Frågor och Svar

Försäkringskassans bedömningar Blogg

Publicerad

Av att döma av inkomna kommentarer i en del ärenden angående Försäkringskassan handläggning, förfaller bedömningarna emellanåt som handlägger beroende. Dessutom förfaller det som om bedömningarna varierar beroende på var man bor i Sverige.

I ett ärende meddelade Försäkringskassan retroaktivt att man drog in ersättningen efter 180 dagar, men då hade man redan passerat 180 dagars gränsen med ca tre veckor. Det gällde dessutom en person som med läkarintyg kunde styrka att hen sannolikt skulle kunna återgå till arbetet inom ett par månader.

Läs mer om inkomstförlust här.

Ersättning från Försäkringskassan vid trafikskador Blogg

Publicerad

Försäkringskassans beslut gör många arga och ledsna och detta beror till största delen på hur ersättningsystemet idag är konstruerat.

Grunden i ersättningssystemet är att efter 180 dagars sjukskrivning bedömer Försäkrings-kassan arbetsförmåga i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbets-marknaden – och inte längre till ditt ordinarie jobb. Ett normalt förekommande arbete är ett som kan klaras av utan särskilda anpassningar. Försäkringskassan får inte ta hänsyn till vilket arbete som den sjukskrivne hade vid sjukskrivningstillfället, vilken utbildning som finns eller hur arbetsmarknaden ser ut där den sjukskrivne bor. Om det finns förutsättningar för att klara av ett annat arbete skall den sjukskrivne ställa sig till arbetsmarknadens förfogande – d.v.s. anmäla sig hos Arbetsförmedlingen och söka de arbete som kan klaras av. Ersättning kommer då istället att erhållas i form av A-kasseersättning.

Om det inte finns förutsättningar för att klara av ett annat arbete fortsätter ersättningen enligt tidigare – fram till och med den 366-dagen. Försäkringskassan är dock hårda i dina bedömningar gällande detta.

I praktiken innebär det att den som har ett arbete måste begära tjänstledighet eller kanske säga upp sig från sitt arbete för att få ersättning.

Sjukvården, arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för den rehabilitering som behövs för att sjukskriven ska kunna återgå i arbete eller kunna söka nytt arbete. Sam-ordning av dessa insatser ansvarar Försäkringskassan för.

Idag gick jag in på Försäkringskassan hemsida under fliken, ”Sjukpenning för anställd”. Där nämner man inte längre sjukskrivningar mer än att i det fall man är sjuk en lång tid, så får man en personlig handläggare. Vad som är längre tid redogörs ej för.

Till höger finns en flik Rehabiliteringskedjan. Under den (om man som skadad nu vet eller förstår att det är där man skall hitta information) redogörs vad som gäller vid sjukskrivningar upp till 366 dagar. Texten redogör för att man efter 180 dagar har rätt till fortsatt ersättning upp till 366 dagar, i det fall man med stor sannolikhet kan återgå till sitt arbete inom denna tid.

Min bedömning är att systemet inte fungerar för många som skadats i trafiken och dessutom ej varit vållande, d.v.s. helt oskyldiga personer som får sitt liv kraftigt försämrat.

Cancer – Kan man få ersättning Blogg

Publicerad

Hej

Jag är 30 år och har behandlats för cancer med bl.a. stora ärr som följd. Har jag rätt till någon ersättning? Jag har en hemförsäkring med olycksfall.

Vad gäller din cancerskada så klassas det en sjukdom och inte som en olycka. Du får titta i villkoren för din försäkring om den täcker sjukdom, vilket är ovanligt. Om du hade en barn och ungdomsförsäkring och cancern visade sig/dokumenterades innan giltighetstiden för den gick ut kan du få ersättning från den, förutsatt att din sjukdom ingår i försäkringens villkor och att preskription ej inträtt.

Lycka till.

Sveda och värk Blogg

Publicerad

Vi får många frågor och kommentarer gällande ersättning för sveda och värk. Bakgrunden är vanligtvis att man anser sig ha rätt till en betydligt högre ersättning än den som utbetalas.

Benämningen sveda och värk kan uppfattas som missvisande. Det är inte så att man får mer ersättning ju mer ont man har, utan den är knuten till var och tiden man vårdas. Ersättningen är vad man benämner en ideell ersättning för psykiskt och fysiskt lidande och obehag under skadans läkningstid, som även benämns akut sjuktid.

Vad gäller de psykiska besvären så måste de vara medicinskt påvisbara för att ersättning skall utgå. Ersättning kan även lämnas för oro och ängslan inför framtiden. För sorger och besvikelser utgår ingen ersättning. Ersättning är mer som plåster på såren ersättning än t.ex. ersättning för kostnader, inkomstförlust eller medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Ersättningen fastställs utifrån Trafikskadenämndens tabell och det finns en rad olika ersättningar. De vanligen förekommande är vid vård på sjukhus utbetalas 4 500 kr per månad och därefter 2 500 kr per månad (2019). Beloppen beräknas per dag.

Tabellen finns på vår hemsida:  https://www.folketsombud.se/informationscenter/

Längden för tiden som sveda och värk utbetalas bestäms av läkare. Försäkringsbolagen konsulterar ofta sina medicinska rådgivare som utifrån medicinska journaler och andra underlag genomför bedömningen.  Som i alla bedömningar är sambandandet mellan skadehändelsen och de uppkomna besvären avgörande och är en del av medicinske rådgivarens bedömning.

Om den skadade inte accepterar bedömningen kan en begäran för omprövning göras, även kallas second opinion. Ärendet kan även prövas i Trafikskadenämnden, men det är enligt vår uppfattning ovanligt.

Viktigt att hålla avstånd i trafiken Blogg

Publicerad

Nu ökar trafiken på vägarna igen efter semestern. Att hålla avstånd är viktigt. Idag hade jag en bil bakom mig som bokstavligt talat försökte köra över mig bakifrån. Försökte bromsa försiktigt för att denne skulle förstå att öka avståndet, men efter en lite stund var det lika illa igen. Obehagligt.
Jag åkte en gång med en taxi som höll för kort avstånd till bilen framför. Taxin kördes av en testosteron fylld yngre man. När jag påtalade att jag ville att han skulle hålla längre avstånd blev han sur och menade att han hade full koll. Jag sa till honom att jag var övertygad om att han hade full koll, men i det fall han var tvungen att göra en hastig inbromsning så kanske inte bilen bakom hade full koll… Det blev tyst i bilen, men efter en lite stund sa han att det hade han inte tänkt på och att han nu skulle hålla bättre avstånd.
Min bedömning, av de skadeärenden som jag ser, så är påkörning bakifrån den vanligaste orsaken till personskador. Håll avstånd och påtala för andra att göra samma sak!

Bedömning av bestående besvär Blogg

Publicerad

Om man har flera skador efter en trafikskada, hur bedöms då den invaliditeten. Läggs procenten ihop?

 

Om man har flera skador efter en olycka läggs procenten från bedömningarna av de olika skadorna ihop. Det kan dock ske en reducering enligt en formel vilket gör att den sammanlagda bedömningen minskar något.

Om man däremot skadas vid två olika tillfällen läggs inte procenten ihop från de olika skadorna utan bedöms separat.

Om man vid den andra skadan förvärrar skadan från den första olyckan används begreppet ”merinvaliditet”. Då bedöms hur mycket värre skadan blivit. Merinvaliditets bedömningar kan bli svårbedömda då skadeläget inför den senare skadan inte med säkerhet kan fastställas.

Därför kan det vara bra att man efter en olycka gör journalförda besök hos vårdinrättning, helst av läkare så att man har skriftligt underlag gällande sitt skadeläge.

Ersättning för knäskada Blogg

Publicerad

Har under längre tid vandrat i Norrland. Efter en tid uppstod en knäskada som bara blir värre och jag får allt svårare att gå. Min olycksfalls och sjukförsäkrings ersätter enligt dem ingenting. Kan ni hjälpa mig?

 

Hej

 

Tack för att ni kontaktar oss i ert skadeärende.

Folketsombud är en fristående juristbyrå för personer som drabbats av personskador. Varje år handlägger vi ca 500 ärenden varav ca 450 är trafikskador.

Vad jag kan utläsa så är inte din skada en olycka. För att det skall vara en olycka krävs att det är en yttre, oförutsedd och plötslig händelse. Därför är min bedömning att olycksfallsförsäkringarna ej täcker. Din sjukförsäkring styrs av de villkor som finns gällande denna.

Innan vi kan gå vidare måste du gå igenom din sjukförsäkring och se vad den täcker.

 

Läs mer om personskador här.

 

Ersättning inkomstförlust tar lång tid för att få beslut. Blogg

Publicerad

Försäkringsbolaget drar ut på mitt besked om inkomstförlust gällande mitt trafikärende. Kan de göra så, vad gäller?

Vår strävan är naturligtvis att våra klienter skall få den ersättning de har rätt till. Varje ärende är unikt och som du förstår kan vi inte kommentera ett specifikt ärende i publika sammanhang. Grundprincipen gällande inkomstförlust är att den ekonomiska situationen vid en trafikskada skall vara den samma före som efter olyckan. Det är dock ingen hemlighet att försäkringsbolagen drivs som bolag med lönsamhetskrav. Ersättningar för skador är en kostnadspost där granskning dagligen sker genom att handläggare noggrant nagelfar varje ersättningspost. Dessutom är handläggningstiderna långa hos försäkringsbolagen vilket naturligtvis ytterligare påverkar humöret hos våra kunder och hos oss på Folkets Ombud. Försäkringssystemet bygger på att den skadade skall bevisa sin rätt till ersättning och det räcker inte med att veta att man har rätt, det gäller att bevisa det, annars ingen ersättning. Vi arbetar hela tiden med för att se till att ersättningarna blir korrekta och det ingen hemlighet, att enligt min bedömning kan försäkringsbolagen beslut vara uppåt väggarna, där skadelidande behöver gå till domstol för att få igenom sin rätt till ersättning. Vad gäller inkomstförlust specifikt, så skall försäkringsbolaget initialt genomföra en sambandsbedömning. Dvs om den skada man fått beror på olyckan. Ibland kan sambandsbedömningen ta år innan en enda krona betalas ut och det innebär naturligtvis enorma påfrestningar för den som skadats. Personligen hade jag gärna sett ett annat system som snabbare fattar beslut. Om du har någon specifikt du undrar över är du välkommen att kontakta mig direkt på 0705-467510 För övrigt är du välkommen att dela med dina av dina tankar, som jag tror delas av många, inte minst av mig.

Tidsfris för prövning i Tingsrätten Blogg

Publicerad

Hur lån tid har jag på mig att begära prövning i Tingsrätten efter det att försäkringsbolaget nekat mig ersättning?

Du har 6 månader på dig efter Försäkringsbolagets beslut att inkomma med stämning i Tingsrätten. Om ditt ärende bedömts av Trafikskadenämnden kan du ha så kort tid som 1 månad efter deras bedömning. Däremot har du 10 år på dig i det fall din skada förvärras att inkomma med begäran om ny prövning.

Arbetsskada- Afa Blogg

Publicerad

Hej
Skadade mig 2009 i juli på jobber då jag trillade på jobbet. Har int i ryggen, svårt att gå och har allmänna besvär efter olyckan. Jag har fått 5 300 kr i ersättning. Är det rimligt?

Risken är att din skada är preskriberad för vidare ersättning. Fick du ingen ersättning för medicinsk invaliditet? Vad var ersättningen för de 5 300 kr?
Om din medicinska invaliditet ej är bedömd bör du ha rätt till ersättning för det.
Kontakta Afa och begär ut alla handlingar i ärendet och skicka dem till oss så skall jag titta på ditt ärende och göra en kostnadsfri preliminär bedömning.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack