Frågor och Svar

Gäller försäkringen om man varit påverkad? Blogg

Publicerad

Det har inkommit en fråga om man kan få ersättning från försäkringen (fordonsförsäkringen) om man varit påverkad och eller framfört fordonet olovligt, d.v.s. saknade körkort?

Svaret är ja.

Om man framfört fordonet utan körkort bör försäkringen gälla full ut. I det fall man varit påverkad av drog eller alkohol så finns risk att ersättningsbeloppen sätts vanligtvis ned med 1/3, 1/2 eller 2/3, beroende på graden av påverkan och andra faktorer som kan anses ha samband.

Därför bör man anmäla sin skada och begära ersättning även om man saknade körkort eller varit påverkad.

Avslag från försäkringsbolag Blogg

Publicerad

Tyvärr är det många som hör av sig till oss då skadorna redan är bedömda och dessutom varit i Trafikskadenämnden som följt försäkringsbolagets beslut.Det gäller att man inkommer med rätt underlag från början om man skall ha en bra chans. Bolagen har kompetenta medarbetare som kan reglerna och som privatperson har man sannolikt oftast ingen aning om vilka ersättningar man har rätt till och ännu mindre om hur de skall beräknas.Tyvärr är det så att man som skadad har bevisbördan och det gäller att bevisa att man har rätt till ersättning. Det gäller inte att man vet.Bolagen är inte heller särskilt bra på att informera om rätten till kostnadsfritt juridiskt ombud och vissa mindre bolag lämnar sällan ersättning vilket gör det svårt för den som skadats.Det gäller att man är noggrann då man väljer försäkring.

Preskriptionstid vid arbetsskada Blogg

Publicerad

I många ärenden dyker frågan upp gällande vad som gäller vi preskription vid arbetsskada. Nedan har vi klippt från AFAs hemsida som klargör regler.

Preskription och efterskydd

Preskriptionstider i TFA-KL

För att ha rätt till ersättning från TFA-KL för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men, samt olägenheter måste ett olycksfall anmälas till AFA Försäkring inom 10 år från den dag skadan inträffade. För arbetssjukdom gäller i stället att anmälan ska göras inom 10 år från det att Försäkringskassan fattade beslut om godkänd arbetsskada. Kommer ansökan om ersättning in senare, är rätten till ersättning förlorad.

När det gäller ersättning för inkomstförlust, förlust av underhåll, begravningskostnad samt annan ersättning ska ansökan om ersättning ske inom 6 år. Kommer ansökan in senare kan AFA Försäkring endast lämna ersättning för tid 6 år tillbaka från ansökningstillfället.

Efterskydd i TFA-KL

Om en arbetssjukdom visar sig först efter det att den skadades anställning har upphört kan TFA-KL ändå gälla. För detta krävs dock dels att den skadade varit utsatt för skadlig inverkan i sitt arbete efter den 31 januari 1974, dels att sjukdomen visat sig innan den skadade fyllt 65 år.

Undantaget gäller om den skadade drabbats av cancer som har orsakats av exponering för asbest i arbetet. Då gäller ingen åldersgräns alls uppåt, utan sådana fall ersätts oberoende av den skadades ålder när sjukdomen visar sig. Du kan läts mer om arbetsskador här, som lämlar till vårt infocenter.

Sjukdom på resa, ringen ersättning Blogg

Publicerad

Det händer att personer med en sjukdom som diagnosticerats före resan, beger sig ut på resa då skadeläget bedöms som stabilt. Det kan vara t.ex. mag-, tarm sjukdomar, cancer, njure eller hjärt besvär. På resan förvärras besvären och det blir nödvändigt med sjukhusvård och hemtransport.

För det första så måste man ha en sjukförsäkring eller en reseförsäkring som täcker sjukdom. En sjukdom bedöms inte som en olycka. Definitionen för en olycka är att det är en yttre plötslig och oförutsägbar händelse. En sjukdom bedöms ej fulle de kriterierna.

Vissa hemförsäkringar har en reseförsäkring och den kan täcka sjukvård och eventuell transport hem.

Ett stort problem kan dock uppkomma med den situation som beskrevs i början ave detta inlägg, där en sjukdom med stabilt skadeläge förvärras under resan. Det händer att försäkringsbolaget nekar ersättning med hänvisning till att sjukdomsläget var känt före avresa och i villkoren för försäkringen anges att försäkringen ej täcker denna situation. Även om en läkare skrivit ett intyg att personen i fråga är tillräckligt kurrant för att klara resan, kan försäkringsbolaget avböja ersättning. Detta kan naturligtvis bli en väldigt besvärande situation så man bör tänka sig för noga och gå igenom villkoren för de försäkringar man har.

Är man på resa skall man ha en reseförsäkring som täcker olycka och sjukdom. Försäkringen bör täcka vård, kostnader och hemresa samt ersättning för bestående besvär.

Läs mer här!

Bedömning med medicinsk rågivare Blogg

Publicerad

Nu är det höst och det är dags med nya tag. Under våren avhandlades de medicinska rådgivarnas roll och de stora konsekvenser som deras bedömningar får i skadeärenden.

Det finns två områden som kräver stor noggrannhet i samband med bedömning av medicinska rådgivare. 

  1. Det gäller att se till att rätt underlag är med vid bedömningen. Om underlaget inte är komplett kan bedömningen bli fel. Därför skall man kontrollera underlagen både innan och efter. Efter bedömningen skall ta in den medicinska rådgivarens anteckningar och där finns en förteckning över underlagen och även de frågor som försäkringsbolagets ställt och läkarens svar.
  2. Man måste granska de medicinska rådgivarens svar. Det händer, tyvärr för ofta, att ej relevanta kommentarer från läkaren smyger sig in som inte är effekt av olyckan och ibland direkta fel. Fel kan vara att läkaren skriver att ” det var ringa krockvåld, vilket inte kan förorsaka skadorna”. Läkaren har då missat att bilen totalförstördes och skrotades efter olyckan. 

Gäller försäkringar för personskador vid resa utomlands under Coronatider ? Blogg

Publicerad

Gäller försäkringen vid resor utomlands i Corona tider?

För att svara å frågan måste vi dela upp svaret beroende på vilken försäkring som avses.

Om man färdas i en svenskregistrerad bilutomlands så gäller bilens trafikförsäkring som vanligt. D.v.s. ersättning lämnas för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt bestående besvär. Behandling på vårdinrättning erhålls genom den vård som erbjuds inom ramen för EU. Trafikskadelagen är då tillämplig.

Om man färdas eller blir skadad av bil som är registrerad i annat land så gäller de villkoren för landets trafikförsäkring där bilen är registrerad. Detta gäller t.ex. om man hyr bil utomlands.

För övriga olycksfall och sjukförsäkringar gäller de enligt villkoren i försäkringen. Dessa försäkringar benämns som villkordstyrda.

Här gäller det att se upp. Vissa av dessa försäkringar kan ha begränsningar. Ett exempel kan vara i det fall som Utrikesdepartementet avråder från resa till ett land så kanske försäkringen inte gäller om man besöker land som avråtts från besök. För att säkerställa att försäkringen gäller, kan man e-posta en förfrågan till sitt försäkringsbolag. Man kan då spara svaret i det fall man senare behöver kunna styrka att man erhållit svar angående giltig försäkring vilket man inte kan vid en telefonkontakt.

Hur påverkas handläggningen av trafikskador av Corona pandemi (COVID-19)? Blogg

Publicerad

Corona pandemin har satt stora spår i samhället världen över. Arbetsförhållanden ändras och många blir tyvärr permitterade eller blir arbetslösa. Den fråga vi ställt oss är hur påverkas handläggning av trafikskador av Corona pandemi (COVID-19)

För arbetskapaciteten på Folkets Ombud innebär det i princip inga förändringar då vi har sedan tidigare väl inarbetade rutiner gällande hemarbete.

För försäkringsbolagens kan det innebära nya sätt att arbeta. Det kan innebära att man inte vid arbete i hemmet har tillgång till all information man behöver för att kunna handlägga ett ärende. Det kan innebära att under Corona pandemin så kan svarstiderna från försäkringsbolagen bli längre.

Som skadad kan det innebära att man ställs in för ökade utmaningar.

  • Det kan i den nuvarande situationen ta längre tid att få läkarbesök och intyg utfärdade av läkare då dessa är hårt belastade och väntetiderna ökar. 
  • Operationer blir uppskjutna vilket innebär att det kan ta längre tid innan man kommer i arbete samt att slutbedömningar av bestående besvär skjuts på framtiden.
  • Då man ej kan besöka läkare och få sina skador bekräftade kan det svårare att styrka kontinuerlig vårdprocess. D.v.s. att skadan från olyckstillfället består. Om man ej kan styrka en kontinuerlig vårdprocess kan det innebära att bedömning blir att besvären ej har samband med olyckan och ersättning uteblir.
  • Om man blir ordinerad att göra sjukgymnastiken själv hemma kan även det leda till att den kontinuerliga vårdprocessen kan ifrågasättas. Därför bör man kunna styrka att man ordinerats att utföra gymnastiken hemma.
  • Man har som skyldighet som skadad att försöka minimera skadan. Med långa väntetider och en haltande arbetsmarknad kan det bli svårt.
  • Det kan bli extra besvärligt att söka nya arbeten. Speciellt i branscher som påverkats av pandemin som restaurang, hotell, flyg etc. 

Ett begrepp som flitigt används är hur situationen varit skadan förutom. D.v.s. hur hade situationen för den skadade varit om skadan ej inträffat.

Om man t.ex. arbetat inom ett yrke där man med anledning av Corona pandemin blivit permitterad och kanske till och med avskedad, så kan ersättning för inkomstförlust ifrågasättas. Försäkringsbolaget kan hävda att skadan förutom hade den skadade varit arbetslös och därmed endast fått den ersättning som Arbetsförmedlingen ersätter.

Ersättning från Arbetsförmedlingen är högst 20 000 kr per månad.

Om man är skada bör man ta ovan i åtanke för att kunna styrka rätt till ersättning. Generellt gäller att man som skadan har bevisbördan för att styrka att besvären har samband med olyckan samt att ersättningarna är relevanta.

Förhoppningen är att pandemin drar över och att situationen återgår till den normala.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, klicka här!

Den medicinske rådgivarens bedömning Blogg

Publicerad

Under en tid har vi diskuterat de medicinska rådgivarnas roll. Som bekant är bedömer de endast på de underlag som de får sig tillsända och svarar på de frågor som försäkringsbolaget ställer.

Bolaget fattar därefter beslut baserat på den medicinska rådgivarens bedömning.

Ibland använder man sig av flera medicinska rådgivare, vanligtvis då för att bedöma besvären från olika områden som ortopedi, urologi, psykiatri etc.

När ärendet skall bedömas är det viktigt att tillse att rätt underlag skickas med och vi kontrollerar alltid i den medicinske rådgivarens rapport vilka underlag som använts vid bedömningen.

Ibland har vi erfarit att man skickat en begäran om bedömning till medicinsk rådgivare A som genomfört en bedömning. Då försäkringbolaget ej varit nöjd med denna bedömning har man skickat den till medicinsk rådgivare B som bedömt till en lägre grad. Försäkringsbolaget därefter endast använt bedömning från läkare B, den lägre bedömning vid sitt beslut. Det har hänt att man använt sig av sex medicinska rådgivare!

Uppfattning hos ombuden på Folkets Ombud är att den högsta bedömning är den som försäkringsbolagen bör följa.

Corona tider Blogg

Publicerad

Coronan sprider sig över världen och olika länder gör olika åtgärder. Företag väljer att låta många arbeta hemma och så även försäkringsbolag. Effekten av detta som vi uppfattar det är att svarstiden från försäkringsbolagen blir längre.

När handläggarna arbetar hemma kan det vara så att för hu t.ex. utskrifter kan och skall ske. Det kan innebära att handläggaren måste bege sig till kontoret för att skriva ut och posta brev i skadeärenden. I vissa fall har försäkringsbolaget begärt att skadelidande skall gå in i vårdportalen och därifrån skriva ut journaler. Utskriften kan då bli i form av en skärmdump på en biltelefon och det kan bli väldigt många skärmdumpar vilket gör det extremt omständligt att arbeta med.

Även vi arbetar till stor del hemifrån men vi har rutiner och resurser för att arbetet skall flyta på som vanligt. Vi gör allt vi kan för att få svar och beslut från försäkringsbolagen så att ärendena flyter på som vanligt.

Är det någon som undrar något går det alltid bra att maila till mig på henrik.grotte@folketsombud.se eller ring mig på nedan nummer. Jag föredrar mail.

Med vänlig hälsning i Corona tider

Henrik Grotte

VD & Juridiskt Ombud

Epost: Henrik.grotte@folketsombud.se

Direkt: 0723-599110

Växel:  010-15 00 535   

Den medicinska råggivarens roll Blogg

Publicerad

Under en tid har diskuterats de medicinska rådgivarnas roll och hur det upplevs av de, vars skador de bedömer. Många finner det stötande att en person de aldrig träffat skall bedöma deras skador som ligger till grund för i princip alla ersättningar.

Mycket kritik riktas mot bedömningarna av till hur lång tid den akuta sjuktiden vara, som styr ersättning för sveda och värk. Här upplevs av många som om bedömningarna görs slentrianmässigt utan att hänsyn tas till ärendets särart.

Min personliga uppfattning är att större vikt borde läggas vid den behandlandes läkares bedömningar då denne behandlat skadelidande och kan även känna till hälsoläget före en olycka.

Tyvärr finns, så vitt kan bedömas inga förändringar gällande detta förfaringssätt. 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack