Frågor och Svar

Personskada med stillastående fordon bedöms ej som trafikskada Blogg

Publicerad

Jag trillade och skadade mig på bagageluckan i samband med att jag packade bilen. Nu menar försäkringbolaget att att det inte är en trafikskada och att trafikförsäkringen inte täcker min personskada, då bilen inte var under färd. Vad gäller?

För att man skall få ersättning för personskada i samband med en trafikolycka krävs att skadan uppkommit i följd av trafik, d.v.s. att resan anses ha på börjats, att fordonet är i bruk, under färd.

Bedömningarna varierar från ärende till ärende och variationerna i händelseförloppet är många, vilket gör det svårt att vara tydlig i vad som gäller.

Vår erfarenhet är följande.

  • Om motorn är avslagen och man skadar sig på eller runt bilen innan färden påbörjats, så kommer ersättning inte att utgå.
  • Om motorn är på, före resan påbörjats och man går ut, för att t.ex. skrapa rutan då man skadar sig, så är det osannolikt att ersättning utgår.
  • Om motorn är på, resan har påbörjats, man stannar för att t.ex. se om man kan backa säkert och skadar sig, så är det sannolikt att personskadan ersätts.

Gränsdragningen är inte tydlig och ärenden bedöms olika från fall till fall.

Om man anser att man fått felaktig bedömning, kan man begära att försäkringsbolaget gör en ny bedömning och är man inte nöjd med omprövningen kan man begär prövning i Trafikskadenämnden.

 

Vi vill påpeka att små variationer i skadans uppkomst kan rendera i avvikande beslut från försäkringsbolaget och vi rekommenderar därför att man begär ersättning och avvaktar vad bedömningen blir.

 

Ett känt rättsfall gäller en kranbil. Kranbilen hade motorn igång och stöden var nedsatta i marken. Vid lyftarbete med kranbilen uppstår personskada. I detta rättsfall bedömdes att trafikförsäkringen inte skulle ersätta då fordonet inte bedömdes vara under färd d.v.s. uppstod till följd av trafik.

 

Vid arbete på flak på stillastående lastbilar med motorn avslagen är den sannolika bedömningen att det inte är till följd av trafik och ersättning utgår ej för personskada från trafikförsäkringen.

Vi får många frågor vad som gäller vid utlandsresa med bil. Vi har därför sammanställt lite tips. Blogg

Publicerad

Folkets Ombud strävar att vara Sveriges främsta juridiska byrå för personskador. Ett led i detta är att tillhandahålla information.

1. Om du reser utomlands med svenskregistrerad bil så täcker din svenska trafikförsäkring för alla personskador som uppstår för dem som befinner sig i bilen och för den person som skadas av bilens framfart. Det gäller inom ramen för Gröna kortet samarbetet som omfattar nästan alla länder i Europa, samt några runt medelhavet. Vissa länder kräver att du har ett grönt kort med på resan. Läs mer på: http://www.cobx.org/Content/Default.asp

2. Om du hyr bil så är det landets trafikförsäkring där bilen är registrerad, som skall ersätta personskador. Det har visat sig att det kan vara svårt att få någon ersättning överhuvudtaget och i Östeuropa tilltar utmaningen att få ersättning, vilket det även gör för stora delar av andra kontinenter. Teckna därför bra reseförsäkringar hemma före avresan.

3. Kortförsäkringar eller försäkringar som tecknas vid flygresor ersätter ofta endast vård och kanske hemresa vid personskada. De har ofta ett lågt försäkringsbelopp, kanske 200 000 Kr, vilket kan förefalla som ett stort belopp, men de ersätter ofta ej inkomstförlust eller medicinsk invaliditet. En bra försäkring kan ha ett försäkringsbelopp om 1 800 000 Kr (ca 40 prisbasbelopp). Man får en procentsats av försäkringsbeloppet vid en skada och denna är ofta under 10%. Det innebär att ersättningen vid 10% blir ca 180 000 från en bra försäkring och bara 20 000 från en försäkring med ett försäkringsbelopp på 200 000. Läs mer värdering av medicinsk invaliditet här.

4. OBS! en del hemförsäkringar kräver att man skall ange vilka som bor i bostaden för att försäkringen skall gälla. Inte som tidigare att alla i familjen omfattas, eller var mantalsskriven i hemmet. Kontrollera dina försäkringar!

Du kan läsa mer under fliken Infocenter på vår hemsida.

Ersättning för ärr Blogg

Publicerad

För ett par månader var jag med om en olycka och det blev ett ca 15 cm långt ärr på mitt ben. Försäkringsbolaget påstår att de inte ersätter ärret för än tidigast ett år efter olyckan. Varför betalar de inte nu, ärret lär ju inte försvinna?

 

Generellt gäller att ersättning för ärr skador och även s.k. medicinsk invaliditet är att försäkringsbolagen vanligtvis bedömer skadorna ett år, efter det att skadeläget anses stabilt. Att ärr är ett ärr, men det kan under ett är bli betydligt bättre och synas mindre och bli mindre vanprydande. Du skriver inte vad det är för typ av olycka du drabbats av. Om du drabbats av en trafikolycka är det Trafikskadenämndens tabell som ersättningen bedöms utifrån. Du finner den på:

https://www.folketsombud.se/informationscenter/vanprydande-arr/

Om det är olycksfall som inte är trafikskada så har försäkringsbolagen egna tabeller som de utgår ifrån.

Ingen ersättning? Blogg

Publicerad

Jag skadades vid en trafikolycka och vid olyckstillfället kände jag mig mest mörbultad och stel i nacken. Då jag inte är någon mes utan tål lite värk gick jag inte direkt till akuten utan väntade på att skadan skulle bli bättre. Smärtan avtog inte utan blev värre och värre. Det blev så illa att jag blev tvungen att sjukskriva mig efter en månad. Jag är fortfarande, nu efter 8 månader delvis sjukskriven. Till min förvåning har försäkringsbolaget vägrat betala ersättning för inkomstförlust då de anser att min skada kan bero på något annat.

Kan de göra så? Vad skulle något annat vara?

 

Den situation du beskriver är tyvärr långt ifrån ovanlig där försäkringsbolaget inte bedömer samband mellan uppkommen skada och olyckan. Det är du som skadad som har bevisbördan för att dina skador härhör från en olycka, för vilken bolaget är ansvarig att lämna ersättning. I detta läge räcker det tyvärr inte med att veta att man har rätt, man måste kunna bevisa det.

Försäkringsbolagen ställer krav på att man i samband med olyckan besöker en vårdinrättning som dokumenterar skadan. De flesta besöker akuten, men även besök hos vårdcentral är bra. Det finns en regel om att man inom 72 timmar skall dokumentera skadan. Det kan finnas möjligheter att styrka sambandet och få försäkringsbolaget att ändra sitt beslut. Däremot kan vi tyvärr inte ge dig något generellt råd utan vi måste ges möjlighet att granska ärendet för att utreda hur sambandet kan styrkas.

Whiplashskada – nackskada – ingen ersättning från försäkringsbolaget Blogg

Publicerad

Hej! Whiplash skada, fått ont i nacken efter att ha blivit påkörd bakifrån. Försäkringsbolaget påstår att då det inte syns något på röntgen så kommer inte skadan från olyckan utan att det skall bero på nått annat. Verkar helkonstigt.

Whiplash med nackskada som beskriver drabbar varje år många personer. Med de gängse diagnos metoder som man idag använder, dvs röntgen eller MRI så går Whiplash eller pisksnärstskador ofta inte att att upptäcka. Läkaren på försäkringsbolaget, bolagets medicinska rådgivare, hävdar då ofta att skadan inte har samband med olyckan. Det är sorgligt att vi i Sverige inte har rätt utrustning för att upptäcka denna typ av skada. Då den inte kan upptäckas kan den inte heller behandlas. Som skadad blir man hänvisad till terapi för att lära sig att leva med sin skada. Men ge inte upp hoppet .

Vi tillsammans med andra organisationer arbetar på att situationen skall förbättras. Här är en länk till Nackskadeförbundet:   http://www.nackskadeforbundet.se Sedan en tid arbetar vi tillsammans med Nackskadeförbundet för att diagnos och behandling av Whiplashskador i Sverige skall förbättras. Som tidigare nämnts så saknas för närvarande både utrustning för att i många fall diagnostisera en skada från en Whiplash och relevant behandling i Sverige. Utomlands finns sedan många år diagnos genom s.k. stående dynamisk MRI (magnetröntgen) och DMX. Vår förhoppning är att denna teknik snart skall finnas på plats i Sverige. Idag får man resa utomlands för diagnos och behandling. Vi vet hur man kan göra.

Försäkringskassan är restriktiv med att i förväg godkänna ersättning för denna vård. Man får själv lägga ut kostnaderna för både resor, uppehälle och behandling utomlands och i efterhand kräva ersättning, vilket är osäkert. En vårt situation.

Vi handlägger många skador av den typ du beskriver. Hör av dig om du vill ha hjälp i ditt ärende.

 

Skada på semesterresa Blogg

Publicerad

Hej! Jag har skadats på semesterresa i Italien. Då jag sov bröt jag på något sätt mitt finger och nu vill försäkringsbolaget inte ersätta skadan från min olycksförsäkring.

Tack för ditt mail. För att en skada skall definieras som en olycka så krävs att det skall vara en yttre, plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringsbolaget bedömer inte att dessa krav uppfylls. Hade du halkat på ett golv så hade det nog bedömts som olycka. Att tänka på då man är utomlands på semester är att se till att få med kopia på journal från läkarbesök, oavsett vilket språk det är, samt kvitton på alla utlägg. Försäkringskassan bör täcka dessa kostnader vid hemkomst men de kan ha en handläggningstid på flera månader.

För att få ersättning för ny resa eller delar av resan ersatt krävs att läkaren på plats skriftligen ordinerat vila på rummet.

Missnöjd med ersättning försäkringsbolag Blogg

Publicerad

Hej! Jag har fått 5 % medicinsk invaliditet. Jag är missnöjd med ersättningen från försäkringsbolaget. Hur kan jag göra för att få mer ersättning?

Tack för ditt mail. Man kan begära att försäkringsbolaget omprövar din ärende. Om du efter omprövning fortfarande inte är nöjd kan omprövning göras i försäkringsnämnd. Anledningen till att du fått fel bedömning kan bero på att dina underlag inte varit tillräckligt bra eller att något saknas. Om du kontaktar oss kan vi hjälpa dig med ditt ärende. Är din skada en trafikskada täcks vanligtvis vår ombudskostnader av försäkringsbolaget.

Trafikskada för 5 år sedan? Blogg

Publicerad

För 5 år sedan var jag med om en trafikolycka och min axel är sedan dess inte återställd. Jag har stora problem med rörligheten och jag undrar om jag kan få ersättning för detta. Försäkringsbolaget säger att man måste anmäla skadan inom 3 år. Vad gäller? 

Tack för ditt mail. Preskriptionstiden för en skada är 10 år så du har rätt till ersättning. Enligt de tidigare reglerna var man tvungen att begära ersättning inom 3 år från det att man fått reda på att man kunde få ersättning för skada. Vi hjälper dig gärna att få rätt ersättning och vanligtvis betalar försäkringsbolaget ersättning för vårt arbete då detta är en trafikskada.

 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack