Frågor och Svar

Hur hittar man motivation att komma vidare? Blogg

Publicerad

Många skadade vittnar om svårigheten att komma tillbaka till ett normalt liv, eller så normalt som det nu går.
Jag har i mitt tidigare liv arbetat med att hjälpa drogberoende personer till ett bättre liv. Jag förstår att livet kan vara är ett helvete även efter en olycka. De drogberoendes situation betecknades som deprimerande, håg- och hopplös med ingen synbar väg ut. I det program vi arbetade med ingick att fylla tomrummet efter droger med något annat. I den verksamhet jag var verksam ersattes tomrummet med andlighet. Jag tror personligen inte på gud men har inga problem med de kristna värderingarna eller dess etik, som enligt min uppfattning till stor del delas av andra religioner (i de flesta religioner dock finns avarter).
Av en händelse så lyssnade jag häromdagen på P1 Ute i naturen. Där berättade en person om hur denne hittat tillbaka till samvaro och motivation genom olika aktiviteter utomhus. Promenader, cykling, paddling etc. Att lyssna på det programmet som finns på SR Play kan ge inspiration. I de flesta orter finna även olika andra föreningar inom olika områden som gärna tar emot nya medlemmar. Schack, matlagning, teater etc.
Kanske kan vara något?

Merinvaliditet vid personskada Blogg

Publicerad

En olycka kommer sällan ensam är ett vanligt ordspråk.
I samband mer personskador är det väldig besvärligt i det fall man drabbas av en skada i samma kroppsdel som en tidigare händelse. Om skadan förvärras vid den senare händelsen benämns det som merinvaliditet.
Vår erfarenhet är att försäkringbolagen i stor utsträckning bedömer att den nya skadan inte har samband med den senare olyckan utan beror på den tidigare skadan.
Om man inte har journaler som styrker att man blivit skadefri efter den tidigare olyckan, eller tydlig beskriver besvären, är det krävande att styrka att de nya besvären klart mer sannolikt kommer från det senare skadetillfället. Vad som ofta sker är att skada blir bättre allt vad tiden går och man då slutar att gå på behandlingar och läkarbesök. Då kan det stå i den sista journalen att man sökt för sina besvär, vilket är naturligt då man inte går på behandling om man är besvärsfri. Men här gäller en omvänd bevisbörda, nämligen att man skall bevisa att man var skadefri innan det senare skadetillfället.
Vi har haft ett ärende med en lärare från en trafikskola som fick nackbesvär från en trafikhändelse i samband med en lektion. Besvären blev sakta bättre och när besvären var av det art att läraren började arbeta igen inträffade en ny skada. De nya besvären var av samma typ som vid den tidigare skadan med skillnaden att besvären ej avtog.
Försäkringsbolaget gällande den senare skadan avvisade samband med hänvisning till att besvären ej klart mer sannolikt hade samband med skadehändelsen, utan menade att de var från den tidigare skadan.
Av den anledningen är det bra om man ser till att i en journal kan styrka att man är skadefri i det fall man drabbas av en personskada!
Vi kan hjälpa dig, klicka här!

Diagnos och behandling av Whiplash Blogg

Publicerad

Vi får många frågor angående diagnos och behandling vid whiplash. Vi skriver regelbundet i ärendet och vidarebefordrar det vi bedömer som bra.

 

Jag har information från en person i Danmark som har synpunkter på de behandlingar som utförs på www.specialklinikken.dk . Vi har tidigare meddelat att man kan få en DMX undersökning genomförd för att diagnostisera nack- och ryggskador. Vad vi känner till är det enda kliniken i Norden.

Problemet är att all vård innebär risker och att behandling av nack- och ryggskador är ett område som har mycket att önska vad gäller kliniska studier för att fastställa vilken behandling som är lämplig. Vad gäller huruvida man skall behandla med forcerade metoder oavsett om man är sjukgymnast, kiropraktor eller läkare, så krävs lång erfarenhet och vissa skador kan förvärras med felaktig behandling.

Ett huvudproblem för att få till diagnostik med DMX i Sverige är att det inte finns någon dokumenterad trygg behandlingsteknik och av den anledningen är diagnostiken inte ett område man vill satsa på. Rätta mig gärna om ni inte håller med! Jag har i ett par års tid försökt få till en klinisk studie gällande nackskador men hittar ingen som vill vara klinisk prövningsledare. Finansiering för studien finns. Återkom gärna med namn om ni vet någon som kan och vill leda projektet. Bör vara en specialist på området.

I annat fall får man vända sig till England, Tyskland, Turkiet eller USA för diagnos och eventuell behandling. Det finns både mycket positiva erfarenheter och en del som är mindre nöjda. För många är de viktigt att själv få veta problemet trots att den svenska sjukvården inte vill ta sig an problematiken. Förhoppningen är att detta kommer att ändras så att alla personer med nack och ryggbesvär kan få både diagnos och behandling av whiplash med påföljande rygg och nackskador.

För ersättning för skador. läs mer här.

whiplash

Somatiskt eller psykiskt besvär Blogg

Publicerad

Om ett besvär inte är somatiskt, måste det då vara psykiskt?

I samband med Nackskadeförbundets seminarium i Gävle för ett par år sedan var psykiatrikern Tor Jakob Moe en av fördragshållarna.

Han menade att en av psykiatrikerns roll är att utesluta psykiska sjukdomar samt att nackskada inte är en psykiatrisk sjukdom.

Han hävdar dock att psykiatriska diagnoser ställs av bl.a. försäkringsbolagens medicinska rådgivare trots att de ej är psykologer eller psykiatriker. Anledning till att diagnosen ställa är att man via de undersökningar som ställs ej hittar något somatiskt fel (nervsystemet) så måste det vara psykiskt. Vi håller inte med!

Nu åter möjligt att få nackskada diagnostiserad med DMX Blogg

Publicerad

Sundhetsstyrelsen avslog för en tid sedan Specialistklinikken Rebilds www.specialklinikken.dk tillstånd för att genomföra DMX undersökningar för att påvisa nackskador. Sundhetsstyrelsen har nu svängt i sin bedömning och nu godkänt att undersökningarna får fortsätta. Detta är en bra hjälp för alla med nackskador att nu åter kunna få sina skador dokumenterade. På detta sätt ges en möjlighet att få en undersökning genomförd till en betydligt lägre kostnad än att åka till England eller USA.

Läs mer om nackskador här

Försäkringskassans bedömningar Blogg

Publicerad

Av att döma av inkomna kommentarer i en del ärenden angående Försäkringskassan handläggning, förfaller bedömningarna emellanåt som handlägger beroende. Dessutom förfaller det som om bedömningarna varierar beroende på var man bor i Sverige.

I ett ärende meddelade Försäkringskassan retroaktivt att man drog in ersättningen efter 180 dagar, men då hade man redan passerat 180 dagars gränsen med ca tre veckor. Det gällde dessutom en person som med läkarintyg kunde styrka att hen sannolikt skulle kunna återgå till arbetet inom ett par månader.

Läs mer om inkomstförlust här.

Ersättning från Försäkringskassan vid trafikskador Blogg

Publicerad

Försäkringskassans beslut gör många arga och ledsna och detta beror till största delen på hur ersättningsystemet idag är konstruerat.

Grunden i ersättningssystemet är att efter 180 dagars sjukskrivning bedömer Försäkrings-kassan arbetsförmåga i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbets-marknaden – och inte längre till ditt ordinarie jobb. Ett normalt förekommande arbete är ett som kan klaras av utan särskilda anpassningar. Försäkringskassan får inte ta hänsyn till vilket arbete som den sjukskrivne hade vid sjukskrivningstillfället, vilken utbildning som finns eller hur arbetsmarknaden ser ut där den sjukskrivne bor. Om det finns förutsättningar för att klara av ett annat arbete skall den sjukskrivne ställa sig till arbetsmarknadens förfogande – d.v.s. anmäla sig hos Arbetsförmedlingen och söka de arbete som kan klaras av. Ersättning kommer då istället att erhållas i form av A-kasseersättning.

Om det inte finns förutsättningar för att klara av ett annat arbete fortsätter ersättningen enligt tidigare – fram till och med den 366-dagen. Försäkringskassan är dock hårda i dina bedömningar gällande detta.

I praktiken innebär det att den som har ett arbete måste begära tjänstledighet eller kanske säga upp sig från sitt arbete för att få ersättning.

Sjukvården, arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för den rehabilitering som behövs för att sjukskriven ska kunna återgå i arbete eller kunna söka nytt arbete. Sam-ordning av dessa insatser ansvarar Försäkringskassan för.

Idag gick jag in på Försäkringskassan hemsida under fliken, ”Sjukpenning för anställd”. Där nämner man inte längre sjukskrivningar mer än att i det fall man är sjuk en lång tid, så får man en personlig handläggare. Vad som är längre tid redogörs ej för.

Till höger finns en flik Rehabiliteringskedjan. Under den (om man som skadad nu vet eller förstår att det är där man skall hitta information) redogörs vad som gäller vid sjukskrivningar upp till 366 dagar. Texten redogör för att man efter 180 dagar har rätt till fortsatt ersättning upp till 366 dagar, i det fall man med stor sannolikhet kan återgå till sitt arbete inom denna tid.

Min bedömning är att systemet inte fungerar för många som skadats i trafiken och dessutom ej varit vållande, d.v.s. helt oskyldiga personer som får sitt liv kraftigt försämrat.

Cancer – Kan man få ersättning Blogg

Publicerad

Hej

Jag är 30 år och har behandlats för cancer med bl.a. stora ärr som följd. Har jag rätt till någon ersättning? Jag har en hemförsäkring med olycksfall.

Vad gäller din cancerskada så klassas det en sjukdom och inte som en olycka. Du får titta i villkoren för din försäkring om den täcker sjukdom, vilket är ovanligt. Om du hade en barn och ungdomsförsäkring och cancern visade sig/dokumenterades innan giltighetstiden för den gick ut kan du få ersättning från den, förutsatt att din sjukdom ingår i försäkringens villkor och att preskription ej inträtt.

Lycka till.

Sveda och värk Blogg

Publicerad

Vi får många frågor och kommentarer gällande ersättning för sveda och värk. Bakgrunden är vanligtvis att man anser sig ha rätt till en betydligt högre ersättning än den som utbetalas.

Benämningen sveda och värk kan uppfattas som missvisande. Det är inte så att man får mer ersättning ju mer ont man har, utan den är knuten till var och tiden man vårdas. Ersättningen är vad man benämner en ideell ersättning för psykiskt och fysiskt lidande och obehag under skadans läkningstid, som även benämns akut sjuktid.

Vad gäller de psykiska besvären så måste de vara medicinskt påvisbara för att ersättning skall utgå. Ersättning kan även lämnas för oro och ängslan inför framtiden. För sorger och besvikelser utgår ingen ersättning. Ersättning är mer som plåster på såren ersättning än t.ex. ersättning för kostnader, inkomstförlust eller medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Ersättningen fastställs utifrån Trafikskadenämndens tabell och det finns en rad olika ersättningar. De vanligen förekommande är vid vård på sjukhus utbetalas 4 500 kr per månad och därefter 2 500 kr per månad (2019). Beloppen beräknas per dag.

Tabellen finns på vår hemsida:  https://www.folketsombud.se/informationscenter/

Längden för tiden som sveda och värk utbetalas bestäms av läkare. Försäkringsbolagen konsulterar ofta sina medicinska rådgivare som utifrån medicinska journaler och andra underlag genomför bedömningen.  Som i alla bedömningar är sambandandet mellan skadehändelsen och de uppkomna besvären avgörande och är en del av medicinske rådgivarens bedömning.

Om den skadade inte accepterar bedömningen kan en begäran för omprövning göras, även kallas second opinion. Ärendet kan även prövas i Trafikskadenämnden, men det är enligt vår uppfattning ovanligt.

Viktigt att hålla avstånd i trafiken Blogg

Publicerad

Nu ökar trafiken på vägarna igen efter semestern. Att hålla avstånd är viktigt. Idag hade jag en bil bakom mig som bokstavligt talat försökte köra över mig bakifrån. Försökte bromsa försiktigt för att denne skulle förstå att öka avståndet, men efter en lite stund var det lika illa igen. Obehagligt.
Jag åkte en gång med en taxi som höll för kort avstånd till bilen framför. Taxin kördes av en testosteron fylld yngre man. När jag påtalade att jag ville att han skulle hålla längre avstånd blev han sur och menade att han hade full koll. Jag sa till honom att jag var övertygad om att han hade full koll, men i det fall han var tvungen att göra en hastig inbromsning så kanske inte bilen bakom hade full koll… Det blev tyst i bilen, men efter en lite stund sa han att det hade han inte tänkt på och att han nu skulle hålla bättre avstånd.
Min bedömning, av de skadeärenden som jag ser, så är påkörning bakifrån den vanligaste orsaken till personskador. Håll avstånd och påtala för andra att göra samma sak!

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack