Frågor och Svar

Ersättning från Folksam för medicinsk invaliditet Blogg

Publicerad

Hej.  Jag har fått ersättning från Folksam för medicinsk invaliditet.De har bedömt mina skador till 2%. Det tycker jag är väldigt lite. Vad kan jag göra för att få ersättning för mina skador?

 

Jag tolkar din fråga som gällande ersättning från Folksam för medicinsk invaliditet att Folksam bedömt ersättningen gällande dina skador.  Efter en bedömning har man vanligtvis sex månader på sig, från beslutsdatum att begära omprövning i ärendet hos Folksam eller prövning i Trafikskadenämnden. Man kan även begära prövning i domstol, men det gör man vanligtvis efter prövning i Trafikskadenämnden.

En bra idé för att bedöma sina skador är att gå in på svensk försäkrings hemsida, där det finns tabeller och preferens fall där det medicinska invaliditet en bedömts. Då kan du få en uppfattning om vad dina skador kan ha för invaliditetsgrad. Du finner en länk på sidan här

Om du inte nöjd med ersättning från Folksam för medicinsk invaliditet och det är deras första beslut i ärendet, kan du begära omprövning. En bra idé innan du gör det tar del av hela din akt och även den medicinska rådgivarens anteckningar. Där kan du se vilka underlag som den medicinske rådgivaren använt samt hur han motiverat bedömningen. För att få ut underlagen från försäkringsbolaget ska du kontakta dem och be om samtliga underlag i ärendet.

Därefter kan du begära omprövning. Det är en bra idé att begära att omprövning skall göras av en annan medicinsk rådgivare som ej har fått ta del av den tidigare bedömning.

Om du inte nöjd med omprövningen kan du vända dig till Trafikskadenämnden. Du kan läsa mer om Trafikskadenämnden här. Vi vill i sammanhanget påpeka att Trafikskadenämnden sällan har en annan bedömning än försäkringsbolaget så vår bedömning är att man inte skall vänta med att se till att ditt ärende blir korrekt bedömt med hjälp av ett juridiskt ombud, oss eller någon annan du har förtroende för. Säkerställ dock att ditt ombud har stor erfarenhet av trafikskador.

 

Återkom gärna om du har fler frågor.

Ändra – överklaga beslut från försäkringsbolag Blogg

Publicerad

Är det möjligt att begära högre ersättning för medicinsk invaliditet eller sveda och värk om försäkringsbolaget fattat ett beslut?

Ja, det går att begära omprövning av medicinsk invaliditet samt sevärda och värk från försäkringsbolag enligt följande kortfattade generella sammanställning:

Ändra beslut under pågående skadereglering?

I det fall försäkringsbolaget under pågående skadereglering fattat ett beslut, det första, kan man begära en ny medicinsk bedömning. Det kan då vara en bra idé att man begär att ny medicinsk bedömning skall ske av annan medicinsk rådgivare.

Ändra beslut efter det att försäkringsbolaget tagit slutlig ställning?

Om man fått en bedömning och ett beslut och besvären väsentligt försämrats kan man begära omprövning och detta skall styrkas med journal eller läkarintyg.

Ändra beslut efter prövning bedömning i Trafikskadenämnden?

Bedömningar från Trafikskadenämnden kan ej omprövas så vida inte underlag av vikt undanhållits ärendet eller att ärendet behöver kompletteras.

Dessa möjligheter är omgärdade med begränsningar som man bör känna till för att nå framgång.

Du kan läsa mer om medicinsk invaliditet här.

Här finner du information om tabeller för medicinsk invaliditet.

Bedömning och ersättning för medicinsk invaliditet Blogg

Publicerad

Vilken är ersättning för medicinsk invaliditet vid nackskada / Whiplash

Vi får ofta frågor gällande vilken ersättning för medicinsk invaliditet som lämnas vid nackskador / Whiplash. Den medicinska invaliditeten bedöms utifrån Trafikskadenämnden tabellverk. För att förtydliga presenterar vi nedan några referensärenden som publiceras på Svensk Försäkrings hemsida.

Den procent som anges är den procent som man söker i Trafikskadenämndens tabell för den ålder man har och på så sätt där man beloppet.

Nedan fall är samtliga nackdistorsion där det inte förekommer andra sjukdomar, olycksfall eller skador, d.v.s. inga konkurrerande besvär. Samtliga referensfall har sin utkomst i en trafikolycka.

Samtliga referensfall finns på Svensk Försäkrings hemsida : https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/publikationer/medicinska-tabellverk/

Läs mer om medicinsk invaliditet här.

Vill du ha mer information och hjälp gällande rätt ersättning för medicinsk invaliditet, klicka här!

Som framgår av numreringen på fallen nedan redogör vi ej för alla fall.

Fall 1 – Aktuella symtom och funktionsnivå:

Intermittent nackvärk samt stelhetskänsla nacke och axlar.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 2 %.

 

Fall 3 – Aktuella symtom och funktionsnivå:

Kvarstående konstant lokal smärta i nacken trots regelbunden medicinering med paracetamol, öm och spänd över nackmuskulaturen, men med god rörlighet i nacken. Bra kraft i armarna och ingen sensibilitetsnedsättning.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 5 %.

 

Fall 6 – Aktuella symtom och funktionsnivå:

Smärta och stelhet i nacken med utstrålning i båda armarna trots behandling med TCA (Saroten). Ömmar vid palpation av trapeziusmuskulatur. Sensibilitet ua. Huvudvärk.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 10 %.

Fall 9 – Aktuella symtom och funktionsnivå:

Ständig molande värk med tyngdkänsla i höger nack-skulder
och axelparti. Dagliga bekymmer med yrsel och ostadighetskänsla. Svaghet och domningar i höger arm, betydande rotationsinskränkning
i nacken. Ofta huvudvärk, trötthet, illamående och koncentrationsproblem. I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter. Sömnsvårigheter. Tinnitus.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 15 %.

Hur hittar man motivation att komma vidare? Blogg

Publicerad

Många skadade vittnar om svårigheten att komma tillbaka till ett normalt liv, eller så normalt som det nu går.
Jag har i mitt tidigare liv arbetat med att hjälpa drogberoende personer till ett bättre liv. Jag förstår att livet kan vara är ett helvete även efter en olycka. De drogberoendes situation betecknades som deprimerande, håg- och hopplös med ingen synbar väg ut. I det program vi arbetade med ingick att fylla tomrummet efter droger med något annat. I den verksamhet jag var verksam ersattes tomrummet med andlighet. Jag tror personligen inte på gud men har inga problem med de kristna värderingarna eller dess etik, som enligt min uppfattning till stor del delas av andra religioner (i de flesta religioner dock finns avarter).
Av en händelse så lyssnade jag häromdagen på P1 Ute i naturen. Där berättade en person om hur denne hittat tillbaka till samvaro och motivation genom olika aktiviteter utomhus. Promenader, cykling, paddling etc. Att lyssna på det programmet som finns på SR Play kan ge inspiration. I de flesta orter finna även olika andra föreningar inom olika områden som gärna tar emot nya medlemmar. Schack, matlagning, teater etc.
Kanske kan vara något?

Merinvaliditet vid personskada Blogg

Publicerad

En olycka kommer sällan ensam är ett vanligt ordspråk.
I samband mer personskador är det väldig besvärligt i det fall man drabbas av en skada i samma kroppsdel som en tidigare händelse. Om skadan förvärras vid den senare händelsen benämns det som merinvaliditet.
Vår erfarenhet är att försäkringbolagen i stor utsträckning bedömer att den nya skadan inte har samband med den senare olyckan utan beror på den tidigare skadan.
Om man inte har journaler som styrker att man blivit skadefri efter den tidigare olyckan, eller tydlig beskriver besvären, är det krävande att styrka att de nya besvären klart mer sannolikt kommer från det senare skadetillfället. Vad som ofta sker är att skada blir bättre allt vad tiden går och man då slutar att gå på behandlingar och läkarbesök. Då kan det stå i den sista journalen att man sökt för sina besvär, vilket är naturligt då man inte går på behandling om man är besvärsfri. Men här gäller en omvänd bevisbörda, nämligen att man skall bevisa att man var skadefri innan det senare skadetillfället.
Vi har haft ett ärende med en lärare från en trafikskola som fick nackbesvär från en trafikhändelse i samband med en lektion. Besvären blev sakta bättre och när besvären var av det art att läraren började arbeta igen inträffade en ny skada. De nya besvären var av samma typ som vid den tidigare skadan med skillnaden att besvären ej avtog.
Försäkringsbolaget gällande den senare skadan avvisade samband med hänvisning till att besvären ej klart mer sannolikt hade samband med skadehändelsen, utan menade att de var från den tidigare skadan.
Av den anledningen är det bra om man ser till att i en journal kan styrka att man är skadefri i det fall man drabbas av en personskada!
Vi kan hjälpa dig, klicka här!

Diagnos och behandling av Whiplash Blogg

Publicerad

Vi får många frågor angående diagnos och behandling vid whiplash. Vi skriver regelbundet i ärendet och vidarebefordrar det vi bedömer som bra.

 

Jag har information från en person i Danmark som har synpunkter på de behandlingar som utförs på www.specialklinikken.dk . Vi har tidigare meddelat att man kan få en DMX undersökning genomförd för att diagnostisera nack- och ryggskador. Vad vi känner till är det enda kliniken i Norden.

Problemet är att all vård innebär risker och att behandling av nack- och ryggskador är ett område som har mycket att önska vad gäller kliniska studier för att fastställa vilken behandling som är lämplig. Vad gäller huruvida man skall behandla med forcerade metoder oavsett om man är sjukgymnast, kiropraktor eller läkare, så krävs lång erfarenhet och vissa skador kan förvärras med felaktig behandling.

Ett huvudproblem för att få till diagnostik med DMX i Sverige är att det inte finns någon dokumenterad trygg behandlingsteknik och av den anledningen är diagnostiken inte ett område man vill satsa på. Rätta mig gärna om ni inte håller med! Jag har i ett par års tid försökt få till en klinisk studie gällande nackskador men hittar ingen som vill vara klinisk prövningsledare. Finansiering för studien finns. Återkom gärna med namn om ni vet någon som kan och vill leda projektet. Bör vara en specialist på området.

I annat fall får man vända sig till England, Tyskland, Turkiet eller USA för diagnos och eventuell behandling. Det finns både mycket positiva erfarenheter och en del som är mindre nöjda. För många är de viktigt att själv få veta problemet trots att den svenska sjukvården inte vill ta sig an problematiken. Förhoppningen är att detta kommer att ändras så att alla personer med nack och ryggbesvär kan få både diagnos och behandling av whiplash med påföljande rygg och nackskador.

För ersättning för skador. läs mer här.

whiplash

Somatiskt eller psykiskt besvär Blogg

Publicerad

Om ett besvär inte är somatiskt, måste det då vara psykiskt?

I samband med Nackskadeförbundets seminarium i Gävle för ett par år sedan var psykiatrikern Tor Jakob Moe en av fördragshållarna.

Han menade att en av psykiatrikerns roll är att utesluta psykiska sjukdomar samt att nackskada inte är en psykiatrisk sjukdom.

Han hävdar dock att psykiatriska diagnoser ställs av bl.a. försäkringsbolagens medicinska rådgivare trots att de ej är psykologer eller psykiatriker. Anledning till att diagnosen ställa är att man via de undersökningar som ställs ej hittar något somatiskt fel (nervsystemet) så måste det vara psykiskt. Vi håller inte med!

Nu åter möjligt att få nackskada diagnostiserad med DMX Blogg

Publicerad

Sundhetsstyrelsen avslog för en tid sedan Specialistklinikken Rebilds www.specialklinikken.dk tillstånd för att genomföra DMX undersökningar för att påvisa nackskador. Sundhetsstyrelsen har nu svängt i sin bedömning och nu godkänt att undersökningarna får fortsätta. Detta är en bra hjälp för alla med nackskador att nu åter kunna få sina skador dokumenterade. På detta sätt ges en möjlighet att få en undersökning genomförd till en betydligt lägre kostnad än att åka till England eller USA.

Läs mer om nackskador här

Försäkringskassans bedömningar Blogg

Publicerad

Av att döma av inkomna kommentarer i en del ärenden angående Försäkringskassan handläggning, förfaller bedömningarna emellanåt som handlägger beroende. Dessutom förfaller det som om bedömningarna varierar beroende på var man bor i Sverige.

I ett ärende meddelade Försäkringskassan retroaktivt att man drog in ersättningen efter 180 dagar, men då hade man redan passerat 180 dagars gränsen med ca tre veckor. Det gällde dessutom en person som med läkarintyg kunde styrka att hen sannolikt skulle kunna återgå till arbetet inom ett par månader.

Läs mer om inkomstförlust här.

Ersättning från Försäkringskassan vid trafikskador Blogg

Publicerad

Försäkringskassans beslut gör många arga och ledsna och detta beror till största delen på hur ersättningsystemet idag är konstruerat.

Grunden i ersättningssystemet är att efter 180 dagars sjukskrivning bedömer Försäkrings-kassan arbetsförmåga i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbets-marknaden – och inte längre till ditt ordinarie jobb. Ett normalt förekommande arbete är ett som kan klaras av utan särskilda anpassningar. Försäkringskassan får inte ta hänsyn till vilket arbete som den sjukskrivne hade vid sjukskrivningstillfället, vilken utbildning som finns eller hur arbetsmarknaden ser ut där den sjukskrivne bor. Om det finns förutsättningar för att klara av ett annat arbete skall den sjukskrivne ställa sig till arbetsmarknadens förfogande – d.v.s. anmäla sig hos Arbetsförmedlingen och söka de arbete som kan klaras av. Ersättning kommer då istället att erhållas i form av A-kasseersättning.

Om det inte finns förutsättningar för att klara av ett annat arbete fortsätter ersättningen enligt tidigare – fram till och med den 366-dagen. Försäkringskassan är dock hårda i dina bedömningar gällande detta.

I praktiken innebär det att den som har ett arbete måste begära tjänstledighet eller kanske säga upp sig från sitt arbete för att få ersättning.

Sjukvården, arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för den rehabilitering som behövs för att sjukskriven ska kunna återgå i arbete eller kunna söka nytt arbete. Sam-ordning av dessa insatser ansvarar Försäkringskassan för.

Idag gick jag in på Försäkringskassan hemsida under fliken, ”Sjukpenning för anställd”. Där nämner man inte längre sjukskrivningar mer än att i det fall man är sjuk en lång tid, så får man en personlig handläggare. Vad som är längre tid redogörs ej för.

Till höger finns en flik Rehabiliteringskedjan. Under den (om man som skadad nu vet eller förstår att det är där man skall hitta information) redogörs vad som gäller vid sjukskrivningar upp till 366 dagar. Texten redogör för att man efter 180 dagar har rätt till fortsatt ersättning upp till 366 dagar, i det fall man med stor sannolikhet kan återgå till sitt arbete inom denna tid.

Min bedömning är att systemet inte fungerar för många som skadats i trafiken och dessutom ej varit vållande, d.v.s. helt oskyldiga personer som får sitt liv kraftigt försämrat.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack