEDÖMNING ENLIGT PUNKTEN 2.1.6 I TABELLVERKET

Fall 1 Aktuell skada: Trafikskada – Medicinsk Invaliditet.

Medicinsk diagnos: 

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 

Intermittent nackvärk samt stelhetskänsla nacke och axlar.

Bedömning: 

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 2 %.

Fall 2 Aktuell skada: Trafikskada – Medicinsk Invaliditet.

Medicinsk diagnos: 

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 

Palpationsöm i paravertebrala muskulaturen mellan skulderbladen. Ingen inskränkt rörlighet men rör sig stelt och försiktigt. Intermittent nackvärk.

Bedömning: 

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 4 %.

Fall 3 Aktuell skada: Trafikskada – Medicinsk Invaliditet.

Medicinsk diagnos: 

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 

Kvarstående konstant lokal smärta i nacken trots regelbunden medicinering med paracetamol, öm och spänd över nackmuskulaturen, men med god rörlighet i nacken. Bra kraft i armarna och ingen sensibilitetsnedsättning.

Bedömning: 

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 5 %.

Fall 4 Aktuell skada: Trafikskada – Medicinsk Invaliditet.

Medicinsk diagnos: 

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 

Mycket spänd i övre trapezius, levator scapulae med övervikt åt höger sida samt kraftigt spänd i nackrosetten åt höger. Inskränkt rotation och exion. Sömnstörande smärta.

Bedömning: 

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 7 %.

Fall 5 Aktuell skada: Trafikskada – Medicinsk Invaliditet.

Medicinsk diagnos: 

Nackdistorsion.

Förekomst av andra sjukdomar: 

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 

Passagerare i buss som krockade. Initiala besvär av värk i nacke och utstrålning i vänster skuldra. Vid utfärdande av invaliditetsintyg noteras subjektivt rapporterade besvär av smärta VAS 8-10, sömnstörning och minnespåverkan. Som objektiva fynd i status noteras viss rörelsebegränsning i nacke.

Bedömning: 

Medicinsk invaliditet sammantaget för skadans alla komponenter 9 %.

Fall 6 Aktuell skada: Trafkolycka – Medicinsk Invaliditet

Medicinsk diagnos: 

Nackdistorsion. DT halsrygg påvisat liten avlöst osteofyt ventralt C5
som bedömts ej medverka till symtomatologin. Farmakologiskt behandlad med TCA (Saroten)

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen

Aktuella symtom och funktionsnivå: 

Smärta och stelhet i nacken med utstrålning i båda armarna trots behandling med TCA (Saroten). Ömmar vid palpation av trapeziusmuskulatur. Sensibilitet ua. Huvudvärk.

Bedömning: 

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 10 %.

Fall 7 Aktuell skada: Trafikolycka – Medicinsk Invaliditet

Medicinsk diagnos: 

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 

Huvudvärk lokaliserad till bakhuvudet strålande mot pannan, illamående och ljuskänslig. Smärta i halsryggen med utstrålning
vänster arm ut till handen, svårbedömt om neuropatisk smärta föreligger. Statusfynd enligt intyg talar mot neuropatisk komponent. Sömnstörning pga hög smärtintensitet. Nedsatt grov kraft i armar bedöms bero på hög smärtintensitet. I validerade formulär skattar patienten högt på
delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter. Stora svårigheter att klara dagliga aktiviteter.

Bedömning: 

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 12 %.

Fall 8 Aktuell skada: Trafikolycka – Medicinsk Invaliditet

Medicinsk diagnos: 

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 

Smärta i nacke, utstrålning mot axlar, skuldror och bröstrygg. Spänningshuvudvärk. Smärtan skattas som sämst 100/100 på VAS skalan och som lindrigast 60/100. Domningskänsla i en hand/arm. Daglig yrsel och illamående. Ljud och ljuskänslig. Sömnsvårigheter.
I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter.

Bedömning: 

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 12 %.

Fall 9 Aktuell skada: Trafikolycka – Medicinsk Invaliditet

Medicinsk diagnos: 

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 

Ständig molande värk med tyngdkänsla i höger nack-skulder
och axelparti. Dagliga bekymmer med yrsel och ostadighetskänsla. Svaghet och domningar i höger arm, betydande rotationsinskränkning
i nacken. Ofta huvudvärk, trötthet, illamående och koncentrationsproblem. I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter. Sömnsvårigheter. Tinnitus.

Bedömning: 

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 15 %.

Fall 10 Aktuell skada: Trafikolycka — Medicinsk Invaliditet

Medicinsk diagnos: 

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 

Uttalad inskränkt rörlighet i halsryggen. Huggande, molande smärta till höger i halsryggen strålande upp mot bakhuvudet. Ofta huvudvärk med smärtutstrålning från nacken. Ständig yrsel och ostadighet. Ljuskänslig. Kognitiv påverkan med försämrad minnesfunktion. Klumpkänsla i halsen. Tinnitus. Svaghet i höger arm med bortfall av bicepsre ex. Sömnstörande värk, har behandlats på smärtkliniken utan någon förbättring. Stresskänslig.

Bedömning: 

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 18 %.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack